HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası Tüzüğü

Madde 1: Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası. Kısa ad olarak "Hekimsen" kullanılacaktır.

Sendikanın Merkezi: Kocaeli ili İzmit ilçesindedir.

Sendikanın Adresi: Yenişehir Mahallesi Furkan Sok. No 18, 41050 İzmit/Kocaeli adresinde mukimdir.

Merkezin başka bir ile nakline sendika genel kurulu yetkilidir. Genel kurula kadar kurucu üyelerin verdiği karara göre nakli mümkün olacaktır. 

Madde 2: Sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda Hizmet Verecektir

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika üyesi olabilecek tüm sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan tüm kamu görevlileri kamu kurum ve kuruluşları içerisinde, eğitim, öğretim, bilim, hizmet dâhil tüm sağlık basamaklarında çalışan sağlık iş kolundaki sağlık çalışanları sendikamız üyesi olabilecektir.

Bu hizmet kolu, 4688 sayılı yasanın 41/a maddesine göre hazırlanan yönetmeliğin belirlediği işyerleri girip, memur ve kamu personelinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye genelinde faaliyet gösterir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet alanına eklenecek veya bu hizmet alanından çıkarılacak kamu, kurum ve kuruluşları, tüzük değişikliğini gerektirmez.

Madde 3: Hekimsen Sendika Amaçları

Bu sendikal çalışma, içinde hiçbir zaman herhangi bir kişi, siyasi parti, siyasi fikir, teşkilat, kuruluş, sektör, politik maksat ve hedefin tesiri altında kalmadan ve sağlık, sosyal politikalar hariç politikaya girmeden sadece sağlık çalışanlarının haklarını sendikal çalışma kapsamında korumakla kendini yükümlü tutar. 

Sosyal, siyasi, kültürel, dinsel, mezhepsel, cinsel vb. hiçbir ayrımcılığa girmeden sağlık çalışanlarının özlük, sosyal, hukuki, insan hak ve özgürlükleri kapsamında tüm haklarının korunması, kollanması, geliştirilmesi, en iyi duruma getirilmesi için kanunlar kapsamında sendikal çalışma yapmak.

Sendikamız kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın öncelikle 51, 52, 53, 54, 56, 60 ve 128 maddelerinin geliştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve girişimlerde bulunur. Üyelerine insanlık haysiyetine yakışır bir gelir, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmayı hedefler. Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirler alır ve gelişimini sağlayacak çalışmalar yapar. Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek ve korumak için çalışır. Üyelerinin nesnel, adil, objektif ve liyakat esaslarına dayalı bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri için çalışır. Milli gelirden üyelerine düşen hak ettikleri payı almak için çaba sarf eder.

Sağlık Sistemimiz yıllara sarihan değişim ve gelişim göstermiş ancak bu değişim sırasında oluşan sistem ve organizasyon hataları, sağlık sisteminde çalışanlar üzerinde stres, haksız yönetici baskıları (mobing), duygusal travma, mesleki tatminsizlik, meslek yorgunluğu, genel bir memnuniyetsizlik hali, tolerans v.b. bozukluklara sebep olmuştur. Sistem hatalarının çalışanlara mal edilmesi ayrıca çalışanları mutsuz ve maruz etmiştir. Bu sendikal faaliyetin kurulma nedenlerinden biri ilk elden en güçlü bir şekilde hekimlerin ve sair sağlık çalışanlarının problemlerini ilgili yetkililere iletmek, bilimsel çalışma, çeşitli araştırma, anket çalışmaları v.b. yöntemler ile sorunları, nedenlerini, çözüm yollarını tespit edip bunlar için sendikal faaliyetlerde bulunmaktır.

Hekimlik sair birçok meslek gibi emekli olmakla tamamlanan bir iş değildir. Sendikamız hekimlerin tüm yaşam dönemlerini kapsayacak şekilde faaliyetini onların ekonomik olarak muhtaç duruma düşmemelerinin sağlanması, fıtri yaşlılık ve yalnız ve bakımsız kalmaları durumunda dahi onlar için asgari gereklerin sağlanması ve özlük haklarını bu doğrultuda geliştirmek, yeterli hale getirmek için sendikal düzenlemeler ve faaliyetlerde bulunacaktır. 

Tıp Fakültesi eğitiminden emeklilik yaşantısı dahil her zaman ve dönemde hekimlerin eğitimi, öğretimi, uzmanlaşması, akademik yaşantısı, özlük hakları, mesleki saygınlık ve insani, mesleki değerlerinin v.b. tüm haklarının korunması, geliştirilmesinin sağlanması, mutlu, verimli sağlık çalışanı oluşturmak için kanunlar çerçevesinde sosyal, sendikal faaliyetlerde bulunmak, yetki kullanmak amacındadır. 

Bu düzenlemeleri üyemiz olan tüm diş hekimleri, eczacı ve tüm üye sağlık çalışanları içinde sağlamak görevlerimiz içinde olacaktır. 

Sağlıkta şiddete neden olan sosyal nedenler, hadise, kişisel ve sistemsel hatalar, popülist söylemler v.b. tüm nedenleri araştırmak ve bu nedenlerle ilgili gerekli sosyal, bilimsel, iletişimsel ve sendikal mücadelede bulunmak. 

Sağlıkta şiddete sıfır tolerans kapsamında onur kırıcı ve yıpratıcı söz ve davranışların cezai sonuçlarının gereken düzeye ulaşana kadar sorumlulara iletmek ve sendikal gereği yerine getirmek, kanuni haklarımızı mağdurlar adına kullanmak, söz konusu meslek mensuplarımıza hukuki ve sosyal destek vermek ve/veya sunulan desteğe ulaşımı kolaylaştırmak için sendikal faaliyetlerde bulunmak.

Engelli sağlık çalışanların olduğu gibi tüm diğer sağlık çalışanlarının da çalışma ortamlarında ergonomi ve işe erişim ve eve ulaşım ve iş yerinde çalışma şartları açısından rahatlık veren, huzur içinde çalışacağı bir ortamın sağlanması maksatlı yasal veya gerekli ve lüzumlu şartların sağlanması için sendikal çalışma yürütmek.

Deontolojik çerçevede hekimler arasında ilişkileri geliştirmek. Toplum sağlığı, tıp hizmetinin devamını sağlayan tıp bilgisi ve zanaatinin uygulanmasını, gelişmesini hekimlerin her açıdan korunmasını dayanışmasını sağlayan evrensel deontolojik ve vicdani kuralları kanunlar kapsamında uygulamak ve zaruri şartların kanunlaştırılması için sendikal faaliyetlerde bulunmak.

Sendikamız üyelerine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onayladığı İLO standartlarında bir sendika yasası, grev hakkını savunur. Onların her resmi makam veya kuruluşla olan hukuksal anlaşmazlıklarında hukuksal destek vermek, yönlendirmek, yardımcı olmak amaçlarının içindedir.

Üyelerinin mesleki başarıları için imkanlar ölçüsünde tıp zanaatini ve diğer sağlık mesleklerinin mesleki, tıbbi etik ve meslek örgütlenmesi kapsamında ahlaki anlayışı geliştirmek için her türlü eğitim, öğretim imkanı sağlamak, görsel ve yazılı basın yayın aracılığı ile hizmet vermek için sendika katılımcı bir anlayış içerisinde evrensel değerleri gözeterek, üyelerinin insan hakları, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarının aşılması için çeşitli plan, proje, toplantı, çalıştay, etkinlik, araştırma merkezleri ve çalışmalar yapar. Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, bilgi yarışmaları, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinliklerle üyelerinin sosyal ve kültürel yaşamlarına bir çeşitlilik ve de zenginlik kazandırmayı hedefler. Bu çalışmalarına üye olmayan vatandaş ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, teşvik etmek, maddi manevi destek sağlamak için dahil edebilir.Sendikal faaliyetimiz içerisinde üyelerimiz için sosyal, dinlenme tesisleri yapılması gibi sosyal girişimlere, faaliyetlere katılmak, bu ve bunun gibi üyelerimizin mutluluğunu, verimliliklerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. Sendikaya hizmetleri için her türlü, meşru gelir sağlamak için kanunlar kapsamında girişimlerde bulunmak.

Sendika amaçlarına daha hızlı ve nitelikli bir şekilde ulaşmak için farklı işkollarındaki sendikalarla konfederasyon çalışmaları yapabilir.Faaliyetleri için gerek görürse, diğer ülkelerin başta sağlık ve sosyal hizmetler kolunda sendikaları olmak üzere, kamu görevlilerinin ve çalışanların mensubu bulunduğu sendika, konfederasyon ve benzer yapılarla görüşme-istişare-ilişki kurarak uluslararası sendikalar konfederasyonu-birlik kurma çalışmalarına katılabilir. 

Bu bütün amaçların gerçekleştirilmesi için sendikamız "Yönetim Kurulu" yetkilidir. Yetkisini genel kuruldan alır. İlk genel kurula kadar tek yetkili kuruldur. Sendika yönetim kurulu sendikal organizasyon kapsamında yetkilerini şubelerine veya yapılandırdığı sendika içinde ki kurullara devredebilir.

Madde 4: Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri

Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka:

a) Üyeleri adına üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte toplu görüşmelere katılır. Toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur, mutabakat metnini imzalar.

b) Toplu görüşme uyuşmazlıklarında üst kuruluşu konfederasyon ile veya sendika olarak uzlaştırma kuruluna, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

c) Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir, bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler, toplu görüşme sonucu varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler, üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte yüksek ve kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve uzlaştırma kuruluna temsilci gönderir.

d) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.

e) Ülkemizin sağlık problemlerini ilgilendiren sorunlarının ve sağlık sisteminin problemlerinin çözümü için araştırmalar, toplantılar, kongre, panel, proje ve istişareler düzenler ve çatısı altında ilgili alt birimler oluşturur, yayınlar çıkarır ve bu konularla ilgili sivil toplum örgütleri kurar ve/veya kurulmuş olanlarla işbirliği yapabilir. Sağlık alanında önemli çalışmalar yapmış kişi, kurum ve kuruluşları ödüllerle ve törenlerle taltif eder. Sağlık ve sosyal politikalar kapsamında yolsuzluk, yoksulluk ve haksızlıklarla mücadele eder, önerilerde bulunur, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamu işveren makamları ile görüşür, rapor sunar ve ortak çalışmalar yapar.

f) Üyelerinin ve yakınlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile ilgili sendikal faaliyetlerde bulunur. 4688 sayılı kanunun 26. maddesi gereği, gelirlerinin en az %10’unu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanır.

g) Üyelerinin personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar.

h) Üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder, ettirir veya takipçisi olur. Dava açabilir ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.

i) Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, kitaplık, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir ya da kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. 

j) Bununla beraber dünya üzerinde insanlık suçu işlenen veya işlendiği kanaati kamuoyu vicdanı tarafından tasdiklenen her insan grubuna dinine, milliyetine veya ayrımcılığa sebep olacak herhangi bir farkı, özelliğine bakılmaksızın ayni, nakdi, fiili, tıbbi yardımlarda bulunabilir. Bu yardım bir yıllık sürede ilgili kanun gereği sendikanın ilgili yıllık gelirlerinin %10'unu aşamaz.

k) Çeşitli doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın yine 1 yıllık sürede yıllık nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde sosyal tesisler kurabilir.

l) Uluslararası kuruluşlarla ortak projeler hazırlar, onlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle iş birliğini güçlendirir.

m) Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.

n) Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.

o) Sendika amaçlarında belirtilmiş tüm konularda gerekli yetki ve sorumluluğu kullanır.

p) Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

Sayılmış tüm amaç, yetki ve sorumluluk genel kurulca seçilmiş ve yetkilendirilmiş yönetim kurulu organizasyonu ve yetkisi ile yürütülecektir. İlk genel kurula kadar kurucu üyeler ve yönetim kurulu tüzükle ilgili yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmeye yetkilidir. Tüzük değişikliğini yönetim kurulu, genel kurul dışında, her ihtiyaç halinde yapmakla sorumlu ve yetkilidir.

Madde 5: Sendika Üyeliğinin Kazanılması

Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda çalışan, kamu görevlileri sendikaya üye olabilirler.Üye olmak isteyen kamu görevlisi, 3 (üç) suret olarak doldurup imzaladığı üye başvuru belgesi ile sendika merkezine, sendika şubesine veya sendika temsilcisine başvurur. Üyelik sendika yönetim kurulunun veya bu konuda ayrıca yetki verilmiş sendika temsilcisinin kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. 

Bununla birlikte sendika yönetimini başvuru belgesinin kabulünü ve kabul şeklini web sitesi üzerinden yapabilir. Bu durumda üye olmak isteyen kamu görevlisi sağlık çalışanı web sitesi üzerinde gerekli bilgileri doldurur. E-imza’sı varsa bunu başvuru formu üzerinde kullanabilir. Üyelik onayından sonra kendisine bu bildirilir ve matbu hazır formu bastırması istenir bu hazır forma e-imza atmadı veya atamadı ise imzasını atmak ve mutemedine bunu vermek suretiyle üyeliği tamamlanmış olur. 

Yönetim kurulu veya yetkilendirilmiş sendika temsilcisi tarafından bir sebep göstermeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.Sendika veya sendika temsilcisi, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendika merkezinde kalır bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere kamu işverenine gönderir. Başvuru belgesinde üye adayının sendika tüzüğünü kabul ettiğine dair yazısı ve imzası da bulunmalıdır.

Web üzerinden üye olunma durumunda üyenin bilgileri sendika veri tabanı içinde saklanır ayrıca mutemetlik üzerinden ilgili bakanlıklara iletilir. Üyenin talebi ile her zaman kendisine üyelik son durumu bildirilir.

Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile yönetmeliklere uygun harekette bulunmayı ve üyelik aidatını ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 6: Üyelikten Çekilme

Her üye, yasanın öngördüğü çekilme belgesini doldurmak suretiyle üyelikten çekilebilir.Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından 3 (Üç) nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15 (on beş) gün içinde sendikaya gönderir.

Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

Çekilme, Kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Madde 7: Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır:

Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayı süreklilik haline getirmek, 

Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarını sürekli hale getirmek, 

Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak, 

Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak, 

Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak, 

Sendika üyelerini, sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek, 

4688 Sayılı Kanun’da sayılan üyelikten kesin çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunmak, 

Sendika harcamalarında usulsüzlük yapmak,

Mazeretsiz üst üste üç ay süre ile üyelik aidatını ödememek.

f) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya sendikayı maddi, manevi zarara uğratmak, prestij kaybettiren söylem ve açıklamalarda bulunmak veya siyasi, ideolojik maksadına alet etmek, sendikayı kullanarak haksız kazanç elde etmek sendikadan çıkartılma sebepleri olduğu gibi sendikaya karşı herhangi kanunen suç olan bir eylem, sözlü ifade gerçekleştirenler için ayrıca ilgili mahkemelerde sendika tarafından dava açılır.

g) Devlete karşı işlenen terör suçunu işlemesi veya teröre destek vermesi durumunda sendika üyeliğinden çıkarılır. Üyelerin, sendika üyeliğinden çıkarılmasına genel kurulda yetki almış yönetim kurulu veya yetkilendirdiği bir sendikal organ karar verir. Karar e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma kararı, çıkarılan üyeye ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin kararını verir. Üyelikten çıkarılma kararı mahkemece sonuçlanıncaya kadar devam eder. Sendikadan çıkarılan üye sendikada herhangi bir görevde ise üyelikle beraber ilgili görevden de alınır.

2) Disiplin Kurulunca haklarında üyelikten çıkarma cezasıyla tecziye istenilen üyeler hakkında, Genel Kurulca verilen karar kesinleşinceye değin hukukî yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç olmak üzere üyelikten kaynaklanan diğer haklarını kullanmaktan men edilirken üye kesintisi yapılmaya devam edilir. 

Madde 8: Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelikten çekilme, ayrılma veya çıkarılma ile birlikte, göreve son verilmesi veya diğer nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar, farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananlar ile 4688 sayılı yasanın 15’inci madde kapsamındaki bir göreve atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri ile varsa sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri de sona erer.

Sendika üyesinin geçici olarak (terörist olma şüphesi veya terör nedeniyle) kamu görevinden mahrum bırakılması halinde üyeliği üyeliği sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyon organlarındaki görevleri seçilmeleri halinde görevleri son bulur. 

Madde 9: Üyeliğin Askıya Alınması ve Devamı

Aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle üyeliğinin askıya alınması halinde üyelikten dolayı kazanılan haklar, askı süresince kullanılamaz. Askı süresi sonunda yeniden üyelik müracaatı gerekmez, ilk üyelik formu geçerlidir. Üyeliğe mani hallerin kalkması durumunda üyelikten doğan haklar kazanılmış sayılır. Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik hizmeti sona erinceye kadar askıda kalır.Kurumundan aylıksız izin alanların sendika üyeliği, üyelik aidatını düzenli ödemesi halinde geçerlidir, aksi takdirde üyeliği askıya alınacaktır. Aylıksız izin bitiminde üyeliği devam eder. (Bu madde 2839 sayılı Milletvekili seçim kanunu ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanuna göre yeniden düzenlendi)

Madde 10: Sendikaların Üst Kuruluş Üyeliği, Birleşme, Ayrılma ve Çıkarılma Halleri

a) Sendikalar bir üst kuruluşa üye olabilirler. Birden çok üst kuruluşa üye olunması halinde ilk üyelik geçerlidir.

b) Sendikanın bir başka sendikaya katılması ya da birleşmesi halinde sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer. Bir başka sendikanın sendikaya katılması ya da birleşmesi halinde ilgili sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri kendiliğinden sendikamıza geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendikanın üyeleri ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. Katılma ve birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda 4688 sayılı kanunun 36’ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 11: Uluslararası Kuruluş Üyeliği

Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Sendika amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya üyelikten çekildiğini 15 (on beş) gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir. Sendika, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantı ve etkinliklere üye veya temsilcilerini gönderebilir.

Sendikanın Teşkilat Yapısı, Organları ve İşleyişi

Madde 12: Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Bu organa üye veya delegeler ile sendika merkez teşkilatı zorunlu sendika kurulları katılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına (veya yönetim kurulunun geliştirip uygulayacağı ve resmen kabul edilen elektronik ortamda oy verme usullerine göre) ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Bu seçim sendika merkezinin organizasyon ve denetimi altında gelişir. 1000(bin) üyeye kadar delege seçimi yapılmaz ve genel kurula doğrudan üyeler katılır. Delegeler sendikanın üyesi bulunduğu illerden tüzüğün bu maddesinde belirtilen şekilde ve delege seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilecektir. İllerin nüfus dağılımı oranlarına göre her ilden asgari 1, azami 10 delege katılabilir. İllere göre delege seçim sayıları sendika yönetim kurulu veya yetkili organlarınca belirlenir. 

Kısa ismi "Hekimsen" sendikasının genel idari yapısı şöyledir:

1) Sendika Genel Kurulu

2) Sendika Yönetim Kurulu ve Zorunlu Disiplin, Denetim Kurulları.

3) İl, İlçe Şubeleri ve Zorunlu Kurul Organları

4) İl, İlçe Temsilcileri

Bu şekilde seçimle gelen sendika yapılanmasına ek olarak tüm meslek gruplarına ait tali gruplar, bilim, çalışma grupları, sosyal faaliyetlerle ilgili vb. kurul ve gruplar sendika merkez yönetim kurulu ve il, ilçe şubeleri tarafından oluşturulabilir. Meslek alt kurul ve grupları örneğinde, yetkili sendika yönetim kurulu kararına bağlı olarak o meslek alt grubuna ait (Diş Hekimleri, Eczacılar, Hemşireler, Teknisyenler, Hizmetliler vb.) yeterli üye sayısı mevcudiyetinde, o meslek mensuplarının sendikal ihtiyaçlarını, taleplerini araştıracak yönlendirecek, destekleyecek yetki almış kurullar oluşturulabilir. Bu kurullar kendisini kuran yönetime ve sendika genel merkezine karşı sorumludurlar. Kurullarda çalışacak üyeler o meslek alt grubundan olup yönetim kurulu gerek görürse içlerinde o kurul çalışmalarını destekleyip organize edecek bir yetkili verebilir. Bu kurul üyelerinin seçimleri ilgili üyelerin oylamasına bağlı olabileceği gibi ilgili yönetim isterse bu kurul üyelerini mevcut üyeler arasından da seçebilir. Ancak il ilçe şube yetkililerinin kurul açmak ve seçim yöntemi ile ilgili sendika merkezinden ek yetki almaları gerekmektedir. 

Yine yetkili sendika organı çeşitli çalışma ve organizasyon grup veya kurulları oluşturabilir ve görevlendirebilir isterse 4688 değişen madde 11 Değişik ikinci fıkra: 4/4/2012-6289/6 maddesi gereği yetkilendirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin sıfat ve nitelikleri:

Sağlık biliminin başı Tıp Zanaati'dir. Tıp zanaati ise salt bir bilgi değil binlerce yıllık bir birikimdir. Bu nedenle her tüzel kişilik yetkilisinde (ordu komutanı, bakanlar, başhekim, şirket yöneticileri örneğinde) olduğu gibi, sendika yönetim ve zorunlu organlarında çalışacak üyelerin burada çalışacak liyakat, bilgi, kültür, tecrübe, temsil kabiliyet ve sıfatlarına sahip olmaları gerekir. Bu ve bunun gibi birçok nedenle, aynı zamanda sendikal olarak tıbba hizmet edebilecek bir yönetim kurulu oluşturmak elzemdir. Tıbbı bilmeyen bir yönetici tıpla ilgili politikalarda söz sahibi olamaz. Mevcut sağlık sendikalarının hekimleri anlayamamaları ve haklarını takdir edememelerinin bir nedeni de budur. Bununla birlikte diğer sağlık çalışanlarının eğitimi ve organizasyonundan sorumlu tıp mensuplarının sağlık politikalarında söz sahibi olması ve sendikal haklarını temini noktasında çalışması elzemdir. Tıp zanaatini bilme yetisi ise Tıpla ilgili asgari lisans eğitimi almayı gerekmektedir. Bu nedenle sendikamızda 7 kişilik yönetim kuruluna girebileceklerin içinde en az 5 üyenin 1) Tıpta Lisans mezunu olmak 2) Tıpta doktora veya uzmanlık yapmış olmak şartlarından asgari birine sahip olmaları gerekir. Kalan diğer 2 üye ise diğer 5 üyenin vasfında veya asgari diş hekimliği veya eczacılık fakültesi veya tıpla ilgili bir branşta yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir (Tıpla ilgili olan branşlar Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi olarak kabul edilmektedir.) Kuruluşta bu şartlar aranmayacaktır.

Sendikanın Yönetim Kurulu dışında kalan zorunlu organları aralarında herhangi bir mesleki orantıya dikkat etmeden seçilebilir (Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu). Bunlar 5'er üyeden oluşmakla birlikte temsil ettikleri organlara uygun lisans veya lisans üstü eğitim almış veya idari tecrübe sahibi olmaları gerekir. 

Kuruluş aşamasında, sendika merkez teşkilatında herhangi bir nedenle eksiklik olması durumunda yönetim kurulu veya kurucu üyeler tarafından direk atama ile bu eksiklik telafi edilebilir. Bu hak ilk olağan kurulda Genel Kurul tarafından tanınırsa devam eder. İl ve İlçelerde kurulacak şubelerin yönetim ve zorunlu kurullarda görev alacak yetkililerin sayıları, sendika tüzüğümüzde yazılı olduğu gibi uygulanacak olmakla birlikte il, ilçe nüfus sayılarına göre bu sayı 4688 sayılı yasaya göre gerek görülürse sendika yönetim kurulu tarafından güncellenebilir.

Delegeler, varsa sendika il şubeleri yoksa ilçe şubeleri bu da yoksa il veya ilçe temsilcileri, bu da yoksa direkt sendika yönetim kurulunun organizasyonu ile üyeler arasında oylama yapılarak seçilir. Sayı yetersizliği durumunda üyelerden delege olarak katılmak isteyenler seçilir. Sendika yönetim kurulunca genel kurul kararı alınan tarihten sonra yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Yedek delege seçilebilir ve genel kurul öncesi yönetim kurulu veya yetkili sendika kurullarına en az 30 gün öncesi yazılı olarak bildirilir. Vekaleten hiçbir üye temsil edilemez ancak yokluğunda genel kurulca sendikada bir göreve seçilebilir.Temsilciler, seçilen delegeleri, kimlik bilgileri, özgeçmişi ve bir adet fotoğrafı ile kurumunu belirten bir liste ekinde en geç iki gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da il temsilciliğindeki dosyasında saklanır. (Temsilci yokluğunda üyeler bilgilendirilir ve bizzat bu işi yapmaları istenir, tüm evraklar sendika merkezi veya yakında bulunan bir şubesince saklanır). Temsilciler veya Temsilci yokluğunda üyeler e-imza ile bu bilgileri genel merkeze gönderebilirler.

Genel Kurul delegelerinde ölüm, istifa ve hizmet kolu değiştirme gibi diğer nedenlerle azalma olması halinde yerine herhangi bir seçim ve atama yapılamaz. Sendika delegelerinin sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Madde 13: Genel Kurulun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı

Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Bu kararı Yönetim kurulu isterse değiştirebilir.

Sendika Genel Kurul yeri, mukim Adresi Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.Sendika yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati, gündemi birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru genel kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede veya sendikanın resmi internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir. Sendika'da ilk 1000 üyeye kadar delege seçimi yerine üyeler genel kurula çağrılırlar.Sendika genel kurulu, tam üye veya delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa tutanak tutulur. İkinci toplantı en çok 15 (on beş) gün içerisinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Yer değişikliği olması halinde değişiklik, üyelere, delegelere, mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.Genel kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 2.toplantı yapılır ancak bu toplantıya katılanlar tam üye veya delege sayısının dörtte birinden az olamaz.Genel kurula, katılma yetkisi olan herkes oy kullanabilir.Genel kurul toplantısındaki döneme ait faaliyet, hesap ve denetleme raporu ile denetim kurulu raporu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce posta, kargo veya e-posta ile gönderilir veya sendikanın resmi internet sitesinde yayınlanır.Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekaleten oy kullanılmaz.Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, genel kurula katılan delegelerin en az 1/10’unun yazılı teklifi üzerine mümkündür.Genel kurul öncesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde, genel kurulu sendika başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir veya daha fazla başkan vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine gizli oy açık tasnif esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanına genel kurula katılan sendika organlarında çalışan üyeler, delegeler arasından aday gösterilebilir.

Genel kurulların görev ve yetkileri 4688 sayılı kanuna göre şunlardır:

a) Organların seçimi.

b) Tüzük değişikliği.

c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması. 

e) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

g) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.

h) (Değişik: 4/4/2012-6289/9 md.) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme.

i) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.

j) Başka bir konfederasyonla birleşme ve katılma.

k) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.

l) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.

m) Fesih kararı verme.

n) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (n) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler.

Madde 14: Sendika Olağanüstü Genel Kurulu

Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun veya gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmak kaydıyla veya tüzükte tanımlanmış tasfiye görevi nedeniyle Sendika Yönetim Kurulunca veya Merkez Denetleme Kurulu’nun ortak kararlarıyla(bu kararı denetleme kurulu iki genel kurul arası dönemde en çok iki kez alabilir), yahut ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak şartıyla Genel Kurul delegelerinin veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündemin belirlenmesinde ve diğer hususlarda Olağan Genel Kurul için öngörülmüş usul ve esaslara uyulur. Olağanüstü genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.  

Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla genel yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 15: Seçimde Uyulacak Esaslar

Genel kurulun zorunlu organları için yapılacak seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.Seçim yapılacak genel kurul toplantıları en az 15 (on beş) gün önce genel kurula katılacak üye veya delege listeleri ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar iki nüsha olarak seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğe verilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir günün akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin tercihan hafta sonu olarak belirlenen günün ilgili gün için saat dokuz – on yedi arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi şarttır. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler için aynı şartlar geçerlidir.

Genel Kurul için gerekli duyuru, yönetim kurulu tarafından yapıldığında aynı zamanda seçime girmek isteyen genel kurula katılma yetkisine sahip üyelerinin, genel kurula sunacakları zorunlu kurul aday listelerini hazırlamaları istenir. Bu listeler genel kurul günü başkanlık divanınca seçim kurulu başkanlığına genel kurulda oy kullanacakların listesi ile verilir. Divan başkanlığı, tüm oy kullanacakların isimlerini aynı liste üzerinde birleştirerek bir oy pusulası haline getirir. Yönetim ve disiplin kurulu üyeleri bu şekilde listeye girerken, denetim kurulu listesini il, ilçe şube kurullarında çalışan genel kurula katılan yetkililer hazırlar. Bu yetkililerin olmaması durumunda yine diğer kurulların oluşması şeklinde hazırlanır. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu listesine başkan olarak gösterilerek seçimlere girer. Bu şekilde Yönetim kurulu için 7, diğer zorunlu organlar için 5'er temsilci için seçim yapılır. Ayrıca yönetim kurulu için 7, diğer kurullar için 5 yedek üye seçilir. Yedek üyeler bir ilden en çok ilgili kurul için 2 yedek üye olacak şekilde divan başkanlığınca yapılan listelerin oylanması ile seçilirler. Bu listelere talep eden veya aday olarak gösterilen üyeler katılabilirler. Yedek üye seçiminde 7 ya da 5 kişilik listeler tamamlanamama v.b. nedenlerden hazırlanamazsa daha küçük üye aday listesi hazırlanır ve seçimlere girerler. En çok oy alan listeden başlamak üzere üye listeleri hazırlanır ve yedek üye listesi oluşturulur. Bu listenin ilk 7 veya 5 üyesi, ilk yedek üyeler olarak tanımlanmakla birlikte bunların eksilmesi durumunda listede bulunan adaylardan yönetim kurulu uygun gördüğü adayı göreve çağırır. Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Delege nüfus hüviyet cüzdanı ve varsa delege kimlik kartı ile birlikte imza karşılığı oyunu kullanır. Oy pusulaları seçim kurulunca mühürlenir.Seçimin tamamlanmasından itibaren seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmemesi halinde hakim kesin sonuçları ilan eder, sendika veya sendika şubesine bildirir.Seçim kurulu başkanı ile seçim kurulu üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da belirtilen esaslara göre sendika veya sendika şubesi tarafından ücret ödenir.Hakim, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçimin yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulama görürse seçimlerin iptaline, seçimlerin iki ile yedi gün arasında yenilenmesine karar verir ve sendika veya sendika şubesine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıdaki hükümlere uygun olarak yürütülür. İş Mahkemesine yapılacak olan itiraz-açılacak olan dava seçim tarihinden sonra en çok bir ay içinde yapılır.

Madde 16: Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler

Tüzük Madde 12'de açıklanmıştır.Sendika organlarında görevli iken emekli olanların görevi seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Madde 17: Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Sendika yönetim kurulu, genel başkan dışında genel kurul delegeleri arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Sendika yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilenler ilk toplantılarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapar.

Bu üyeliklere ait görevler sırasıyla:

1. Genel Sekreter (Yönetim Kurulu Başkanı)

2. - 3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları (2 başkan yardımcısı)

4. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

5. Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

6. Toplu Sözleşme, Mevzuat ve Hukuksal işlerden sorumlu başkan yardımcısı

7. Sendika Strateji ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Yönetim kurulu üye sayısının herhangi bir nedenle azalması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Yönetim kurulu yedek üye listesinden uygun gördüğü yedek üyeye görevi teklif eder. Yedek üyenin bulunmadığı veya göreve idame edilemediği hallerde, yönetim kurulu ilgili başkanın görevini diğer bir yönetim kurulu üyesine ilk genel kurula kadar tevdi eder. Bunun istisnası merkez Denetleme Kurulu içindir. Bu kurula sadece seçilmiş yedekler seçilme sıralarına göre atanabilirler. Kuruluş aşamasında ilk genel kurula kadar bu geçerli değildir ve Yönetim Kurulu uygun gördüğü üyeyi eksik olan görevlere atar. Yönetim Kurulunda bu atama yetki ve görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Başkan’a aittir. Bununla beraber ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu her türlü tüzük değişikliğini yapabilir.

Madde 18: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Yönetim kurulu, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.

Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konfederasyon ile birlikte sendika üyeleri adına kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer yardımları geliştirmek amacıyla toplu görüşmeye katılmak, toplu görüşmeye taraf olmak,

b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek,

c) Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın öncelikle 51, 52, 53, 54, 56, 60 ve 128’inci maddelerinin geliştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunmak.

d) Konfederasyon ile birlikte oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurallara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,

e) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak ve yapılan değişikleri ilgili kurumlara bildirmek, genel kurula kadar gerekli olan tüm tüzük değişikliklerini yapmak.

f) Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,

g) Genel kurulu toplantıya çağırmak.

h) Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,

i) Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin aylıksız izinli sayılıp-sayılmayacaklarına karar vermek,

j) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi süresi içinde hazırlayıp, genel kurul delegelerine intikal ettirmek veya sendika internet sitesinde yayınlamak,

k) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

l) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,

m) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,

n) Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,

o) Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenmesini sağlamak.

p) Üyelerinin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,

q) Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılan davalarda müdahil olmak, yada sulh olmak,

r) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kurul ve platformlar kurmak, gerekli büroları açmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak. Gerektiğinde yönetim kurulu üyeleri genel başkanın onayıyla sekretaryalarına yardımcı görevlendirmek.

s) Sendika adına şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,

t) Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,

u) Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,

v) Temsilcilik yetki belgesi vermek veya iptal etmek. Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,

w) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

x) Şube yönetim kurullarının görüşü alınarak, işyeri temsilci seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,

y) Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerektiğinde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,

z) Genel kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,

aa) Duran varlıkların satın alınması veya mevcut duran varlıkların satılması hususunda genel kuruldan alınan yetki uyarınca gerekli işlemleri yapmak, lüzumlu halinde satış işlemi için komisyon kurmak,

bb) Satış ve terkininde yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında mahalli bir gazetede on beş gün önceden verilen bir ilanla satışa çıkarılır. Verilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunan alıcılardan en uygun teklifi verene satış yapılır. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşlar komisyonun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile hurdaya ayrılabilir,

cc) Sendika ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,

dd) Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak,

ee) Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,ff) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak ve konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak.

gg) İl ve ilçelere sendika temsilcisi atamak.

hh) Genel Kuruldan alacağı yetki ile Tüzük Değişikliği yapmak. Bu Tüzük değişikliği uygulaması yapmadan önce tüm üyelere resmi e-mail adresleri veya beyan ettikleri telefon numaraları üzerinden konu ile ilgili bilgi vermek ayrıntıyı resmi web sitesinden yapmak şeklinde olur. Hemen akabinde yapar ancak bu durum Olağanüstü Genel Kurulun oluşmasına sebep olursa tüzük değişikliğini bu Olağanüstü Genel Kurul yapar veya yapmaz. O süreye kadar tüzük değişikliği geçerlidir.

ıı) Fiyat Tespit Komisyonu:

Bu komisyonda bir üye Merkez Denetim Kurulu üyesi veya Merkez Denetleme Kurulu yedek üyelerinden, 1 üyesi Merkez Disiplin Kurulu veya yedek üyelerinden, bir üyesi sendika mali müşaviri, Sendika Yönetim Kurulundan Mali Hizmetler Başkanı bulunur. Komisyon Başkanı Sendika Mali Hizmetler Başkanıdır ve eğer gerek görürse bu komisyonda görev alacak kişi veya kişileri bu komisyona ekler. Sendika memurlarından görevlendirilecek biri bu komisyonun sekreteryasını yapar. 5 bin TL (bu ücret tüzüğe geçtiği tarihe TEFE TÜFE’ye göre güncellenir) üzerinde tüm alımlarda bu komisyon alınacak ürün için alt ve üst limit fiyatlarını belirler ve satın alımı yapacak birime bunu iletir. Bunu olabilecek en kısa sürede yapması beklenir hiçbir zaman 48 saati geçemez. Tüm önerilen fiyatlar tarih ve fiyat aralığı yine örnek ürünler olarak kayıt altına alınır. Satın alma yapacak birim işlemi tamamlayınca alınan üründe ilgili yere tarih, görsel ve fiyat olarak kayıt altına alınan belgeye eklenir. 

Bu komisyon aynı zamanda özel, tüzel veya resmi kurum ve kuruluşlarla, üyeleri ve sendikal kullanım için anlaşmalar yapar. Herhangi bir uyuşmazlıkta, olay sendika Yönetim Kurulu Başkanına iletilir. Gerek görülürse Yönetim Kurulu kararı ile ürün alınır.

Şubeler ya da Temsilciler, kurum kuruluşlarla anlaşma yapacaklarında tüm görüşme şartlarını bu komisyona iletir. Komisyon anlaşma sağlanacak kurum veya kuruluşla anlaşmayı tekrar mütalaa eder, uygun bulursa anlaşmayı yapar. Veya şube veya temsilciyi anlaşma için yetkilendirir.

Bununla beraber tüm taşınır ve taşınmazların alımı ve satımı yetkisi Yönetim Kurulundadır. Bu yetkiyi her seçimde Genel Kurul’dan alır. Taşınırlarla ilgili yetkiyi yukarıda tanımlanmış komisyona kullandırtır veya gerek görürse bizzat bu yetkisini kullanarak tasarrufta bulunur.

Madde 19: Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Sendika yönetim kurulu, genel başkanın başkanlığında olağan durumlarda en çok on beş günde bir toplanır. (Bu toplantı gerek görülürse elektronik ortamda yapılır. Bu durumda toplantı sıklığı artabilir. Elektronik ortamda yapılan toplantılarda kararlar e-imza ile kayıt altına alınır.)

Yönetim Kurulu Başkanının gerek gördüğü tüm durumlarda Yönetim Kurulu Salt çoğunluk ile elektronik ortamda e-imza ile karar alabilir ve karar defterine bu e-imzalı evrak yapıştırılır. Bu şekilde ıslak imza olmadan da geçerli olur.

Genel başkanın yokluğunda toplantıya vekalet yetkisi bulunan genel başkan yardımcısı veya genel sekreter başkanlık eder. Genel başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun daveti halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstüde toplanabilir. Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim kurulunun toplantılarında, alınacak kararlarda kullanılan oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir. Başkanın bulunduğu taraf oyunun eksik çıkması halinde seçim görüşmeler sonrası 24 saat içinde 1 kere tekrarlanır. Sendika yönetim kurulu, genel başkan yardımcılarının veya genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar. Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine davet edilen yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulunda görev alan üyelerin üye tam sayısının yarısından fazla düşmesi halinde bir ay içinde olağanüstü genel kurul için karar alınır. Yönetim kurulu gerek gördüğü her durumda yedek üyeleri göreve çağırır ve görev tevdi ederek sendikal faaliyetlerde bulunmasını isteyebilir. Bu görevi kabul etmeyen yedek üye hakkında disiplin şubece işlem yapılır. İlk genel kurula kadar ayrılan teşkilat yetkililerinin yerine direkt olarak üye atamak, teşkilat üyelerinin görev yerlerini değiştirmek görevlerini kurucu başkan yürütür.

Yönetim Kurulu Başkanı uygun gördüğü şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu içinde ki görev yerlerini değiştirebilir. Bunun için ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin onayı da gerekir. Onaylamayan üye hakkında disiplin soruşturması yapılır. Disiplin kurulunun yapacağı soruşturma sonrası üyenin görevinde kalıp kalmayacağı ve sendika üyeliğinin devamı veya tüzük gereği üyelikten ayrılması kesinleşir.

Madde 20: Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genel başkan, yönetim kurulunun başkanıdır.

b) Yurt içi ve yurt dışında sendikayı temsil eder.

c) Genel kurul tarafından oluşturulan organlara yahut ihtiyaç olması durumunda oluşturacağı istişari, uzmanlık ve danışmanlık amaçlı kurul ve komisyonları oluşturarak istediğinde başkanlık eder.

d) Şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetime ve tetkike yetkilidir. Temsilcilik, danışmalık yetki belgesi verir, iptal ve imza eder.

e) Sendika adına basın kuruluşlarına beyanat vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile paylaşabilir.

f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini genel hukuk ve toplu görüşme sekreterine veya yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

g) Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh ve ibraya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.

h) Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekretarya veya bir yönetim kurulu üyesiyle birlikte imza eder.

i) Mali denetim raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.

j) Sendika yayın organına, sendikanın ilgili defter ve evraklarına sahiplik eder.

k) Konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.l) Hizmet kolu ile ilgili sorunları, Ekonomik ve Sosyal Konseye götürülmesi için konfederasyona görüş bildirir. Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

m) Yönetim kuruluna genel kurulca verilmiş tüm yetkiyi kullanmaya yetkilidir. 

n) Görevi bırakır veya görevden alınırsa yerine vekaleten yönetim kurulundan bir yetkili ortak kararla görevi devralır kendi veya görevini yedek üyelerden birine tüzükçe uygun olan şekilde bırakır ve olağanüstü genel kurul kararı yönetim kurulunca alınır. 

o) İlk genel kurula kadar kurucu genel başkan yönetim kurulunun tüm icra yetkilerini yürütebilmek konusunda yetkili kılınmıştır. Bu bağlamda Sendika için tüm resmi dairelerde, bankalarda sendika adına tek başına işlem yapabilir. Vergi numarası alabilir, banka hesabı açtırabilir, hesapta ki mevduatı sendika için kullanabilir vb.

p) İsterse yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine verebilir.

Genel başkan ilk genel kurula kadar Yönetim kurulunun tüm yetkilerine haizdir. Resmi, özel kurum, kuruluş, banka, finans kurumlarında sendika adına her işi yürütebilir.

Madde 21: Genel Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

b) Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın görevlendirmesiyle, başkanlık görevine vekalet etmek.

c) Sendika adına; ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal ilişkileri düzenlemek

d) Sorumluluk alanlarına göre ilgili konularda gelen görüşleri değerlendirip genel başkanın bilgisine ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

e) Üyelerin sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak etkinlikleri planlamak, programlamak ve genel başkanın bilgisine sunmak.

f) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapmak ve genel başkanın bilgisine sunmak.

g) Genel Başkanın görev vermesiyle Sendika yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kurula getirmek.

h) Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek, sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak.

ı) Genel Başkanın görevlendirmesiyle Sendika bünyesinde kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.

i) Genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 22: Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

b) Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.

c) Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izlemek ve denetlemek.

d) Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek, sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak.

e) Genel Başkanın görev vermesi durumunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 41. maddesi (e) bendine göre hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikini sağlamak.

f) Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek 

g) Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar ve sosyal faaliyetler yapmak veya yaptırmak. Sağlık programları araştırmak ve yönetim kuruluna önermek.

h) Sendikanın basın-yayın organları ile ilişkilerini takip etmek.

i) Genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 23: Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

b) Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eden ayın on beşine kadar yönetim kuruluna sunmak.

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, muhasebe tekniğine uygun olarak günlük kasa hareketleri özet raporunu yönetim kuruluna sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.

d) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirmek, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.

e) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza etmek.

f) Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.

g) Şube avanslarını zamanında göndermek ve harcamaların takibini ve denetimini yapmak.

h) Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak.

i) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile demirbaş eşya kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, vergi, resim ve harçlarını yatırmak.

j) Genel kurulda müzakere edilecek bilanço ve tahmini bütçeleri yönetim kuruluna sunmak.

k) Sendika gelirlerini, yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda değerlendirmek.

l) Zorunlu giderler için sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net bir aylık tutarının 10 (On) katından fazla bulundurmamak.

m) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca hesap ve bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporların ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve varsa konfederasyona göndermek.

n) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesi (g) ve (h) bentleri uyarınca alınan kararları uygulamak, muhasebe ve mali işler ile ilgili yönetmeliği hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

o) Sendika yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimini noterden tasdik ettirmek, gerektiğinde denetçilere ve ilgili mercilere zimmet karşılığı teslim etmek,

p) Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

q) Genel başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 24: Sendika Strateji ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak

a) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek, üye envanterlerini çıkartmak ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını kamu işverenine göndermek,

b) Şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunmak. Kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunmak ve bu konuda genel kurul kararı alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlamak.

c) Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarını zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip etmek ve sağlamak.

d) Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirmek

e) Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Sendika denetleme kurulu listeleri oluşumunda varsa il, ilçe şubeleri yetkililerine destek vermek.

g) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 25: Toplu Sözleşme, Mevzuat ve Hukuksal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kamu görevlileri ile ilgili yapılacak toplu görüşmeye ilişkin bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek.

c) Kurum ve yüksek idari kurullara ve konfederasyona katılacak üyelerin tespitine ilişkin önerileri yönetim kuruluna sunmak.

d) Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişiklerini takip etmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.

e) Tüzük ve yönetmeliklerdeki hukuka aykırı unsurları tespit etmek ve hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunmak.

f) Mevzuattaki gelişmeleri incelemek ve yönetim kuruluna sunmak.

g) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçları ile ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak, ve kamu işvereni ile ortak çalışmalar yapmak.h) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla temas kurmak ve sonuçları yönetim kuruluna sunmak.

j) Amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak ve dostluk grubu teşekkül ettirmek için yönetim kuruluna bilgi sunmak, teklif vermek.

k) Ülkemizdeki sendikal hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün normlarına ulaşması için araştırmalar yapmak, ve yönetim kuruluna bilgi sunmak,

l) Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunmasını ve gelişimini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunmak ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.

m) Üyelerin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için, dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını koordine etmek, çeşitli illerde açılacak hukuk danışmanlık bürolarının koordinasyonunu sağlamak ve yönetim kuruluna aylık bilgi sağlamak.

n) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 26: Sendika Denetleme Kurulu

Sendika denetleme kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Sendika denetim kurulu listeleri öncelikle varsa il, ilçe şube yönetim kurullarınca hazırlanır. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Sendika denetleme kurulu, en geç üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanır (veya elektronik ortamda görüşme sağlar) ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Sendika denetleme kurulu, zorunlu kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oy alan veya yönetim kurulu tarafından aldığı yetkiyle sıraya sokulan liste üzerinden yedek üyeyi göreve çağırır. Bunun için sendika yönetim kurulundan destek alır.Denetimlerde sendikaya ait evrak veya defterler sendika merkezinden dışarıya çıkarılamaz.Sendika denetleme kurulu sendika tüzüğüne uygun olarak tüm merkez, il, ilçe kurulları faaliyetlerini idari ve mali denetimini sokar, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler.Sendika denetleme kurulu, hiçbir davete gerek olmadan şubelerde gerekli denetimler yapabilir. Gerekli görürse şube yönetim kuruluna bildirmek suretiyle şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Denetim kurulu sendika amaçlarında belirtilen kapsamı dışında sendikanın suistimal edildiği kanaati hasıl olursa gerekli denetimleri yapar, yetkilerini sendikal amaç sapması olmaması için kullanır.Sendika tüzüğünde ve 4688 sayılı yasada belirtilen diğer denetim görevlerini yapar.Denetim kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonucunda sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirir, lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil ya da fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister. Yönetim kurulunun, bu isteği kabul etmemesi halinde denetleme kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yargı mercilerine de başvurabilir.Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca sendikadaki görevlerine iade veya ihracına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.Sendikaca ihracına karar verilenler hakkında ayrıca yargıya da başvurulabilir.

Madde 27: Sendika Disiplin Kurulu

Sendika disiplin kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asil 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Sendika disiplin kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarında bir başkan, bir raportör seçerek göreve başlar. Sendika disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, disiplin kurulu başkanı yedek üyeyi göreve çağırır.Sendika disiplin kurulu, yönetim kurulunun kararları ve çağrısı üzerine kurul başkanının başkanlığında toplanır. Disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Disiplin kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, gereğinin yapılması için kararını sendika başkanlığına sunar.Sendika disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve şube yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama ve geçici olarak görevden el çektirme cezalarından birini sendika başkanlığına önerir. Ancak ihraç gerektiren suçlar hakkındaki görüşlerini bir raporla sendika başkanlığına sunar.

Sendika yönetiminin talebi üzerine, üyelerinin veya sendika yetkililerinin sendika tüzüğüne göre işledikleri suçlar ile ilgili gerekli disiplin soruşturmasını yapar sonucunu yönetime bildirir.Şube disiplin kurulu tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu, gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir.Sendika disiplin kurulu, şube disiplin kurulu tarafından sendikadan ihraç istemlerine ilişkin hazırlanan raporları inceler, görüşü ile birlikte yönetim kuruluna sunar.

Sendika kuruluş aşamasında 6488 sayılı kanuna göre asgari sayının altına inmeyecek kadar zorunlu kurul üyesi seçilebilirken bu sayı yine ilk genel kurula kadar azami sayıya kurucu başkan tarafından çıkarılabilir. Yine kurucu başkan zorunlu kurul üyelerinin yerini değiştirebilir, görevden alabilir, yeni üyelere görev verebilir, kanunda olan asgari sayıdan azami sayıya kurul üyelerini çıkarabilir veya indirebilir.

a) Merkez Disiplin Kurulu; Sendika Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak sendika delegeleri arasından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

b) Merkez Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Sendika Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Sendika Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

c) Merkez Disiplin Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri ve soruşturmacı, kendileriyle ilgili soruşturmalarda kurul toplantılarına katılamaz, görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

d) Disiplin Kurulu kararları, 4688 Sayılı Yasa, Sendika Tüzüğü ve Sendikanın Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerekçelendirilir. Disiplin Kurulu, konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği değerlendirilen hususlarda hiçbir sendikal organa başvurmadan adli makamlara ihbarda bulunur. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri kurul tarafından görevlendirilen üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca karar, soruşturmanın taraflarına ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

e) Merkez Disiplin Kurulu; sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına veya soruşturma sonucunda uyarma ve kınama cezası ya da disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verir. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit görülen üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

f) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapar.

g) Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını veya üyelikten çıkarılmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısı; Merkez Denetleme Kurulunun daveti üzerine Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılır ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde disiplin soruşturması yapar.

h) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapar. 

ı) Disiplin Kurulu, sendika üyelerinden birini veya Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği sendika avukatlarını soruşturmacı olarak görevlendirebilir.

i) Disiplin kurulu, daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Merkez Yönetim Kurulundan soruşturma onayı ister.

j) Disiplin Soruşturmasının usul ve esasları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin Cezaları

1) Disiplin Cezaları:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Üyelikten çıkarma.

2) Uyarma ve Kınama Cezası

Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten çıkarma cezası Sendika Genel Kurulu tarafından verilir.

3) Üyelikten temelli çıkarma cezası genel kurulun kararı ile verilir.

4) Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi 7 iş günüdür ve bu süre ilgiliye savunmada bulunmasının tebliğinden itibaren başlar. 

5) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararının tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

6) Üyelikten çıkarılma cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üyenin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez. 

7) Disiplin suçları, verilecek cezalar, cezalara itiraz ve sürelere ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirtilir.

Uyarma Cezası 

1) Uyarma: yönetici ve üyenin davranışlarında ve görevinde daha duyarlı davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma Cezası:

a) Tevdi edilen görevleri zamanında yapmamak, 

b) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak, 

c) Özürsüz ve izinsiz olarak görevli olduğu kurul ve komisyon toplantılarına geç katılmak,   

d) Sendikaya ait araç, gereç ve benzeri eşyaları özel işlerinde kullanması, 

e) Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunmak, 

f) Sendika kurul ve komisyonlarının çalışmalarında huzur ve sükûnu bozmak, 

g) Görevin yerine getirilmesine yönelik olarak sendika tarafından kendisine sunulan imkânların kullanılmasında tasarruf kurallarına riayet etmemek, 

h) Kendisine tevdi edilen sendika eşyalarının korunmasında gerekli hassasiyeti göstermemek, 

i) Sendika çalışmalarına kayıtsız kalmak ve zorunlu organların kararlarını kasten uygulamamak, 

j) Sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak, 

k) Sendika yöneticileri açısından taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 

l) Sendika üyelerine ve yöneticilerine söz ve hareketle sataşmak, 

m) Sendika yöneticileri açısından görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 

n) Sendika yöneticileri açısından sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak, 

o) Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırmak, 

p) Yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemek, 

q) Soruşturma iş ve işlemlerinde kişisel kin ve garezle işlem tesis etmek, 

r) Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davranmaması, 

Fiillerinin işlenmesi hallerinde verilir. 

Kınama Cezası 

1) Kınama: kişiye, soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama Cezası:

a) Uyarı cezası alan yönetici ve üyenin, ceza almasını gerektiren fiil ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla uyarı cezasını gerektirir fiilin işlenmesi, 

b) Yöneticilerin, özürsüz ve izinsiz olarak üyesi oldukları kurul toplantılarına üst üste üç kez katılmaması, üçten fazla toplantıya geç katılması, 

c) Sendika yöneticilerine ve üyelerine yönelik genel ahlaka ve adaba aykırı sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, 

d) Toplum nezdinde üyeler ve diğer yöneticiler üzerinde olumsuz görüş oluşturmayı hedefleyerek sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak, asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunmak, 

e) Yetkili bulunmadığı halde, sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak, 

f) Sendika yetkili organlarınca alınan eylem ve faaliyet kararlarına geçerli bir mazereti olmaksızın uymamak, 

g) Sendikaya ait yerlerde ve sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunmak, 

h) Yetkisi olmadığı halde sendika adına iş ve işlemler yürütmek, 

i) Sendikanın ilke ve amaçlarına aykırı bir yaşam tarzını sürekli hale getirmek, 

j) Sendika yöneticilerinin üyeler ve kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesine yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmak, 

k) Sendika üyeleri hakkında tahkir ve tezyif içeren yazılı veya sözlü beyanatlarda bulunmak, bunları yaymak, neşretmek, 

l) Üyelerin kişisel bilgilerin kullanmak suretiyle kendisine maddi çıkar ya da menfaat elde etmek, 

m) Sendikanın kurumsal bilgilerini kullanmak suretiyle sendikaya zarar verilmesine imkân sağlamak, 

n) Sendikanın mali açıdan zarar görmesine neden olacak kasıtlı davranışlarda bulunmak, 

o) Sahip olduğu yetkileri sendika üyelerinin aleyhine kullanmak, 

p) Sendika üyeleri arasında bir veya birden fazla üyenin ya da kendisinin yararını gözeterek ayrımcılık yapmak, 

q) Sosyal Medyada ahlak dışı paylaşımlarda bulunmak.

Fiillerinin işlenmesi halinde verilir. 

Disiplin Soruşturmasına İlişkin Tedbirler:

1) Yönetici veya temsilci hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde Merkez Yönetim Kuruluna derhal yazılı olarak bildirimde bulunulur. Merkez Yönetim Kurulu; hakkında disiplin soruşturmasına başlanan yönetici veya temsilcinin, soruşturmanın salahiyeti için soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verebilir.

2) Yönetici veya temsilci için verilen uyarma ve kınama cezasının kesinleşmesinden sonra Merkez Yönetim Kurulu; sendikanın salahiyeti için cezası kesinleşen yönetici veya temsilcinin görevden kesin olarak uzaklaştırılmasına karar verebilir. Hakkında kesin olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilen kişi, Genel Kurula kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

3) Üyelikten çıkarılması için Genel Kurula sevk edilen yönetici veya temsilci, kesin olarak görevden uzaklaştırılır ve Genel Kurulun vereceği kararın kesinleşmesine kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

4) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılacak kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Disiplin Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz:

1) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde; 

a) Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Merkez Yönetim Kuruluna, 

b) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir. 

2) Genel Kurulda üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde İş Mahkemelerinde dava açabilir. 

3) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları; itirazın evrak defterine kaydedildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorundadır. 

4) Yönetim Kurulları; itiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılmasına ya da işbu yönetmelikte ve sendika tüzüğünde yazılı cezalardan daha hafif olanına karar verebilir. Ancak daha ağır bir cezaya karar vermez.

5) Merkez Yönetim Kurulu, itiraz üzerine yapacağı incelemeye esas olmak üzere görevlendireceği kurum avukatlarından hukuki mütalaa isteyebilir. Şube Yönetim Kurulu ise Merkez Yönetimin kurulunun bu iş için görevlendireceği avukatlardan hukuki mütalaa isteyebilir.

Disiplin Cezalarını Af Yetkisi:

1) Sendika Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Yönetim Kurulları tarafından önerilmiş olması şartıyla, disiplin cezalarını af yetkisi, Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Bu durumda verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçları ile ortadan kalkar. 

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı:

1) Disiplin soruşturması; ihbar veya şikâyetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren 1 yıl ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmak zorundadır. Bu sürelerin geçirilmesi halinde yönetici ve üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaz. 

Şube Disiplin Kurulu

 1) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak şube üyeleri veya delegeleri arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

2) Şube Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Şube Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Şube Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. 

3) Şube Disiplin Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri ve soruşturmacı, kendileriyle ilgili yapılacak kurul toplantılarına katılamaz, görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

4) Disiplin Kurulu kararları, 4688 Sayılı Yasa, Sendika Tüzüğü ve Sendikanın Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerekçelendirilir. Disiplin Kurulu, konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği değerlendirilen hususlarda hiçbir sendikal organa başvurmadan adli makamlara ihbarda bulunur. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri kurul tarafından görevlendirilen üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca karar, soruşturmanın taraflarına ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

5) Şube Disiplin Kurulu; sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına veya soruşturma sonucunda uyarma ve kınama cezası ya da disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verir. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit görülen üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

6) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Şube Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapar.

7) Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile veya şube sınırları içinde sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak

8) Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını veya üyelikten çıkarılmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısı; Şube Denetleme Kurulunun daveti üzerine Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılır ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde disiplin soruşturması yapar.

9) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapar. Gerektiğinde disiplin soruşturması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından bu iş için görevlendirilen sendika avukatlarının desteğini ister.

10) Disiplin kurulu, daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Şube Yönetim Kurulundan soruşturma onayı ister.

11) Disiplin Soruşturmasının usul ve esasları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.’

Madde 28: Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

Başkanlar kurulu, şube başkanları ile sendika yönetim kurulundan oluşur. Kurula, genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda bir defa toplanabilir. Bu amaçla;

a) Başkanlar kurulu, şubelerin lokal sorunları ve bu sorunlar ile ilgili çözüm arayışında bulunur.

b) Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alır ve tavsiyelerde bulunur.

c) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin eksikliklerle, hazırlık aşamasında olan yasa ve yönetmelik taslakları üzerinde müzakerelerde bulunur.

d) Sendikanın genel stratejisine ilişkin görüş alışverişinde bulunur.

e) Şubeler arası ilişkiler hakkında önerilerde bulunur.

f) Toplu görüşme mutabakat metni ile uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir.

g) Kurum İdari kurullarında, izlenecek yöntem hakkında değerlendirmelerde bulunur.

h) Tüzük maddelerinin tefsirini yaparak, sendika yönetim kuruluna görüş bildirir.

Madde 29: Sendika Şubelerinin Kuruluş Esasları

Sendika şubeleri, 4688 sayılı yasanın 18’inci maddesi gereğince sendika yönetim kurulu kararı ve en az 400 (Dört yüz) üye ile kurulur. Sendika genel kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir veya kapatılabilir.Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet koluna dahil olan işyerlerinde çalışan 400 (Dört yüz) üye arasından şube kurucusu olmak isteyenlerden üçer adet nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi ve kamu görevlisi olduğuna dair belge ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri kuruluş dilekçelerine eklenir ve sendika yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasına karar verir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il ve/veya ilçeyi kapsayabilir. Gerektiğinde şubelerin faaliyet alanları yönetim kurulunca yeniden düzenlenebilirŞube kurulmasına ilişkin karar, sendika yönetim kurulunca bir ay içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer sureti de eklenir.

Madde 30: Sendika Şubesinin Zorunlu Organları

Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır:

a) Şube genel kurulu,

b) Şube yönetim kurulu,

c) Şube denetleme kurulu,

d) Şube disiplin kurulu,

İstişare organları;

a) Baş temsilciler ve işyeri temsilcileri kurulu.

Madde 31: Şube Genel Kurulunun Oluşması

Şube genel kurulu, şubenin en yetkili organıdır.

Şube Genel Kurulları:

a) Üye sayısı 400 ile 2000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 20 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,

b) Üye sayısı 2001 ile 4000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 40 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,

c) Üye sayısı 4001 den fazla ise üyeler arasından seçilecek 50 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube genel kurul delegeleri şubenin faaliyet alanına giren işyerlerinden tüzüğe bağlı olarak düzenlenecek delege seçimine ilişkin çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

Madde 32: Şube Olağan Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Şube olağan genel kurulları, sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak, sendika genel kurulundan en az iki ay önce tamamlanacak şekilde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Şube, genel kurul kararını ulusal veya mahalli bir gazete aracılığı ile duyurur. Ayrıca, mülki amirliğe ve seçim kuruluna en az 15 (on beş) gün önce bildirir.Şube genel kurulu toplantısında çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde en çok 15 (on beş) gün içerisinde yeniden toplanır. Yer değişikliği olması halinde delegelere mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.Bu maddede yer almayan hususlarda, tüzüğün 15’inci maddesinde öngörülen toplantı esas ve usulleri ile ilgili hükümler uygulanır.

Madde 33: Şube Olağanüstü Genel Kurulları

Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü haller ile şube genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteğine istinaden şube genel kurulu olağanüstü toplanır. Bu sistemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile bildirilir.Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube yönetim kurulundaki boşalmalar halinde, gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır.(Sendika Yönetim Kurulu şube olağan genel kuruluna kadar delege veya üyeler arasından seçim yaparak tüm eksik üyeleri tamamlar. Şube Başkanının istifası üzerine Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu üyelerinden birisi şube yönetim kurulu tarafından seçilerek eklenir. Seçilen üyeden boşalan yere sendika delegelerinin seçtiği bir üye atanır.Bunun için Şube Yönetim Kurulu bir toplantı yaparak seçimi gerçekleştirir )Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez.

Madde 34: Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Organları seçmek,

b) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Sendika genel kuruluna, delege seçmek,

d) Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek,

e) Aylıksız izinli (profesyonel) sayılacak şube yönetici ya da yöneticilerini belirleyip sendika genel kuruluna sunmak. Şube genel kurulları mali konuları müzakere ve ibra edemez.

Madde 35: Şube Yönetim Kurulu

Şube yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Ancak, genel kurul delege tam sayısının 1/5’inin önerisi ile üyelerde zorunlu organlara ve üst kurul delegeliğine aday gösterilebilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında başkan mali sekreter, teşkilatlandırma, hukuk, basın ve sosyal ilişkiler sekreteri olmak üzere görev bölümü yapar. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda sırasıyla yedek üye göreve davet edilir.Yedek üyeler davet edildikten sonra şube yönetim kurulu üyelerinden 1 sekreteryanın boşalması halinde en geç bir ay içerisinde şube olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.Şube başkanının çeşitli nedenlerle görevinden ayrı kaldığı zamanlarda şube başkanlığına şube başkan yardımcılarından biri, başkanın yazılı oluru ile vekalet eder.Şubelerde, aylıksız izinli sayılan yöneticiler, tüzükteki görev dağılımı sırasına göre belirlenir. Şubelerde aylıksız izinli görev yapma izni, sendika yönetim kurulunun tasvibine sunulur.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince sendika şubelerinde;

a) 4000 ile 4500 üyesi olan sendika şubesinde 1 yönetim kurulu üyesi

b) 4501 ile 5500 üyesi olan sendika şubesinde 2 yönetim kurulu üyesi

c) 5501 ile 7500 üyesi olan sendika şubesinde 3 yönetim kurulu üyesi

d) 7501 ile 10000 üyesi olan sendika şubesinde 4 yönetim kurulu üyesi

e) 10001 ve daha fazla üyesi olan sendika şubesinde 5 yönetim kurulu üyesi, sendika genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılabilir (Genel kurula kadar bu yetkiyi yönetim kurulu verebilir).

Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin bu sürelere ilişkin emekli keseneklerive karşılıkları her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilir ve emeklilik hizmetinde değerlendirilir.Şube yönetim kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar nisabı ile üyeliklerin boşalması hususlarında tüzüğün sendika yönetim kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 36: Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, harcamaları usulüne uygun yapmak ve karara bağlamak. Harcamalara ilişkin yönetim kurulu kararlarının onaylı birer örneği ile birlikte belgelerin aslını incelemek ve gereği yapılmak üzere harcama belgelerini müteakip ayın 15’ine kadar sendika genel merkezine göndermek.

b) Şube yönetim kurulu ve yöneticileri üyelerine, yöneticilerine veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez.

c) Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak, şube genel kurulunun gündemini ve gerekli raporları hazırlamak.

d) Şube faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki özel ve tüzel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek.

e) Şubenin personel, demirbaş, hizmet binası kiralama, lokal işletme ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak için sendika yönetim kurulundan izin almak.

f) Şube faaliyet alanı içinde doğan ihtilafların çözümü için çaba göstermek.

g) Sendika üyeliği için başvuru belgesini 5 (beş) gün içinde sendika genel merkezine göndermek.

h) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca sendika aidatlarının kesilip sendika genel merkez hesabına gönderilmesini temin etmek. Üye kesinti listelerinin onaylı bir örneğini sendika genel merkezine göndermek.

i) Üyelerinin, her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle temas kurarak sonuçlandırmaya çalışmak ve gerektiğinde sendika genel merkezine intikal ettirmek.

j) İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise 1, 201-600 arası ise 2, 601-1000 arası 3, 1001-2000 arası 4, 2000 den fazla ise en çok 5 işyeri temsilcisinin seçimi ile temsilciler arasında yapılacak baş temsilci seçimini tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlamak ancak 200 üzerinde ki üye sayısında ki temsilcilerde sayı Şube Yönetimi tarafından gerek görülürse bir azaltılabilir.

k) Üyelerinin genel ve yerel sorunları ile çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yılda 2 kez toplanacak olan kurum idari kurullarında ele alınması için sendika yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel kurul, sendika ve şube yönetim kurullarınca alınan karar ve talimatlara aykırı hareket eden veya sendika, şube ve konfederasyon yöneticilerini küçültücü mahiyette fiil ve isnatlarda bulunan üyeleri, fiillerinin ağırlık derecelerine göre şube disiplin kuruluna sevk etmek veya sendika disiplin kurulunca cezalandırılması için sendika yönetim kuruluna teklifte bulunmak.Sendikanın zorunlu organları ile şube genel kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 37: Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

1) Şube Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan yardımcısı(vekili), Başkan yardımcısı (teşkilatlanma), Başkan yardımcısı (basın ve iletişim), Başkan yardımcısı (mevzuat ve hukuksal işler) olmak üzere beş üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya delegelerin 1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, Şube Yönetim Kurulu yedek üye sayısı olarak 5(beş) aday daha seçilir. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde en çok oy alandan başlanarak yedek üyeye çağrı yapılır. Yönetim Kurulu yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk toplantıda oybirliğiyle Şube Başkanı hariç olmak üzere görev dağılımı yeniden yapabilir.

2) Şube Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu’nda Şube Başkanı seçimi yapılır. Şube başkanı salt çoğunluğun oyu ile seçilir. Şube Başkanı’nın belirlenmesinden sonra Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılır.

3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere şube yönetim kurulu; şube başkanının önerisi olmak ve oybirliğiyle gerçekleştirmek kaydıyla görev dağılımını yeniden yapabilir.

4) Şube Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan, Şube Başkanının çağrısıyla da olağanüstü olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü karar haline gelir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak beş defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

5) Şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla süresi belirtilmek suretiyle veya süre belirtilmeksizin şube yönetim kurulu üyeleri aylıksız izne ayrılabilir.

Madde 38: Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Şube yönetim kurulu görevlerini yönetim kurulu içinde görev bölümü ile dağıtımını sağlar.Şube başkanı, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya ile birlikte imza eder.Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır. Şube denetleme kurullarınca verilen raporların ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmesini sağlar. Yasalara, sendikanın prensiplerine aykırı olmamak üzere kamu görevlileri ve ülke sorunları hakkında basın kuruluşlarına demeç verebilir.

Madde 39: Şube Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev ve yetkilerini kullanır.Yazışmalardan, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden sorumludur.Şube bürolarının işleyişinden sorumludur.Görüşülmesi gereken gündem konularını diğer yönetim kurulu üyeleriyle istişare ederek, en az 15 (on beş) günde bir defa hazırlayacağı gündemi ve gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna sunar.Şubede istihdam edilen personeli izler ve denetler.Üyelerine yönelik sosyal, akademik çalışmaları yapar bu amaçla bildiri, bülten ve broşür çıkarabilir.Eğitim çalışmaları konusunda genel eğitim sekreteri ile işbirliği içerisinde çalışır.Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder.Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını şube yönetim kuruluna sunar.Yılda iki kez yapılacak olan kurum idari kurulları için bilgi ve dökümanları hazırlar.Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.Şubenin mali konularındaki bütün işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları doğrultusunda yürütür.Haftada bir defa kasa mutabakatını sağlar ve ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.Şubenin zorunlu giderleri için şube kasasında bulundurulacak nakit para mevcudu 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının üç katından fazla bulundurmaz.Şubenin, Vergi, Sigorta ve diğer işlemlerini takip eder.Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan işyerinde gerekli örgütlenmeyi sağlar.Şube sınırları içerisinde örgütlenme ile ilgili genel merkez kararlarını hayata geçirir.Şubeye bağlı işyeri temsilcileri ile baş temsilcilerin faaliyetlerini izler ve yönetim kuruluna bilgi sunar.Kamu görevlileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan toplu görüşmelere ilişkin bilgi, belge ve dökümanları toplar, toplu görüşmelere esas olacak bu bilgileri yönetim kurulunun bilgisine sunarak genel merkeze iletilmesini sağlar.Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını, şube bazında takip eder.Kurum ve yüksek idari kurullarda görüşülmesi ve ele alınması gerekli konulara ilişkin önerileri yönetim kurulu marifetiyle genel merkeze aktarılmasını sağlar.Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişikliklerini takip eder ve üyelere bildirir.Tüzük ve yönetmeliklerdeki hususların işleyişlerinin takip ederek yönetim kurulu ve üyeleri bilgilendirir.Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçları ile ilgili raporlar düzenleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunur ve şube bazında kamu işvereni temsilcisi ile ortak çalışmalar yapar.Hizmet Kolunun Sorunları ile ilgili üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletir ve yönetim kuruluna bilgi verir.Üyelerin idare ile ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde sendika genel merkezince yetki verilmesi halinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını şube bazında koordine eder. Hukuk danışmanlık bürolarıyla üyelerin irtibatını sağlar ve yönetim kuruluna aylık bilgi sunar.Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirirler

Madde 40: Şube Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.Denetleme kurulu toplantılarını en az altı ayda bir şube merkezinde yapar. Denetleme kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Üyeliklerde boşalma olması halinde, kurul başkanı sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.Denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin yetkili organ kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını denetler.Denetimlerde; şubeye ait evrak veya defterler şube merkezinden dışarıya çıkarılamaz.Denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, hazırladığı raporların bir nüshasını bilgi için yönetim kuruluna, aslını ise gereği yapılmak üzere genel merkeze önerileri ile birlikte sunar. Dönem sonu raporunu da hazırlayarak şube genel kuruluna sunar.

Madde 41: Şube Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.Disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır.Disiplin kurulu tüzüğün amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında yönetim kurulunun daveti üzerine soruşturma yapar. Uyarı ve kınama cezası ile bazı hallerde üç aya kadar geçici yada ihraç cezası önerebilir. Önerilerine ilişkin disiplin kurulu raporunu şube yönetim kuruluna sunar. Disiplin kurulunun kesin ihraç ceza önerisi, genel kurula(çıkarılacak) Sendika Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere şube yönetim kurulunca, sendika genel merkezine gönderilir.Yönetici veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

Madde 42: İl Temsilcileri, Baştemsilciler ve İşyeri Temsilciler Kurulu

Baştemsilciler ve işyeri temsilcileri, şubelerin faaliyet alanına işyerlerinde tüzük hükümleri doğrultusunda çıkarılacak Seçim Yönetmeliğine göre belirlenir. Şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine en az 3 (üç) ayda bir toplanabilir. Sendikanın faaliyet gösterdiği işyerlerinde 20-100 kamu görevlisi için 1, 101-500 için en çok 2, 501-1000 için en çok 3, 1001 – 2000 için en çok 5, 2000 ve daha yukarısı için ise en çok 7 işyeri temsilcisi seçilebilir.Sendika şubesinin olmadığı illerde ve gerektiğinde sendikayı temsil etmek ve tüzük hükümlerine göre sendikal faaliyetlerde bulunmak üzere il ve ilçe temsilciliği 6 aylık yetki verilmek üzere ihdas edilebilir ve gerekli hallerde lav edilebilir. İl temsilcisi genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. İlçe, baştemsilci ve temsilciler il temsilcilerine karşı sorumludur.Birden fazla temsilcinin bulunduğu işyerlerindeki temsilciler arasından birisi, şube yönetim kurulunun yer, gün ve saatini bildirir yazısı üzerine yapılacak toplantıda baştemsilci olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde, seçim üçüncü tura kadar sürdürülebilir, eşitliğin bozulmaması halinde baştemsilci kura ile belirlenir.İşyeri temsilcileri, işyerlerinde üyelerin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek, üye ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla tüzük hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. İşyeri temsilcileri bir genel kurul dönemi için seçilirler. İl temsilcisi, baş temsilci ve temsilcilere idare tarafından yasa uyarınca gerekli kolaylıklar sağlanır.Ayrıca, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda örgütlenme çalışmaları yapılması ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasında iletişim sağlanması, işyeri temsilcilerin secimi, faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları sendika yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 43: Sendikanın Gelirleri

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,Bağış ve yardımlar,Mal varlığı gelirleri, Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilecek gelirler. Sosyal faaliyetler sırasında oluşan gelirler (dinlenme merkezi ortak işletimi gibi). Tüm gelirler sendika genel merkez hesabında toplanır.

Madde 44: Üyelik Ödentisi

Sendikaya üye olmak için üye formunu imzalayan kamu görevlisi aynı zamanda aylık ödenti tutarını da ödemekle yükümlüdür. Bu mükellefiyet üyeliğin kabulü ile yürürlüğe girer.Sendikaya kayıtlı her üye aylık maaşından kesilen damga vergisi matrahının %0.4’i (Binde dört) oranında aylık üyelik ödentisi öder.Binde dört oranındaki üyelik ödentisi hiçbir şekilde 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez. Üyelik kesintisine esas olacak hesaplamalarda çıkan rakam sendika yönetim kurulunca revize edilebilir.Üye ödenti kesintileri genel merkez hesabında toplanır, aidatlar, sendika yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırılır.

Madde 45: Sendika Giderleri

Sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe, çerçevesinde harcama yapmaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir. Genel kurulu kadar kurulmuş yönetim kurulu yetkindir. Yönetim kurulu yetkilerinin tamamını ilk genel kurula kadar Genel Başkan yürütmeye yetkilidir.Sendikanın gelirleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na aykırı biçimde kullanılamaz.Sendika gelirlerinin en az %10’unu (Yüzde on) üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanılır.Sendika, üye ve yöneticileri ile çalıştırdığı personel dahil hiç kimseye borç para veremez.

Sendika yol, sarf, ağırlama v.b. faaliyetler esnasında harcama yapar bu giderleri de gelirlerinden karşılar.

Demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez.Mali konulara ilişkin genelgeler doğrultusunda yapılmayan harcamalar dikkate alınmaz.

Madde 46: Bütçenin Düzenlenmesi

Bütçe, sendika yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurulun verdiği yetkiye istinaden bütçe Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak hazırlanır her genel kurulda seçimlerden önce aklanır. Bütçede;Sendikanın gelirleri ve kaynakları,Giderleri ve sarf giderleri,Sendikadaki aylıksız izinli sayılan yöneticilere verilecek aylık, sosyal yardımlar ile yolluk gündelik, ağırlama ve ödenekler, sendika ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar ile yönetim kurulunca görevlendirilecek kişi ve kuruluşlara verilecek her türlü danışmanlık ve huzur hakkına ilişkin ödenekler, sendikanın dönen ve duran varlıkları ayrı ayrı belirtilir.

Madde 47: Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.Üye kayıt defteri ile üye başvuru ve çekilme bildirim formları,Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defteri.Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defteri,Gelen ve giden evrak dosyaları,Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir,Gelir makbuzları ile bunlara ait zimmet kayıt defteri ve harcama belgeleri ve bunların saklandığı dosyalar.Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir.Şubeler ise (b), (c), (d), fıkralarındaki kayıtları tutmak zorundadır.Sendika, defter ve belgelerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süre ile saklamak zorundadır.Şubeler, mali harcamalarını sendika yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmelik esasları doğrultusunda avans hesabı sistemiyle yaparlar.

Madde 48: Mal Bildirimi

Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocukların 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca doldurulacak mal varlığı bildirimini notere tasdik ettirmek zorundadırlar. Mal bildirimine ilişkin belgeler sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu karar defterine yazılır. Bu sayfa deneticiler tarafından imza edilir. Mal varlığında değişiklik olması halinde mal bildirimi yasal süresi içerisinde yenilenir.Yukarıda belirtilen hususlar göreve getirilen yedek üyeler içinde geçerlidir.Bu zorunluluğa uymayan sendika ve şube yöneticilerinin görevleri otuz gün sonra biter.Tekrar seçilen yöneticiler yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Mal bildirimini karar defterine yapmak aylıksız izinli olmayan sendika yöneticileri için zorunlu değildir.Mal bildirimi açıklanamaz ancak yargı mercileri ile denetleme ve inceleme yetkisine sahip makam ve mercilerin talepleri halinde tutanakla verilir.

Madde 49: Yasaklar

Sendika;Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerde bulunamaz.Siyasi partilerden ve kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez ve maddi yardımda bulunamaz.Siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamaz, ticaretle uğraşamaz. Sendika sağlık ve amaçlarda belirtilmiş sosyal politikalar dışında faaliyet gösteremez. Bu durum denetleme kurulunun ve bu tüzük gereği kurucu üyelerin denetimi altındadır. Bu durumda ilgili kurullar ve kurucular tüzükte belirtilmiş gerekli girişimlerde bulunabilirler. 4688 sayılı yasada belirtilen diğer nedenler.

Madde 50: Görevlendirileceklerin Aylık, Tazminat ve Sosyal Hakları

Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerine verilecek aylık, sosyal yardım ve her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler genel kurul tarafından tespit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kurulu’na verebilir.Sendika Hizmetlerinde görevlendirileceklerin yolluk ve gündelikler, yol, yemek ve konaklama giderlerini vasati ölçülerde karşılayacak biçimde yönetim kurulunca tespit edilir ve ödenir.Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların veya sendika temsilcilerinin diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.

Sendika’da uzmanlık gerektiren konularda oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek üyelere sendika başkanınca her ay için bir ücret takdir edilebilir. Bu ücret hiçbir durumda üye başı asgari ücretin yarısından fazla olamaz ve aylık en az bir toplantı ve ilgili konuyla ilgili hazırlanacak bir rapora istinaden yapılır. Bu raporun konuyla ilgili Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yeterli bulunması gerekir. Bu yeterlilik onlar tarafından bir yazı ile veya rapora atacakları bir ıslak ya da e-imza ile belirlenir ve hak ediş Mali Hizmetler Başkanınca ödenir ve Mali Müşavirce kayıt altına alınır.

Sendika ve şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika yönetim kurulu yetkilidir.Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, yıllık izin ve diğer sosyal hakları yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticileri yılda 30 iş günü ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yılda kullanılabilir, ikinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz.Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerine aylıklarını aşmamak üzere yılda 2 (iki) defa ek ödeme yapılabilir. Yönetim kurulu, bu ödemeleri iki ayrı dilimde yapabileceği gibi ikisini birlikte de yapabilir. Ödeme tarihleri yönetim kurulunca belirlenir.Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinden yeniden seçilmeyenlere bir aylık maaşı sendikaca ödenir, ölümleri halinde varislerine, maluliyet halinde kendisine aylıksız izinli çalışılan her yıl için 1 (bir) aylık maaşının brüt tutarı oranında tazminat ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üye veya personelin görevleri sırasında uğradıkları kaza sonrasında ölümleri halinde mirasçılarına, aylık ücretlerinin 10 (on) katını aşmamak üzere tazminat verilebilir. Maluliyet halinde ise yukarıdaki oran en fazla %50 (yüzde elli) arttırılmak suretiyle esasları yönetim kurulunca belirlenerek ödenir. ,Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinin hasta olduklarına dair sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları sendikaya ibraz etmeleri halinde ücretleri kendilerine ödenir.Sendika ve şube personellerinin hasta ve raporlu oldukları süre için SGK’dan aldıkları geçici iş görmezlik raporunu sendika veya şubeye ibraz etmeleri halinde bu süreye ait ücreti kendilerine ödenir.

Sendika yetkilileri içinde ücretsiz izinlilerin sendikal maaş ve emekli primlerini yatırdığı gibi görevi sırasında emekliye ayrılmış yetkililerini de takdir edeceği bir maaşla ayrıca istihdam edebilir.Sendika ve şubelerinde çalıştırılan uzman ve diğer personelin kıdem tazminatları sendikaca ödenir.

Sendikamızda ilk 5 bin üyeye kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin ücretsiz izne ayrılma hakkı bulunmamaktadır. Her 5 bin üye de bir Yönetim Kurulu üyesi ücretsiz izne ayrılabilir. Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretsiz izne ayrılmada öncelik sıraları ise 1) Başkan 2) Sendika Strateji ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı 3) Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 4)İki Başkan Yardımcılarından biri 5) Toplu Sözleşme, Mevzuat ve Hukuksal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı daha sonra uygun olan ücretsiz izne ayrılır. Bu sıra Yönetim Kurulu kararına göre değiştirilebilir.

Ücretsiz izne ayrılacak sendika yöneticilerinin ilki kamuda çalışırken görevi gereği kamudan alabileceği maksimal ücreti alabilir. Başkan yardımcıları ayrılırken aralarında kamuda çalışırken daha fazla alan olursa ücretler o rakama güncellenir. Başkan ise bu rakamdan en çok %10 fazla alabilir. Ücretsiz izne ayrılacak Şube Yönetim Kurulu başkanı en çok Sendika Başkanının aldığı ücretin %75’i kadar, Başkan yardımcıları da %60’ı kadar alabilir.

Madde 51: Yurt Dışına Gönderilme

Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluşa veya başka bir sendikal görevle yurt dışına gönderilen yönetici, uzman ve temsilcilerinin ücret ve yollukları 60. Maddenin (b) bendindeki hükümler çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenir ve sendika tarafından karşılanır.

Madde 52: Tüzük Değişikliği

üzük değişikliğine sendika yönetim kurulu ve tüzük değişikliğine gündemde yazılı olmak şartıyla olağan ya da olağanüstü genel kurullar yetkilidir. Yönetim kurulunca değiştirilmiş veya eklenmiş maddelerin tekrar değiştirilmesi için oylama yapılması katılan üyelerin en az %20'sinin talebi ile olur. Genel kurulda değişiklik istenen maddelerin veya metinlerin eski ve yeni şekillerinin genel kurulun onayına sunulması şarttır. Genel kurulda, yönetim kurulu sunmadan genel kurula katılanların % 20'sinin talebiyle tüzük değişikliği teklif edilebilir.Sendika tüzüğünde yapılacak değişiklikler, sendika genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin en az üçte ikisinin katılımıyla yapılır. Bu genel kurulda karar yeter sayısı hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğudur.

Ancak fesih, tasfiye nedeniyle yapılan bir olağan veya olağanüstü genel kurulda 2. toplantıda genel kurula katılım hakkı olanlardan katılan olmazsa toplantı, yetkili kurulların en az %90 temsiliyle yapılır. 

Bununla birlikte 3., 53., 54., 60. ve 12. maddenin ' Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin sıfat ve nitelikleri' bölüm paragrafı tüzük değişiklik teklifleri (içeriği ile çelişsin veya çelişmesin) her şart ve halde oylamadan 1 ay önce sendika kurucuları ve merkez denetim kuruluna resmen bildirilmek zorundadır. Ancak kuruluş aşamasında veya kurucu başkan ve üyelerin yönetimde bulunması durumunda bu süreye gerek olmaz.

Bu maddeler sadece genel kurulda ve ilk toplantıda oylamaya katılanların %90 oyuyla değiştirilebilir. İlk toplantıda yeterli sayı bulunamazsa 2. toplantıda %95, bu toplantıya sadece zorunlu organlar katıldıysa %100 oyuyla kapalı oy açık sayım usulüne göre değiştirilebilir. Bununla birlikte bu maddelerin içeriği ile ilgili çelişmeyecek ekler yapılması için yönetim kurulu da yetkilidir. Bu maddelerin ilgili ilin Valiliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının itirazları veya bunun mahkemece değiştirilmesi talebinde bu maddeler talep doğrultusunda yönetim kurulunca değiştirilir ancak bu değişiklik teklifinin önce yine ilk ve son halinin sendika denetim kurulu onayından geçirilmesi ve sendika kurucularına resmen tebliğ edilmesi gerekir. Tüzükte yapılan değişiklikler sendikanın varsa üst kuruluşuna ve yetkili makamlara resmen bildirilir.

Madde 53: Fesih ve Tasfiye

Sendikanın fesih ve tasfiyesine karar verebilecek yetkililer;

1) Yönetim Kurulu ve zorunlu kurul üyelerinin yapacakları toplantıda katılanların %80 ve üstü oranda üyelerin kararı ile, 

2) Olağan ve olağanüstü genel kurullarda alınacak karar ile,

3) Kurucu üyelerin kurucu başkanın içinde bulunduğu salt çoğunluğu yetkilidir. Ancak bunun için 60. maddede ki şartların yerine gelmesi gerekmektedir.

Genel veya Olağanüstü Genel kurulda alınacak fesih kararı için, katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin en az üçte ikisinin katılımıyla yapılacak hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu gereklidir. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz ancak, fesih, tasfiye nedeniyle yapılan bir olağan veya olağanüstü genel kurulda 2. toplantıda genel kurula katılım hakkı olanlardan katılan olmaması durumunda toplantı yetkili kurulların en az %90 temsiliyle yapılır. İkinci toplantıda da fesih ve tasfiye kararı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Sendikanın feshi halinde para ve mal varlığı kanunlara uygun bir şekilde kurulmuş, aynı nitelikteki bir kuruluşa, varsa üye olunan konfederasyona, yurtiçinde bulunan dernek ya da vakıflara ya da hazineye devredilebilir. Bunun dışında bu para veya mal mevcut üyeler arasında katılımda bulunma oranlarına göre de pay edilebilir. Bu ve bunun dışında olan mevzuata uygun tasfiye kararını fesih kararı verildikten sonra toplanan olağanüstü genel kurul verir.

Madde 54: Adli Takibata Uğrama

Sendika ve şube yöneticilerinin sendikal faaliyetler nedeniyle adli takibata uğraması halinde ilgiliye, sendika organları gerekli adli yardımı sağlar. Yargı süreci içinde ihtiyaçları bulunan her şeyi karşılamakta Sendikanın görevidir.

Madde 55: Yetkilendirme

Sendikanın taşra teşkilatlarında, ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmakla birlikte; kuruluş aşamasında veya seçim yapılma imkânı bulunmayan durumlarda sendika merkez yönetim kurulunca doğrudan il, ilçe, bölge, işyeri temsilcisi gibi görevlendirmeler yapılabilir, yeterli sayı bulunursa şube açabilir mevcut üyelerden görevli atayabilir. 

Görevlilere sendika yönetim kurulunca yetki belgesi verilir veya alınır. Yetki belgesinin geri alınması kişinin veya şube kurulunun talebi veya sendikanın tüzüğü gereği veya tüzüğe zıt faaliyet, beyan, açıklama yapmaları ile ilgili olabilir. Bu durumda tüzükte bulunan maddeler gereği disiplin soruşturması yapılır veya yönetim kurulu tutanakla durumu tespit eder ve gereğini yerine getirir. Disiplin soruşturması yürütülen üyenin görevi varsa bu süreç içinde bu görevi ihtiyaten diğer bir üyeye sendika tarafından soruşturma sonuna kadar verilir. Soruşturma sonunda suçsuz bulunması durumunda görevine devam etmek veya etmemek seçimle gelen üyeler için kendisinin talebine bağlıdır. Bu talebi en geç 1 hafta içinde resmen yapması gerekmektedir.

Madde 56: Şubelerin Yetki Alanları

Şube yetki alanları sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 57: Yönetmelikler ve Genelgeler

Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte oluşabilecek belirsizlikleri gidermek amacıyla genelge yayınlamaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 58: Sendika Kurucuları

Sendikamız aşağıda ismi yazılı hekimler tarafından kurulmuştur. Adres bilgileri vb. gerekli doküman sendika kuruluş başvuru evraklarında tebliğ edilmiştir.

Kurucu Başkan:

Ad SoyadDoğum YeriDoğum TarihiBaba AdıGörevi
Uzm. Dr. Adil KurbanAnkara02.03.1968SüleymanAile Hek. Uzmanı

Kurucu Üyeler:

Ad SoyadDoğum YeriDoğum TarihiBaba AdıGörevi
Dr. Ogün UçarÇan13.02.1965MuammerAile Hekimi
Op. Dr. Tolunay SevingilEskişehir23.02.1972RemziKVC Cerrahı
Uzm. Dr. Mehmet ÜnlüsoyAnkara05.01.1981AliAile Hek. Uzmanı
Dr. Saygı UğurGazipaşa20.12.1987KerimAile Hekimi
Op. Dr. Hakan ÖzkanDargeçit07.09.1986İbrahimKBB Cerrahı
Uzm. Dr. Salih Yahya AksanyarKeçiören08.12.1970NecatiHistoloi ve Embriyoloji Uzmanı
Dr. Muhammet Ali YiğitKarabük08.12.1970MuratAile Hekimi
Dr. Abdurrahman AkgülBaskil05.04.1980BayramAile Hekimi
Dr. İbrahim TakaBatman29.08.1990Mehmet ŞahFTR Uzmanı
Dr. Salih YılmazgilKonya05.05.1963MustafaAile Hekimi
Op. Dr. Yasin CanbazÇorum12.04.1981Ali OsmanEl Cerrahisi Uzmanı

Dt. H. Hakan Kuş ve Op. Dr. Ali Haydar Dadacı kendi talepleri ile kurucu üyelikten ayrılmış olmaları nedeniyle kurucu üye listesi yukarıda listeye göre güncellenmiştir.Sendika, kuruluş evraklarında soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve adresi belirtilen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur. Ancak bu kurucular ilk genel kurul öncesi kurucu başkan tarafından gerek görülürse değiştirilebilir ve ekleme yapılabilir veya her zaman kurucu bir üye bu görev, sorumluluk ve hakkından feragat edebilir. Bu durumların vukuunda tüzüğe güncelleme yapılır.

Madde 59: Sendika Kurucularının Yetkileri

Sendikamızın kuruluş nedeni, sendika amaçlarında açıklanmıştır. Bu amaçların dışında;

1) Sendika yetkililerinin sağlık politikaları ve ilgi alanında ki sosyal politikalar haricinde siyasi politik açıklamalar yapmaları,

2) Yetkilerini şahsi veya ideolojik menfaat maksatlı ikincil amaçlara yönelik kullanmaları,

3) Sendikanın kuruluş amaçlarıyla çelişen icraatlar da bulunmaları durumlarında veya sendikanın genel kurulda 3.,53.,54.,60. ve 12. maddenin 'Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin sıfat ve nitelikleri' bölüm paragrafı'nda bulunan maddelerin değişikliğine giderken bu maddenin 1.2.ve 3.'cü şıklarında bulunan amaç, maksat değişikliğine gitmek istemeleri durumlarında mevcut kurucu üyeler en az salt çoğunluk sayısıyla toplanır ve oylamada salt çoğunlukla fesih kararı alabilirler. Eşitlik durumunda kurucu başkanın oyu iki oy sayılır.  Kurucu Başkan’ın bulunduğu toplantılarda salt çoğunluğun bir eksik üyesi ile toplanması durumunda ve yine Kurucu Başkanın olmadığı durumlarda salt çoğunluğun kararı ile fesih kararı alınabilir. Ancak tüm bu karar toplantıları öncesi kurucu üyelere iletişim yolları ile resmi olarak ulaşılmalıdır. Toplantıda kurucu meclisi önce bunu teyit ederek başlar. Fesih kararı sonrası sendika en geç 1 hafta içinde olağanüstü genel kurula gider ve fesih tasfiye ile ilgili 58.madde işletilir. Bu kararlardan ötürü yaşlarına bağlı akli meleke raporu almaları gerekebilir. Kurucu üyeler bu görevlerini vefatlarından önce başka bir üyeye tevdi edebilirler veya ilgili üyeye ölümünden sonra devredilmesini noter tasdikli evrakla sendikaya bildirebilir. Ancak miras olarak bu hak akraba ve ailesine devrolunmaz. Bununla birlikte kurucu üyelerin görev tevdi etmeden vefatları veya bu görevden ayrılmaları söz konusu olur ve 2 kişi kalırlarsa ortak kararları, içlerinde kurucu başkanları varsa başkanın kararı yoksa ve ihtilaf varsa noter eşliğinde yapacakları kura ile tespit edilir. Tek kişi kalınması durumunda tek kişi olarak görevine devam eder. 

Kurucular kurumlarından emekli olsalar ve üyelikten düşseler bile bu onların takip edecekleri bir görev ve haklarıdır. Bu haklarından vazgeçmeleri halinde yazılı olarak bunu yönetim kuruluna bildirirler ve gerekli tüzük değişikliği sağlanır veya ilgili kurucunun veya kurucuların bu yetkisi sona erdirilir. Sendika Kurucuların bir baskı sonucu görevlerinden istifa ettikleri durumlarda kendi talep ve başvurularında Sendika Kurucuları kurucu başkanın varlığında salt çoğunluk kararı ile ilgili üyeyi istifayı takiben 10 yıl süreyle yeniden Kurucu olarak tasdik edebilir. Kurucu başkanın katılamadığı toplantılarda Salt çoğunluğun bir fazlasının bu oylamada kabul etmesi gereklidir. Bu durumda kurucu üyenin bilgileri Yönetim Kurulu’na bildirilir ve Tüzük değişikliğine gidilir. Bu madde geçerliliği 80 yıl ile sınırlıdır.

Madde 60: Genel Kurul Dışındaki Zorunlu Organların Toplantıları

Bu toplantıların sıklıkları ve şekilleri tüzükte belirtilmiş olmakla birlikte, zorunlu kurulların yapacakları tüm toplantılar yönetim kurulunun onayı ile elektronik ortamda ve e-imza ile kayıt ve kontrol altına alınarak yapılabilir.

Madde 61: Yürürlük

İşbu Tüzük Sendikanın Resmen Açılmasıyla Yürürlüğe Girer.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN