HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Intern Hekim Ucuz İş Gücü Değildir (Basın Açıklaması) | HEKİMSEN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meslektaşlarımızın aldığı kısmi iş bırakma eylem kararında tıp fakültelerinde ortaya çıkabilecek mobbing amaçlı yaptırımlarda Hekimsen olarak intern hekimlerimizin yanında olduğumuzu tüm meslektaşlarımız, öğretim üyelerimiz ve kamuoyuna bildiriyoruz. İntern hekim ucuz iş gücü değildir.

Aday Hekimlik-İnternlük Dönemi, tıp eğitiminin 6. yılında kesintisiz olarak 52 hafta olarak sürdürülen eğitim programları bütünüdür. İlk beş yılını tamamlamış, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp öğrencisi "Intern Hekim" olarak adlandırılır. Deontolojik açıdan ve sendikamız açısından bakıldığında, intern hekim sahip olduğu değerler açısından hekimden ayrılamaz. Bu sebepten dolayı hekimliğin itibar kaybı intern hekimlikle başlamaktadır.

Eğitim Amaçları

 • Birinci basamak hekimin sahip olması gereken bilgi ve becerilerin kazanılması, bütünleştirilmesi ve pekiştirilmesi
 • Önceki eğitim dönemlerinde edinilen teorik ve pratik bilgilerin hayata geçirilmesi
 • Hasta sorumluluğunun alınması
 • Öğretim üyesi ya da uzman hekim denetiminde hekimlik uygulamaları yapabilmesinin sağlanması
 • Kariyer planlaması ve alan seçimleri için bölümler hakkında bilgi edinmesi
 • Toplumsal duyarlılıkların farkında olması, içinde yaşadığı toplumun sağlığının gelişmesi için aktif katkı sunabilmesi, araştırmacı ve eleştirel bakış açısına sahip olması, donanımlı bir bilim insanı olarak yetişmesinin sağlanması

Intern hekimin sorumlulukları, eğitim programının sahip olduğu bu ve benzeri amaçlara hizmet etmektedir, etmelidir. Bu kapsamda intern hekimlerimizin sorumlulukları eğitim amacının dışına çıkmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Bu noktada ilgili yönetmeliklerdeki örnek maddeleri tekrar hatırlatırız.

Intern Hekim Yönergeleri

 • Hizmet açığını kapatmak üzere ve eğitim amacının dışına çıkacak biçimde görevlendirilemez.
 • Eğitim sorumlusu ya da onun görevlendirdiği öğretim elemanının isteği ile ve denetimi altında, izlediği hastanın laboratuvar istek belgesini doldurulmasına, hasta dosyasına laboratuvar sonuçlarının girilmesine, epikriz taslağı hazırlanmasına yardım eder.
 • Eğitim amacı ile ilgili öğretim görevlisinin gözetimi altında sorumluluğu kendisine verilen hastanın öyküsünü alır, fizik muayenesini yapar.
 • Yasal belge niteliği taşıyan veri tabanındaki hasta dosyasına veri girişi yapmak, konsültasyon isteği yapmak, epikriz yazarak hasta çıkışı yapmak, hastaya vermek üzere reçete yazmak, istem girişi yapmak gibi işlem ve süreçleri yapamaz.
 • İntern karnelerinde belirtilen girişimleri öğrenmesi, bunlarla ilgili becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. İntern doktor karnelerde belirtilen girişimleri öğretim üyesinin sorumluluğunda, öğretim üyesi veya öğretim elemanının eşliğinde ve ancak sorumlu hekimin hastadan izin alması ile yapabilir. Yapılan girişimsel işlemle ilişkili ortaya çıkacak tüm komplikasyon ve sorunlardan hastanın “ilgili hekimi” sorumludur.
 • Hasta ve yakınlarına yönelik eğitim ve bilgilendirmeyi sorumlu hekimin eşliğinde yapabilir

Var olan intern hekim yönergelerinde, olması gerektiği gibi intern hekim hiçbir şekilde hizmet açığını kapatmak amacı ile ya da eğitim amacı dışında kullanılamazlar. Intern hekimin görevi diğer personellerin işlerini yapmak değildir. Kaliteli bir hekimlik eğitiminin son basamağını tamamlamak dışında var olan mobbing, angarya, getir götür işleri ve benzeri amaç dışı tüm yaklaşımlarda Hekimsen, tüzüğünde açıkça belirttiği üzere tıp fakültesinden emekliliğe kadar hekimlerimizin her zaman yanındadır. Eylemlerimiz ve çalışmalarımız tıp fakültesinde eğitim görmekte olan hekimlerimizin de haklarını alabilmek için yapılmaktadır.

Hak edilen hekim saygınlığının kazanılması Hekimsen'in öncelikli amaçları arasındadır. Birer hekim olan öğretim görevlilerimiz başta olmak üzere toplumun bütünü, sağlıklı bir gelecek için hekimlere ve hekimliğe saygı duymak zorundadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meslektaşlarımızın angarya işleri yapmamak üzere aldıkları karar ile ilgili ortaya çıkabilecek mobbing amaçlı yaptırımlarda Hekimsen olarak intern hekimlerimizin yanında olduğumuzu tüm meslektaşlarımız, öğretim üyelerimiz ve kamuoyuna bildiriyoruz.

#internhekimucuzişgücüdeğildir

Anahtar Kelimeler: Sivas İntern Hekim İş Bırakma, Hekimsen İntern Hekim, Hekimsen Tıp Fakültesi, Hekimsen İntern, Sivas İntern İş Bırakma, Sivas Cumhuriyet Tıp İş Bırakma, Sivas Tıp Fakültesi İş Bırakma, Sivas Tıp İntern Hekim Eylem, Sivas Tıp İntern, İntern Hekim Yönerge, İntern Hekim Yönetmelik, İntern Hekim Hakları, İntern Hekim Hukuki

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN