HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Disiplin Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sendika Merkez Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, disiplin soruşturmasının usul ve esasları ile disiplin suçlarını ve cezalarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. (1) Bu Yönetmelik, Merkez ve Şube Disiplin Kurulları ile sendika yöneticilerini, üyelerini ve diğer sendika organlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. (1) Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmesi Kanunu ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Kurul: Sendika ve Şube Genel Kurullarını,

b) Disiplin Kurulu: Tüzükte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde merkez ve şubelerde teşekkül ettirilen disiplin kurullarını,

c) Merkez: Sendika Genel Merkezini,

d) Sendika: Hekimsen Sendikasını

e) Şube: Sendika şubelerini,

f) Temsilcilik: Sendika il ve ilçe temsilciliklerini,

g) Tüzük: Hekimsen Sendika Tüzüğünü,

h) Yönetici: Sendika merkez veya şube organlarının üyeleri ile temsilcilik yönetiminde bulunanları,

i) Karar Defteri: Disiplin kurulunun aldığı kararların kaydedildiği noter veya İl Dernekler Müdürlüğünce onaylı defteri ifade eder.

İkinci Bölüm

Disiplin Kurullarının Oluşumu ve İşleyişi

Disiplin Kurullarının Oluşumu

Madde 5. (1) Disiplin Kurulları, tüzükte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde delegeler arasından Genel Kurullar tarafından seçilir.

Madde 5. (2) Merkez Disiplin Kurulu; Sendika Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak sendika delegeleri arasından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Madde 5. (3) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak şube üyeleri veya delegeleri arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Madde 5. (4) Disiplin Kurullarının görev süresi ilgili Yönetim Kurullarının görev süresi kadardır.

Disiplin Kurullarında İş bölümü

Madde 6. (1) Merkez Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Sendika Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Sendika Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 3 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

Madde 6. (2) Şube Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Şube Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Şube Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

Madde 6. (3) Disiplin Kurulu, sendika üyelerinden birini veya Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği sendika avukatlarını soruşturmacı olarak görevlendirebilir. Kurulun yazışmaları kurul başkanı tarafından yürütülür. Kurulun diğer üyeleri, kurul toplantılarının tutanak altına alınmasına yönelik olarak sırasıyla yazman olarak görevlendirilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması ya da kurulun teşekkülü için yeterli sayıda asil üyenin bulunmaması halinde sıraya göre yedek üye, Sendika Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır.

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı ve Karar Alma Usulü

Madde 7. (1) Disiplin Kurulları, 3 ayda bir rutin olarak, Yönetim Kurulunun soruşturma açılması kararına istinaden veya Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine ya da disiplin kuruluna yapılan başvuru üzerine 7 iş günü içinde toplanır.

Madde 7. (2) Herhangi bir soruşturma raporunun Disiplin Kuruluna tevdi edilmesinden itibaren 7 iş günü içinde toplanır.

Madde 7. (3) Denetleme Kurulunun; usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine ilişkin durumlarla sınırlı olmak üzere, Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısı, davet ile Denetleme Kurulunun toplantılarına katılır.

Madde 8. (1) Merkez Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurullarının toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri kendileriyle ilgili soruşturmalarda kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz. Soruşturmacı, Disiplin Kurulunun ve Yönetim Kurulunun bu konu hakkında yapacağı toplantılara katılamaz, görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

Madde 8. (2) Disiplin Kurulları,

a. Gecikmesinde sakınca oluşabilecek durumlarda,

b. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri hakkında disiplin

soruşturması başlatılmasının istenilmesi halinde,

c. Şube Yönetim Kurulu kararıyla, Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri hakkında disiplin

soruşturması başlatılmasının istenilmesi halinde, 3 iş günü içinde toplanır.

Kararların Gerekçelendirilmesi

Madde 9. (1) Disiplin Kurulu, kararlarını gerekçeli olarak yazar. Karara katılmayan üyelerin görüşlerine kararın sonunda yer verilir. Karar içeriğinde oylamanın sonucu belirtilir.

Kararların Yazılması ve Tebliği

Madde 10. (1) Disiplin Kurulu kararları, 4688 Sayılı Yasa, Sendika Tüzüğü ve Sendikanın Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerekçelendirilir. Disiplin Kurulu, konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği değerlendirilen hususlarda hiçbir sendikal organa başvurmadan adli makamlara ihbarda bulunur. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri kurul tarafından görevlendirilen üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca karar, soruşturmanın taraflarına ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

Kararların Uygulanması

Madde 11. (1) Süresinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesinleşen disiplin cezaları derhal uygulanır.

Madde 11. (2) Üyelikten çıkarma cezası alan ve bu cezası kesinleşen üyenin sendika organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Madde 11. (3) Merkez Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada Merkez Yönetim Kurulu Başkanınıng örevine kesin olarak son verilmesini gerektiren bir suç işlediği düşünülen soruşturma dosyası tüm ekleriyle birlikte Merkez Denetleme Kuruluna gönderilir. Merkez Denetleme Kurulu göreve son verilmesini uygun ve yeterli bulursa Sendikayı Olağanüstü Genel Kurula götürme yetkisini kullanabilir. Aynı anda bu soruşturma dosyası Yönetim Kurulu’na tebliğ edilir ve Yönetim Kurulu karar alıp Olağanüstü Genel Kurula götürebilir. Yönetim Kurulu’nun bu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanamaz.

Üçüncü Bölüm

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12. (1) Merkez Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen yetki ve görevleri kullanır;

a. Sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak,

b. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermek,

c. Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar vermek,

d. Uyarı ve kınama cezalarını vermek,

e. Disiplin soruşturmasına başlanan yönetici hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiriyle ilgili kararını vermek üzere soruşturma konusu hakkında Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f. Uyarı veya kınama cezası verilen ve kararı kesinleşen yönetici hakkında kesin olarak görevden uzaklaştırma tedbiriyle ilgili kararını vermek üzere soruşturma dosyasını Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

g. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit görülen üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

h. Doğrudan Merkez Disiplin Kuruluna yapılan müracaat ve şikayetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiilleri bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında soruşturma yapmak ya da soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermek,

i. Daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Merkez Yönetim Kurulundan soruşturma onayı istemek,

j. Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapmak. Soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin

kararları da karar defterine işlemek,

k. Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını veya üyelikten çıkarılmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısının, Merkez Denetleme Kurulu tarafından daveti üzerine Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılmak ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde soruşturma yapmak.

l. Disiplin soruşturması için soruşturmacı atamak,

m. Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak yazılı savunma ve  ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapmak,

n. Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13. (1) Şube Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri;

a) Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile veya şube sınırları içinde sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak,

b) Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermek,

c) Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar vermek,

d) Uyarı ve kınama cezalarını vermek,

e) Disiplin soruşturmasına başlanan yönetici hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiriyle ilgili karar vermek üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirimde bulunmak,

f) Uyarı veya kınama cezası verilen ve kararı kesinleşen yöneticinin, kesin olarak görevden uzaklaştırma tedbiri hakkında kararını vermek üzere soruşturma dosyasını Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Yapılan soruşturma sonucunda, üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği kanısına varılan üye hakkındaki soruşturma dosyasını tamamlamak üzere Merkez Disiplin Kuruluna sunmak,

h) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen uyarı veya kınama disiplin cezalarına itiraz edilmesi durumunda itirazı karara bağlamak üzere soruşturma dosyasını Şube Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Doğrudan Şube Disiplin Kuruluna müracaat ve şikayetlere bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda disipline aykırı fiilleri bulunduğu kanısına varılan üyeler hakkında soruşturma yapmak ya da soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermek,

j) Daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Şube Yönetim Kurulundan soruşturma onayı istemek,

k) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Şube Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapmak,

l) Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısının, Şube Denetleme Kurulunun daveti ile Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılmak ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde soruşturma yapmak,

m) Denetleme Kurulunun ilgili toplantısında soruşturma kararı çıkması halinde, Şube Yönetim Kurulu onayına gerek duymadan soruşturma başlatmak,

n) Disiplin soruşturması için soruşturmacı atamak,

o) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapmak,

p) Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 14. (l) Merkez ve Şube Disiplin Kurulları ve üyeleri disiplin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde;

a) Soruşturma sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanmamak,

b) Haklarında soruşturma yürütülen sendika yönetici ve üyelerinin tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar vermemek,

c) Sendika yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmalarda, yönetim görevlerinin yerine getirmesine engel olmamak,

d) Soruşturma sırasında inceledikleri bilgi ve belgeleri ait oldukları birim dışına çıkarmamak,

e) Disiplin soruşturmasına başlanılmasından itibaren soruşturma konusunun gerektirdiği makul süre içerisinde soruşturmayı tamamlamak,

f) Disiplin soruşturmasının yürütülmesinde ve disiplin cezasının tespitinde adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmak,

g) Sendikanın, yöneticilerin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek beyanlarda bulunmamak,

h) Sendikanın yetkili kurul ve organlarının icrai faaliyetlerini engelleyici işlemlerde bulunmamak,

i) Soruşturma konuları ile ilgili olarak basına bilgi vermemek,

Hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdürler.

Madde 14. (2) Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri, şikayetçi oldukları soruşturmalarda kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.

Madde 14. (3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerle Disiplin Kurulu toplantı ve karar yeter sayısının sağlanamaması halinde, yedek üyeler münhasıran bu toplantı için çağrılır.

Sendika Yönetici ve Üyelerinin Disiplin İş ve İşlemleriyle İlgili Sorumlulukları

Madde 15. (1) Sendika yöneticileri ve üyeleri; Disiplin Kuruluna, soruşturma işlemlerinde yardımcı olmaktan, soruşturma konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemelerine sunmaktan, soruşturmacının yetki ve görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamaktan, gerektiğinde tanık sıfatıyla bilgi vermekten, soruşturma konusuna ilişkin elde ettikleri bilgileri başka iş ve amaçlarla kullanmamaktan sorumludur. Soruşturmacının, soruşturma konusu ile ilgili istedikleri bilgi ve belgeler en geç 7 iş günü içinde teslim edilir.

Disiplin Kurulunun Harcamaları

Madde 16. (1) Disiplin Kurulunun, disiplin soruşturmalarına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili harcamaları, ilgili Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde olmak üzere sendika bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde harcamalar için avans ödemesi yapılabilir. Harcamalara ilişkin belgeler ve beyanlar soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilgili birime teslim edilir.

Dördüncü Bölüm

Disiplin Soruşturması

İhbar veya Şikâyet

MADDE 17. (1) Şahsen yapılan ihbar veya şikâyetler, Yönetim Kurullarına veya Disiplin Kurullarına yapılabilir. Yönetim Kurullarına yapılan ihbar ve şikayetlerde ilgili yönetim kurulunun soruşturma oluru ve disiplin kuruluna sevki ile soruşturma başlatılır.

MADDE 17. (2) Başvurucunun açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan kişi veya kişilerin varsa kimlik bilgileri, ihbar veya şikâyetin konusu, maddi olaylar ve gerçekleştikleri tarihlerin belirtilmesi zorunludur.

MADDE 17. (3) İsimsiz ve imzasız olarak yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Başvuran kişinin talebi halinde kimlik bilgileri gizli tutulur.

Disiplin Kuruluna Başvurma ve Soruşturma İstemi

Madde 18. (1) Sendikanın tüzüğünde veya bu yönetmelikte yer alan suçlardan herhangi birini işlediği iddia edilenler hakkında doğrudan Disiplin Kuruluna yapılan ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma açılıp açılmayacağına ilgili Disiplin Kurulu karar verir.

Madde 18. (2) Merkez Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak sendika yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı Merkez Disiplin Kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

Madde 18. (3) Şube Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden şikâyet ve müracaatların incelenmesi sonucunda ya da doğrudan elde ettiği bilgilere bağlı olarak şube zorunlu organlarının yöneticileri ile şube üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verebilir. Bu durumda soruşturma açılması kararı ilgili Şube Disiplin Kuruluna gönderilerek soruşturma işlemleri başlatılır.

Madde 18. (4) Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma isteminde bulunulması halinde ilgili Disiplin Kurulu üyesi, kendisiyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili disiplin kurulu toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz. Disiplin kurulu asil üyelerinin bir veya birden fazlası hakkında Yönetim Kurulunun idari soruşturma başlatması halinde, yedek üyeler göreve çağırılır.

Madde 18. (5) Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulunun tespiti ve talebi üzerine hiçbir makamdan izin almadan soruşturma yürütebilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun talebi üzerine soruşturma veya ön incelemeyi gizli olarak yürütür. Ayrıca talep halinde soruşturmanın gizli yürütülüp yürütülmeyeceğine karar verir.

Soruşturma Usulü

Madde 19. (1) Soruşturmacı, soruşturma yapılması kararının kendisine bildirilmesinden sonra soruşturmaya başlayarak;

a) Soruşturma konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri inceler,

b) Soruşturma kapsamında ifadesine, bilgisine başvurulması gereken kişileri belirleyerek ifadelerini alır, tanıkları dinler,

c) İlgili birimin dışına çıkarılmamak kaydıyla soruşturmayla ilgili belge ve kayıtları inceler,

d) Teknik bilgi ve donanım gerektiren iş ve işlemlerde Disiplin Kurulunun bilirkişi görevlendirmesini isteyebilir,

e) Soruşturma raporu içeriğinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgililerin yazılı savunmasını ister,

f) İnternet üzerinden görüntülü bağlantı kurarak ifade alabilir ve e-imza kullanabilir,

g) Soruşturma yapılması kararının verildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde soruşturma raporunu Disiplin Kuruluna sunar,

Madde 19. (2) Disiplin Kurulu, soruşturma raporunda elde edilen bilgileri ve ilgililerin savunmasını birlikte değerlendirir, savunma verilmemesi halinde soruşturma raporundaki bilgiler çerçevesinde teklifedilen disiplin cezası hakkında kararını verir.

Madde 19. (3) Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez.

Savunma Hakkı

Madde 20. (1) Savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. 7 iş günü süresi içinde savunmasını yapmayanlar savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Hakkında soruşturma başlatılan kişiye gönderilen yazıda; şikâyetin konusu, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neler olduğu ve savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir. Savunma yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi kovuşturma aşamasında Disiplin Kurulundan sözlü savunma isteminde de bulunulabilir. Bu istemin kabul edilmesi halinde Disiplin Kurulu, sözlü savunma için tarihi, saati ve yeri şikâyet edilene bildirir.

Madde 20. (2) Savunma hakkını kullanacak kişiye, talebi halinde soruşturma raporunun bir örneği, üçüncü kişilere ait bilgiler çıkarılmak kaydıyla verilir.

Madde 20.(3) Savunma ve bilgi istem yazılarının postada geçen süreleri, soruşturma süresinden sayılmaz.

Soruşturma Raporu

Madde 21. (1) Soruşturmacı, soruşturma yapılması kararının verildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde soruşturma raporunu Disiplin Kuruluna sunar. Soruşturma raporunda; varsa soruşturma onayı, soruşturmacının kimlik bilgileri, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimlik bilgileri, unvanı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma yazılır ve her suç için yapılan iddia ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı gerekçeli açıklanarak uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge aslı veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

Disiplin Kurullarının Kararları ve Bildirimi

Madde 22. (1) Disiplin Kurulu, soruşturma raporu ile bağlı kalmaksızın re’sen inceleme yapabilir. Gerek görürse hakkında soruşturma yapılan üyeyi tekrar dinleyebilir, yeniden savunma alabilir eksik gördüğü soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya görevlendireceği başka bir soruşturmacıdan isteyebilir. Disiplin Kurulu, soruşturmanın her aşaması için sendika tarafından görevlendirilen bir avukatın desteğini de alabilir.

Madde 22. (2) Disiplin Kurulu, soruşturma raporunun Disiplin Kuruluna ulaştığıtarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde son savunma isteminde bulunur ve son savunmayı aldıktan sonra 45 iş günü içinde kararını verir. Kararı ilgililere ve ilgili Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Alınan kararlar, Disiplin Kurulu karar defterine yazılır. Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin tebligatların bir örneği tebliğ tarihi belirtilmek suretiyle soruşturma dosyasında tüm ekleriyle birlikte 10 yıl boyunca saklanır.

Madde 22. (3) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmaları Merkez Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Şube Disiplin Kurulu tarafından yürütülen bir disiplin soruşturmasında fiilin, üyelikten çıkarılmayı gerektirdiği kanısına varılması halinde ilgili Şube Disiplin Kurulu soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeleri soruşturmayı tamamlamak üzere Merkez Disiplin Kuruluna gönderir ve soruşturma Merkez Disiplin Kurulu tarafından tamamlanır. Üyelikten çıkarılma cezası verilmesi gereken durumlarda Genel Kurula sevk edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere soruşturma dosyası ekleriyle birlikte Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

Disiplin Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz

Madde 23. (1) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde;

a) Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Merkez Yönetim Kuruluna,

b) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

Madde 23. (2) Genel Kurulda üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde İş Mahkemelerinde dava açabilir.

Madde 23. (3) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları; itirazın evrak defterine kaydedildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

Madde 23. (4) Yönetim Kurulları; itiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılmasına ya da işbu yönetmelikte ve sendika tüzüğünde yazılı cezalardan daha hafif olanına karar verebilir. Ancak daha ağır bir cezaya karar vermez.

Madde 23. (5) Merkez Yönetim Kurulu, itiraz üzerine yapacağı incelemeye esas olmak üzere görevlendireceği kurum avukatlarından hukuki mütalaa isteyebilir. Şube Yönetim Kurulu ise Merkez Yönetimin kurulunun bu iş için görevlendireceği avukatlardan hukuki mütalaa isteyebilir.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı

Madde 24. (1) Disiplin soruşturması; ihbar veya şikâyetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren 1 yıl ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmak zorundadır. Bu sürelerin geçirilmesi halinde yönetici ve üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaz.

Beşinci Bölüm

Disiplin Suçları, Cezaları ve Uygulanacak Tedbirler

Disiplin Cezaları

Madde 25. (1) Üyelere ve yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Üyelikten çıkarma.

Madde 25. (2) Aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının tekerrürü halinde bir derece ağır ceza verilir.

Madde 25. (3) Aşağıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Madde 25. (4) Sendikanın amaç ve menfaatleri doğrultusunda gayret ve olumlu çalışmaları olanlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı verilebilir. Uyarı cezası kapsamında olan suçlar için ceza verilmeyebilir. İndirim yapılmayan durumlarda, kararda gerekçesi belirtilir.

Uyarma Cezası

Madde 26. (1) Uyarma; yönetici ve üyenin davranışlarında ve görevinde daha duyarlı davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezası;

a) Tevdi edilen görevleri zamanında yapmamak,

b) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

c) Özürsüz ve izinsiz olarak görevli olduğu kurul ve komisyon toplantılarına geç katılmak,

d) Sendikaya ait araç, gereç ve benzeri eşyaları özel işlerinde kullanması,

e) Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunmak,

f) Sendika kurul ve komisyonlarının çalışmalarında huzur ve sükûnu bozmak,

g) Görevin yerine getirilmesine yönelik olarak sendika tarafından kendisine sunulan imkânların kullanılmasında tasarruf kurallarına riayet etmemek,

h) Kendisine tevdi edilen sendika eşyalarının korunmasında gerekli hassasiyeti göstermemek,

i) Sendika çalışmalarına kayıtsız kalmak ve zorunlu organların kararlarını kasten uygulamamak,

j) Sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak,

k) Sendika yöneticileri açısından taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

l) Sendika üyelerine ve yöneticilerine söz ve hareketle sataşmak,

m) Sendika yöneticileri açısından görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

n) Sendika yöneticileri açısından sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak,

o) Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırmak,

p) Yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemek,

q) Soruşturma iş ve işlemlerinde kişisel kin ve garezle işlem tesis etmek,

r) Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davranmaması,

Fiillerinin işlenmesi hallerinde verilir.

Kınama Cezası

Madde 27. (1) Kınama; kişiye, soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası;

a) Uyarı cezası alan yönetici ve üyenin, ceza almasını gerektiren fiil ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla uyarı cezasını gerektirir fiilin işlenmesi,

b) Yöneticilerin, özürsüz ve izinsiz olarak üyesi oldukları kurul toplantılarına üst üste üç kez katılmaması, üçten fazla toplantıya geç katılması,

c) Sendika yöneticilerine ve üyelerine yönelik genel ahlaka ve adaba aykırı sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak,

d) Toplum nezdinde üyeler ve diğer yöneticiler üzerinde olumsuz görüş oluşturmayı hedefleyerek sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak, asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunmak,

e) Yetkili bulunmadığı halde, sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak,

f) Sendika yetkili organlarınca alınan eylem ve faaliyet kararlarına geçerli bir mazereti olmaksızın uymamak,

g) Sendikaya ait yerlerde ve sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunmak,

h) Yetkisi olmadığı halde sendika adına iş ve işlemler yürütmek,

i) Sendikanın ilke ve amaçlarına aykırı bir yaşam tarzını sürekli hale getirmek,

j) Sendika yöneticilerinin üyeler ve kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesine yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmak,

k) Sendika üyeleri hakkında tahkir ve tezyif içeren yazılı veya sözlü beyanatlarda bulunmak, bunları yaymak, neşretmek,

l) Üyelerin kişisel bilgilerin kullanmak suretiyle kendisine maddi çıkar ya da menfaat elde etmek,

m) Sendikanın kurumsal bilgilerini kullanmak suretiyle sendikaya zarar verilmesine imkân sağlamak,

n) Sendikanın mali açıdan zarar görmesine neden olacak kasıtlı davranışlarda bulunmak,

o) Sahip olduğu yetkileri sendika üyelerinin aleyhine kullanmak,

p) Sendika üyeleri arasında bir veya birden fazla üyenin ya da kendisinin yararını gözeterek ayrımcılık yapmak,

q) Sosyal Medyada ahlak dışı paylaşımlarda bulunmak. 

Fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

Üyelikten Çıkarma Cezası

Madde 28. (1) Üyelikten çıkarma, Genel Kurul Karar ile sendika üyeliğine son verildiğinin kişiye

yazılı olarak bildirilmesidir.

Üyelikten çıkarma cezası;

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayı süreklilik haline getirmek,

b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarını sürekli hale getirmek,

c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,

d) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

e) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,

f) Sendika üyelerini, sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek,

g) 4688 Sayılı Kanun’da sayılan üyelikten kesin çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunması,

h) Sendika harcamalarında usulsüzlük yapmak,

Fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

Madde 28. (2) Disiplin Kurulunca haklarında üyelikten çıkarma cezasıyla tecziye istenilen üyeler hakkında, Genel Kurulca verilen karar kesinleşinceye değin hukukî yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç olmak üzere üyelikten kaynaklanan diğer haklarını kullanmaktan men edilirken üye kesintisi yapılmaya devam edilir.

Ceza Verme Yetkisi

Madde 29. (1) Bu yönetmelikte geçen uyarma ve kınama cezaları Disiplin Kurulları, üyelikten çıkarma cezası Sendika Genel Kurulu tarafından verilir.

Madde 29. (2) Disiplin Kurulu, soruşturma sonucunda şikâyete konu eylemin ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai soruşturmayı gerektirdiği kanaatine varırsa adli birimlere re’ sen bildirimde bulunur ve Merkez Yönetim Kuruluna da bildirimde bulunulduğuna dair bilgi verir.

Uygulanacak Tedbirler

Madde 30. (1) Yönetici veya temsilci hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde Merkez Yönetim Kuruluna derhal yazılı olarak bildirimde bulunulur. Merkez Yönetim Kurulu; hakkında disiplin soruşturmasına başlanan yönetici veya temsilcinin, soruşturmanın salahiyeti için soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verebilir.

Madde 30. (2) Yönetici veya temsilci için verilen uyarma ve kınama cezasının kesinleşmesinden sonra Merkez Yönetim Kurulu; sendikanın salahiyeti için cezası kesinleşen yönetici veya temsilcinin görevden kesin olarak uzaklaştırılmasına karar verebilir. Hakkında kesin olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilen kişi, Genel Kurula kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

Madde 30. (3) Üyelikten çıkarılması için Genel Kurula sevk edilen yönetici veya temsilci, kesin olarak Merkez Yönetim Kurulunca görevden uzaklaştırılır ve Genel Kurulun vereceği kararın kesinleşmesine kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

Madde 30. (4) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılacak kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Ceza Mahkemeleri ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürümesi

Madde 31. (1) Aynı olaydan dolayı disiplin suçu işleyen kişi hakkında ceza mahkemelerinde kovuşturmaya başlanmış olması, mahkûmiyet, beraat veya başkaca bir karar verilmesi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezasının uygulanmasına engel değildir.

Madde 31. (2) Yönetici veya temsilci hakkında; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, 257/1 inci maddesinde yer alan suç veya 4688 Sayılı Kanun’a muhalefet suçları nedeniyle kamu davası açıldığının Merkez Yönetim Kuruluna bildirilmesi üzerine dava sonuna kadar geçici olarak yöneticilik görevinden uzaklaştırılmasına karar verilebilir. Bu suçlar nedeniyle yönetici veya temsilci hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesinden sonra yöneticilik veya temsilcilik görevi kendiliğinden sonra erer.

Disiplin Cezalarını Af Yetkisi

Madde 32. (1) Sendika Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Yönetim Kurulları tarafından önerilmiş olması şartıyla, disiplin cezalarını af yetkisi, Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Bu durumda verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

Altıncı Bölüm

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 33. (1) Disiplin Kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar:

a) Karar defteri,

b) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar,

c) Gelen-giden evrak kayıt defteri (Kendisi havale etmek koşuluyla, yönetim kurulu ile birlikte tutabilir.)

Madde 33. (2) Şubelerin karar defteri ve gelen-giden evrak kayıt defterleri Merkez Disiplin Kurulunca; Merkez Disiplin Kurulunun karar defteri noter veya İl Dernekler Müdürlüğü, gelen ve giden evrak kayıt defterleri de Merkez Disiplin Kurulunun kendi imzalarını kapsayan bir tutanakla onaylanır.

Madde 33. (3) Merkez Disiplin Kurulunun defter, dosya ve kayıtları Genel Sekreter gözetiminde olmak kaydıyla Genel Merkezde, Şube Disiplin Kurulunun defter, dosya ve kayıtları şube sekreterinin gözetiminde şube merkezinde tutulur veya bu merkezlere e-imzalı evraklar internet üzerinden iletilebilir. Disiplin Kurullarına ait defter, dosya ve kayıtların muhafazasından sorumlu sekreterler dâhil olmak üzere Disiplin Kuruluna ait evraklar kurulun yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından incelenemez ve bir örneği alınamaz. Ancak Sendika Merkez Yönetim Kurulu kararı ile incelenmesine karar verilebilir.

Yedinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Eleştiri Hakkı

Madde 34. (1) Yöneticilerin ve üyelerin, sendika yetkili kurulları tarafından alınan kararlara ilişkin eleştiri sınırları içinde kalan, kamuoyu ce Sosyal Medya önünde gerçekleştirilmeyen veya alenileşmeyen beyanları, disipline aykırı fiil olarak öngörülemez; bu eleştiriler nedeniyle üye veya yöneticiler aleyhine disiplin cezası verilemez.

Tamamlayıcı Kurallar

Madde 35. (1) Bu yönetmelikte düzenlenmemiş olan konularda; Sendika Tüzüğü, Genel Kurul kararları, yönetmelikler ve genel hukuk kuralları uygulanır.

Sekizinci Bölüm

Yürürlülük Hükümleri

Yürürlük Tarihi

Madde 36. (1) Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulunun; yürürlüğe girmesine ilişkin 99 sayılı kararı ile 29/05/2023 Tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme yetkisi

Madde 37. (1) Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin yayımlanmasından önce başlamış ancak halen devam eden soruşturmalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2. (1) Henüz teşekkül etmemiş Şube Disiplin Kuruluna ait görev ve yetkiler Merkez Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir.' olarak güncellenerek değiştirilmiştir.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN