HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
15 Ağustos 2022 Hekimsen Basın Açıklamasıdır | HEKİMSEN

Hak ettiğimiz özlük hakları ve güvenlik koşulları hala sağlanamamıştır. Ek Ödeme Yönetmeliği de taleplerimizin tamamını karşılayamamıştır. Sendikamızın Ağustos ayında herhangi bir eylem planlamadığını ancak Eylül ayı itibarı ile kolektif eylemlere katılabileceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

14 Temmuz 2022 tarihinde sendikamız web sayfamızdan bir basın açıklaması yapmış ve asgari taleplerimizi iletmiştir [1]

Hayat kurtaran hekimler tehdit altında kendi hayatlarını koruyabilmek için halihazırda silah alabilmektedirler. Ancak bunun için ödenmesi güç olan vergiler ödemektedirler. Birçok kamu personeli ise sadece bir yönetmelikle nerdeyse vergisiz olarak silah alabilmektedirler. Sendikamız yalnızca bu hakkı istemiştir. Bu taleplerimiz yetkili ağızlar tarafından çarpıtılmış ve kamuoyu sendikamız aleyhine kışkırtılmıştır. Ayrıca tüm sağlık kurumlarında elektromanyetik silahlı güvenlik görevlilerinin olması, yine bu elektromanyetik silahların isteyen hekim ve sağlık çalışanı tarafından da kullanılabilir olması, günde ortalama 80 sağlıkta şiddet olayı yaşanan ülkemizde sağlık çalışanlarına çok görülebilir mi?

Sağlık bakanımızın bu taleplerimiz noktasında komisyonlardaki çalışmalarını ve diğer yetkililere karşı yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz çünkü bugüne kadar “Hekimler de en az hakimler-savcılar kadar özlük hakkına sahip olmalıdır, güvenlikleri ve hakları korunmalıdır.” diyen bir başka sağlık bakanı olmamıştır. Ancak hak ettiğimiz özlük hakları ve güvenlik koşulları hala sağlanmamakla birlikte, malpraktis konusu da birçok soru işareti ile bizleri endişelendirmeye devam etmektedir. 

Karşılanmasını beklediğimiz asgari taleplerimizi tekrar hatırlatmak isteriz:

 1. Sağlık kurumlarına girişlerde metal dedektörü vb. uygulamalarla; delici ve kesici aletlerin, namlulu ateşli silahların, elektromanyetik silahların veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.
 2. Sağlık kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması. Tekrarı durumunda ise hapis cezasının para cezasına çevrilmemesi. Eğer bu tür silahları sağlık kurumuna suç işlemek maksadıyla soktuğu anlaşılırsa, cezanın para cezasına çevrilmeden hapis cezası uygulanması ve talep ettiğimiz diğer yaptırımların uygulanması.
 3. En az maaş alan hekimin, maaş tazminatları hariç, maaşının asgari dünya standartlarında olduğu gibi, en çok maaş alan diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katından, asgari ücretin de 6 katından az olmamasının sağlanması.

Şimdi kamuoyuna tekrar soruyoruz bunlar haklı talepler değil midir?

14 Temmuz 2022 tarihinde bu üç talebimizin yerine getirilmesi veya bunların belirli bir süre içinde yapılacağı konusunda tarafımıza bilgi verilmesi durumunda eylemlerimizi durduracağımızı beyan ettik. Bu konuda diğer birçok STK’dan da olumlu geri bildirim aldığımızı burada tekrar beyan ederiz. Bu taleplerimize ek olarak;

12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği değişikliğinde olan eksik ve hataların da acilen düzeltilmesini Hekimsen olarak talep ediyoruz.

Öncelikle bu yönetmeliğin olumlu bulduğumuz yönleri olduğu gibi olumsuz bulduğumuz ve değiştirilmesi gereken yönlerinin de olduğunu ifade ediyoruz. Hekimlik onuruna yakışır özlük hakları ve ideal bir sağlık sistemi için bu olumsuzlukların ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. 

Yönetmelikle ilgili sorunları sıralayacak olursak;

 1. Afiliye olmayan üniversite hastanelerinde çalışan, SBA kadrosundaki akademisyenlere ve asistan hekimlere bu yönetmelikte bir taban ek ödeme görünmemektedir. Bu hekimlerimiz için ayrı bir yönetmelik çıkacağı söylentileri mevcuttur. Bu belirsizlik bir an önce giderilmelidir.
 2. YÖK kadrolarında ve diğer bakanlıklarda çalışan hekimlerimiz için yine bir taban ek ödeme görünmemektedir. Bu hekimlerimiz için de ayrı bir yönetmelik çıkacağı söylentileri mevcuttur. Bu adaletsizlik de bir an önce giderilmelidir.
 3. İl Sağlık Müdürlüğü (İSM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi gibi kadrolarda çalışan hekimlerin taban ödeme katsayısı 0.75 ile çarpılmaktadır ve bu hekimlerimizin herhangi bir teşvik ek ödemesi alıp almayacakları da belirsizdir. Eğer teşvik ek ödemesini de almayacaklarsa bu kadrolarda çalışan hekimlerin maaşları artmak yerine azalacaktır. Bu durum acilen düzeltilmelidir.
 4. Yıllık izin kullanıldığında ek ödemenin kesilip kesilmemesi ile ilgili bir madde yönetmelikte mevcut değildir. Dinlenmek; hali hazırda sağlık sisteminin yükünü çeken hekimlerimizin en doğal hakkıdır. Dinlenmeyi teşvik etmek yerine izin günlerinde ek ödemeyi kesmek, izne çıkan hekimlerimizin ihtiyaçları ve resmi hakları olan senelik izinlerini kullanmalarına engel olmaktadır. Bu adaletsizliğe izin verilmemeli ve hekimlerin hak edişleri sağlık raporlarında olduğu gibi, resmi izin dönemlerinde de kesilmemelidir.
 5. Yönetmelikte “temel ek ödeme tutarından mahsup edilir” şeklinde bir madde varken, Sn. Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA “Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır” müjdesini vermiştir. Yönetmelikteki bu eksik düzeltilerek mahsuplaşma bakanımızın belirttiği şekilde tamamen kaldırılmalıdır.
 6. Birçok branşın HAKUK (Hizmet Alanı – Kadro Unvan Katsayıları) katsayısı 3 iken; temel bilim branşlarından Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanlarının HAKUK katsayıları 2,3 olarak belirlenmiştir. Temel Bilim Branşları ile diğer uzmanlıkların arasındaki katsayı farkı temel bilimlerde çalışan uzman hekimlerimizi rencide eder düzeyde olmuştur. Katsayı farkı olmamalı, olacaksa da kabul edilebilir ölçüde yapılmalıdır. 
 7. Adli Tıp Kurumu’nda çalışan hekimlerimiz ve ayrıca Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde çalışan hekimlerimiz bu yönetmeliğin dışında tutulmuştur. Bu meslektaşlarımızın hak edişleri de göz ardı edilmemelidir.
 8. Aile hekimleri ise sözleşmeli çalışan olmalarına rağmen son toplu sözleşmede diğer kamu çalışanı kadar, %7 oranında, zam almışlardır. Ancak diğer bakanlıklarda çalışan sözleşmeli memurlara %45’e varan zamlar yapılmıştır. Aile hekimlerinin cari gider ödemeleri son 3 yılda yaklaşık %400 oranında artmıştır. Son Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği daha önce konuyla ilgili basın açıklamamızda duyurduğumuz gibi aile hekimlerinden ciddi tepki almış ancak buna rağmen yönetmelikte hiçbir düzenlemeye gidilmemiştir. Aile hekimleri keza bu ek ödeme yönetmeliğinden faydalanamamış hekimler grubuna girmektedirler.
 9. Ayrıca bu Ek Ödeme Yönetmeliği ile hekimlerin bir kısmının maaş artışı emekliliğe yansımamakta herhangi bir disiplin cezasında 1 aydan 3 aya kadar bu ödeme kesilmektedir. Ceza hukukunda cezalardan biri ödemenin kesilmesi şeklinde olsa bile bir suça iki ceza verilemez, ancak bu yönetmelikte verilmiştir. Bu hatalı durum hekimlerin kazanacağı idari davalarla sonuçlanacaktır. Bu durum vakit, zaman ve maddi kayıplar ile kamu zararına neden olacaktır.

Ayrıca Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA özel çabaları ile bazı soru işaretleri olsa da malpraktis sorunumuzu asgari düzeye indirmiştir. Maaş ve ek gösterge olmasa da devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin ek ödeme gelirlerini bir yönetmelikle bir miktar artırmıştır ve bu durum hekim arkadaşlarımız arasında olumlu karşılanmıştır. Ancak bu iyileştirme yönetmelik düzeyinde kaldığından kalıcı nitelikte olmayıp, emekli maaşlarını etkilememektedir. 

Bununla birlikte tüm bu katsayılar bilimsel ölçülerde hazırlanabilir. Bunun için kullanılması gereken bilimsel yöntemler endüstri mühendisliği ve işletme fakültelerinde ders olarak verilmektedir. 

Haklı ve zaruri asgari taleplerimize ek olarak; Ek Ödeme Yönetmeliği değişikliğinde var olan eksik ve hataların acilen düzeltilmesini Hekimsen olarak talep etmekteyiz. 

Ancak 14 Temmuz basın açıklamamızda belirttiğimiz elzem ve haklı taleplerimizin hiçbiri karşılanmamıştır. Bunlarla birlikte açıklanmış Ek Ödeme Yönetmeliğinde olan hata ve eksiklerin acilen düzeltilmesini Hekimsen olarak talep etmekteyiz. 

Sendikamızın Ağustos ayında herhangi bir eylem planlamadığını ancak Eylül ayı itibarı ile kolektif eylemlere katılabileceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Düzeltme: Diş hekimlerimizin ödeme katsayısı ile ilgili madde diş hekimlerimizin görüşleri sonucunda kaldırılmıştır.

Referanslar:

1.      Hekimsen 14 Temmuz 2022 Basın Açıklaması: https://hekimsen.org/gonderiler/gonderi/detay/14-temmuz-2022-hekimsen-basin-aciklamasidir/82

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Basın Açıklaması, Hekimsen Ağustos Eylem, Hekimsen Eylül Eylem, Hekimsen Eylem Yapacak Mı, Hekimsen Eylem Kararı, Hekimsen Ek Ödeme, Hekimsen Ödeme Yönetmeliği, Hekimsen Eylemleri, Hekimsen Ağustos Eylemi, Hekimsen Talepleri, Hekimsen Fahrettin Koca, 12 Ağustos Ek Ödeme, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Hekim Maaşı, Sba Ek Ödeme, Yök Ek Ödeme, Üniversite Asistan Ek Ödeme, İl Sağlık Ek Ödeme, Hekimsen Silah, 112 Ek Ödeme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN