HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Seçim Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, merkez ve şube genel kurullarında oy kullanacak delegelerin seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu Yönetmelik; merkez ve şube genel kurul delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönetmelik; Sendika Tüzüğü’nün 12’nci ve 31’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Genel Kurulu: Sendika Genel Kurulunu,

b) Merkez Yönetim Kurulu: Sendika Yönetim Kurulunu,

c) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı: Sendika Başkanını

d) Merkez: Hekimsen genel merkezini,

e) Tüzük: Hekimsen Sendikasının Tüzüğü’nü,

f) Delege: Merkez ve şube genel kurullarında, üyeleri temsilen oy kullanma hakkına sahip olan kişiyi,

g) Doğal delege: Merkez ve şubelerin, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin kendi genel kurullarına delege sıfatıyla katılmasını,

h) Aday: Merkez veya şube genel kurulunda delege olmak için müracaat eden sendika üyelerini ifade eder.

İkinci Bölüm

Merkez Genel Kurulu

Merkez Genel Kurulun Oluşumu

Madde 5: Merkez genel kurulu; doğal delegeler ve merkez genel kuruluna delege sıfatıyla katılmak isteyen adaylar arasından, sendika tüzüğüne göre genel kurula seçilecek delegelerden oluşur. Merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun asil üyeleri, olağan ve olağanüstü merkez genel kurulunun doğal delegeleridir.

Merkez Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi

Madde 6: Doğal delegeler haricinde adaylar arasından seçilecek delegeler; İllerin nüfus dağılım oranlarına göre her ilden asgari 1, azami 10 delege olmak üzere hangi ilden kaç delege seçileceği, merkez genel kurul öncesinde merkez yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Her il için belirlenen delege sayıları, sendikanın internet sitesi üzerinden ilan edilir, ayrıca sendika üyelerine uygun vasıtalarla duyurulur.

Merkez Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi

Madde 7:

1) Merkez genel kurulu delege adayları; sendika merkezinden veya sendikanın internet sitesinden temin edecekleri başvuru dilekçesi ile sendika merkezine veya merkez yönetim kurulunun belirlediği yöntemlerle adaylık başvurularını yaparlar. Merkez yönetim kurulu, yapılan başvuruların sonucunu delege adaylarına 3 gün içinde bildirir. Delege olmaya engel halinin olması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen adaylar, delege seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

2) Merkez genel kurulunun delege seçimleri, merkez olağan genel kurul tarihinin ilan edilmesinden sonra başlamak ve merkez olağan genel kurulunun 2 ay öncesinde tamamlanmak üzere illerin bağlı oldukları şubelerin olağan genel kurulu tarafından yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esası ile tüzük hükümlerine göre yapılır. Tüzük hükümlerinde kanuna aykırılıklar olması halinde seçimler; 4688 Sayılı Kanun hükümlerine, 4688 Sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde 6356 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

3) Şube olağan genel kurullarının, merkez olağan genel kurulundan 2 ay öncesine kadar yapılmaması, delege seçimlerine ve şube olağan genel kurulunun yapılmasına engel teşkil etmez. Ancak merkez yönetim kurulunun, delege seçimlerine ilişkin şube başkanlıklarına yazılı bildirimin yapılmasından sonra merkez olağan genel kurulunun 45 gün öncesine kadar merkez genel kuruluna katılacak delegelerin seçimlerini tamamlamayan şubelerin, şubelerine bağlı illerde yapılacak delege seçimleri, genel kurul dışında merkez yönetim kurulunun organizasyonu ve denetimi altında üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esası ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

4) Merkez genel kurulu delegesi olmak için adaylık başvurusu yapılmayan illerde delege seçimi yapılmaz.

Delege Seçimlerinin Merkez Yönetim Kurulu Tarafından Yapılması

Madde 8:

1) Şube olağan genel kurulunun, merkez olağan genel kurulunun 45 gün öncesine kadar yapılamaması halinde şubelere bağlı illerin merkez genel kurulunun delege seçimlerini genel kurul dışında gerçekleştirmek üzere seçim yerini ve zamanını merkez yönetim kurulu belirleyebilir. Delege seçimlerini merkez yönetim kurulunun gerçekleştirmesi halinde ilgili şubeye yazılı bildirimde bulunulur ve merkez yönetim kurulu sendika üyesi olmayan kişiler arasından bir sandık başkanı, bir oy sayım memuru ve bir yazman olmak üzere seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir.

2) Merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişi, seçimlerde oy kullanacak üyelerin listesini, seçim sandığını, yeterli sayıda oy pusulasını, zarfı, oy verme sırasında kullanılacak kalemi ve oy kullanma kabinini sandık başkanına teslim eder. Delege adayları, aday olduğu ildeki sendika üyeleri tarafından seçilir.

3) Sandık kurulu üyeleri, oy kullanma işlemleri başlamadan önce seçim alanında “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna ve tüzük hükümlerine göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” yeminini ederek görevine başlar. Yemin tutanağı da düzenlenerek seçim evrakları arasına eklenir.

4) Oy kullanma listesinde adı bulunan sendika üyeleri, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy kullanacak üyeler, oy pusulasında yer alan ve seçilecek delege sayısı kadar, delege adayları arasından oyunu vermek istediği adayların yanında bulunan boş kutucuğu, sandık kurulunun verdiği kalemle işaretledikten sonra kapalı zarf içinde seçim sandığına atmak suretiyle oyunu kullanır. Belirlenen delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara kullanılan oylar geçersiz sayılır.

5) Delege seçimlerinde, aday olunan il için belirlenen delege sayısına ulaşana kadar sırayla en çok oyu alan adaylar, merkez genel kurul delegesi olarak seçilir. Sandık kurul başkanı en çok oy alandan sonra oyların eşitliği halinde ad kurası çekmek suretiyle seçilmiş delege listesini oluşturur.

6) Delege seçimlerinde, belirlenen delege sayısından sonra en çok oyu alan aday, yedek delege olarak seçilir. Sandık kurul başkanı en çok oy alandan sonra, oyların eşitliği halinde, ad kurası çekmek suretiyle seçilmiş delege listesini oluşturur. Asil olarak seçilen delege, genel kurula katılamayacağını sendika merkezine yazılı olarak bildirirse, merkez yönetim kurulu başkanı, yedek delegeyi genel kurula yazıyla davet eder ve yedek delegenin genel kurula davet edildiğini şube başkanlığına yazıyla bildirir. Başkaca bir nedenle delege sayısında azalma olması durumunda, toplantı ve karar alma çoğunluğu, mevcut delege sayısına göre belirlenerek merkez genel kurulu yapılır.

7) Oy sayımının yapıldığı alanda, sandık kurulu, sendika üyeleri ve basın mensupları dışında kimse bulunamaz. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur. Seçim sonuç tutanağı ile seçimde kullanılan evraklar, oy pusulaları ve sair tüm materyaller sandık başkanı tarafından sendikaya teslim edilir.

8) Seçim sonuçları, merkez yönetim kurulu başkanı tarafından uygun vasıtalarla derhâl ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler ile seçim sonuç tutanağının bir nüshası sendika merkezinde üç ay süreyle saklanır.

Merkez Genel Kurul Delege Seçimlerine itiraz

Madde 9:

1) Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine, seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

2) Genel kurulda yapılan seçimlere 6356 Sayılı Kanun’un 15. Maddesine göre itiraz edilebilir.

Üçüncü Bölüm

Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulun Oluşumu

Madde 10: Şube genel kurulu; doğal delegeler haricinde şube üye sayısı 400 ile 2000 arasında ise şube üyesi adaylar arasından seçilecek 20 delege ile, üye sayısı 2001 ile 4000 arasında ise şube üyesi adaylar arasından seçilecek 40 delege ile, üye sayısı 4001’den fazla ise şube üyesi adaylar arasından seçilecek 50 delegeden oluşur. Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun asil üyeleri, olağan ve olağanüstü şube genel kurulunun doğal delegeleridir.

Şube Genel Kurul Delege Sayısının Belirlenmesi

Madde 11: Doğal delegeler haricinde; şube üyeleri arasından seçilecek delegeler için üye sayısına göre belirlenecek delege sayısının tespiti, merkez yönetim kurulu başkanı tarafından yapılarak, şube genel kuruluna uygun bir süre kala, şube başkanlığına bir yazıyla bildirilir. Her şube için tespit edilen delege sayıları, sendikanın internet sitesi üzerinden ilan edilir, ayrıca şube üyelerine uygun vasıtalarla duyurulur.

Şube Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi

Madde 12:

1) Şube genel kurulu delege adayları; sendika merkezinden ya da sendikanın internet sitesinden temin edecekleri başvuru dilekçesi ile merkez yönetim kurulunun belirlediği yöntemlerle adaylık başvurularını yaparlar. Merkez yönetim kurulu, başvuru süresi tamamlandıktan sonra, yapılan başvuruların sonucunu delege adaylarına 3 gün içinde bildirir. Delege olmaya engel halinin olması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen adaylar, delege seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

2) Şube genel kurulu için yapılacak delege seçimleri, merkez yönetim kurulunun organizasyonu ve denetimi altında, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esası ile tüzük hükümlerine göre yapılır.

3) Merkez yönetim kurulu, seçim yerini ve zamanını belirledikten sonra seçimler için sendika üyesi olmayan kişiler arasından bir sandık başkanı, bir oy sayım memuru ve bir yazman olmak üzere seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir.

4) Merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişi, seçimlerde oy kullanacak üyelerin listesini, seçim sandığını, yeterli sayıda oy pusulasını, zarfı, oy verme sırasında kullanılacak kalemi ve oy kullanma kabinini sandık başkanına teslim eder. Delege adayları, şubeye kayıtlı sendika üyeleri tarafından seçilir.

5) Sandık kurulu üyeleri, oy kullanma işlemleri başlamadan önce seçim alanında “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna ve tüzük hükümlerine göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” yeminini ederek görevine başlar. Yemin tutanağı da düzenlenerek seçim evrakları arasına eklenir.

6) Oy kullanma listesinde adı bulunan sendika üyeleri, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy kullanacak üyeler, oy pusulasında yer alan ve seçilecek delege sayısı kadar, delege adayları arasından oyunu vermek istediği adayların yanında bulunan boş kutucuğu, sandık kurulunun verdiği kalemle işaretledikten sonra kapalı zarf içinde seçim sandığına atmak suretiyle oyunu kullanır. Belirlenen delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara kullanılan oylar geçersiz sayılır.

7) Delege seçimlerinde, aday olunan şube için belirlenen delege sayısına ulaşana kadar sırayla en çok oyu alan adaylar, şube genel kurul delegesi olarak seçilir. Sandık kurul başkanı en çok oy alandan sonra, oyların eşitliği halinde, ad kurası çekmek suretiyle seçilmiş delege listesini oluşturur.

8) Delege seçimlerinde, belirlenen delege sayısından sonra en çok oyu alan aday, yedek delege olarak seçilir. Sandık kurul başkanı en çok oy alandan sonra, oyların eşitliği halinde, ad kurası çekmek suretiyle seçilmiş delege listesini oluşturur. Asil olarak seçilen delege, genel kurula katılamayacağını sendika şubesine yazılı olarak bildirirse, şube yönetim kurulu başkanı, yedek delegeyi sırasına göre genel kurula yazıyla davet eder ve aynı gün yedek delegenin genel kurula davet edildiğini merkez yönetim kurulu başkanına yazıyla bildirir. Başkaca bir nedenle delege sayısında azalma olması durumunda, toplantı ve karar alma çoğunluğu, mevcut delege sayısına göre belirlenerek şube genel kurulu yapılır.

9) Oy sayımının yapıldığı alanda, sandık kurulu, sendika üyeleri ve basın mensupları dışında kimse bulunamaz. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Seçim sonuç tutanağı ile seçimde kullanılan evraklar, oy pusulaları ve sair tüm materyaller sandık başkanı tarafından sendikaya teslim edilir.

10) Seçim sonuçları, merkez yönetim kurulu başkanı tarafından uygun vasıtalarla derhâl ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler ile seçim sonuç tutanağının bir nüshası sendika merkezinde üç ay süreyle saklanır.

Şube Genel Kurul Delege Seçimlerine İtiraz

Madde 13:

1) Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine, seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

2) Genel kurulda yapılan seçimlere 6356 Sayılı Kanun’un 15. Maddesine göre itiraz edilebilir.

Dördüncü Bölüm

Son Hükümler

Merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliklerine seçilen şube yöneticileri ile il temsilcilerinin durumu

Madde 14: Sendikanın merkez yönetim, denetleme ve disiplin organlarına asil olarak seçilen üye veya delegelerin şube zorunlu organlarındaki asil görevleri ile il temsilcilikleri sona erer. Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliklerinden boşalan yerler ise yedek üyelerle doldurulur.

Yönetmeliğin Uygulanması

Madde 15:

1) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak seçimlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama görevi ve yetkisi merkez yönetim kurulundadır.

2) Bu yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunları gidermeye merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Kaldırılan Yönetmelik

Madde 16: Merkez yönetim kurulunun 07.11.2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Delege Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17: Bu yönetmelik, merkez yönetim kurulunun 08.04.2024 tarih ve 151 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme Yetkisi

Madde 18: Bu yönetmelik hükümlerini merkez yönetim kurulu yürütür. 

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN