HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliğinin Getirdikleri ve Götürdükleri | HEKİMSEN

Özet olarak kronik hastalıkların takibi maaşlarında esaa olarak bir azalma getirecek. Artış getirebilecek olanlarsa çok ciddi azınlıkta. Sosyal medyada işi ilgili haber yapmakta SÖZLEŞME fesih sebebi olmuştur. Yani bir grupta bir eleştri yapsa bu da bir internet haber sit...

Özet olarak kronik hastalıkların takibi maaşlarında esaa olarak bir azalma getirecek. Artış getirebilecek olanlarsa çok ciddi azınlıkta. Sosyal medyada işi ilgili haber yapmakta SÖZLEŞME fesih sebebi olmuştur. Yani bir grupta bir eleştri yapsa bu da bir internet haber sitesine malzeme olsa sözleşmesi fesh edilebilecektir. Demeç verme ceza puanı 50 ama bu puandan başka sözleşme feshide yapılabilir. Ayrıca kanuni hak olarak tanınmamış hiçbir eylem yapamayacaklar, 5 uyarı cezası alsalar yine sözleşme fesih olabilecektir. Entegre hastanelerde de 5 nöbet tutmama keza fesih sebebi sayılmıştır. Aile Sağlığı Elemanları tam bağımsız olmuş koordinasyon ve denetimleri Aile Hekimlerine  bırakılmış ama olağanüstü durumlarda onlara herhangi bir ek ödeme kapısı kapanmıştır. Emeklilik yaşı üst sınırı da  sözleşme şartlarında 65 kabul edilmiştir.

Aile Hekimlerinin özlük, güvenlik hakları, mesleki kabiliyetleri görmezden gelinmiş, hekim olmalarından kaynaklanan bir çok tıbbi girişim, hasta tedavisi bilgileri ve yine getat eğitimi almış tedavi verebilen hekimlerin de unutulmuş olması, hastanelerin hasta yükü ve yoğunluğunu azaltamayacak gerekli desteği ve faydayı sunamayacaktır.

Değişen ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’’nde bizi ilgilendiren başlıca değişiklikler sayılırsa; Aile Hekimliğinde 657 sayılı DMK’nın 48.Maddesi 4,5,7 nolu bendlerinin uygunluğu şartı, yine 125 .Madde E Bendi, ayrıca DMK 15 bu yönetmeliğe fesih hakkı getiren ekler olmuştur. Bu konu yazımızın sonunda daha teferruatlı açıklanacaktır. Bununla beraber Aile Hekimine çalıştığı mahallede ikameti esastır denmiş yani tüm aksamalar için mesela yolda kaldım, yetişemedim, evim işime uzaktı gerekçeleri kaldırılmıştır. Ancak Türkiye’de birçok zaruri şartlar Aile Hekiminin çalıştığı yerde ikamesini imkansız kılabilmektedir. Aile hekimliğinde izinler zaten özlük hakkı olarak verilmemektedir. Aile Hekimliği Birimi çalışanı izin aldığında yerine aynı yerde aynı görevde çalışan birine bırakıp ona izin aldığı gün kadar borçlanmaktadır. Eğer böyle bir kimse yoksa veya yerine bakamazsa, müdürlük tarafından istihdam sağlanırsa maaşı kesilmektedir. Bunun istisnası Sendikamızın güvenlik nedeniyle asla tasvip etmediği tek hekimlik ASM’ler için olmuş onlar 14 güne kadar kompanze edilmişlerdir.

Aile Hekimliği ücretlendirmesine kronik hasta takipleri girmiş ve bu durum Aile Hekiminin maaşında % 10 kesinti ile % 50 oranında maaşa esas katsayıda artış sağlayabilir denmiş ancak bu artış aile hekimliğinin nüfusuna bağlıdır. Mesela 4000 hastası varsa hiç artış olmayacak, 2700 varsa ve imkansızı başarıp herseyi tam yapabilse 4000 hasta bakmış gibi ücret alabilecek ama yine çoğunluğun başına geleceği gibi sosyo-ekonomik gelişme düzeyi faktörü nedeniyle maaşı yine kesilecektir. Ancak Türkiye'de AHB'lerini  ortalama 3500 hastaya bakıyor oldukları düşünülürse hepsinin maaşlarının azalacağı görülebilir.

Bu olayın özeti şu şekilde verilebilir. Aile Hekimlerine üstelik pandemi döneminde hastaların bekleme süresini uzatacak ve bu yoğun koşullarında yapmaları zorunlu  ek bir iş verilmiş ve bu iş sonrası maaşları da azaltılmıştır.

Aile Sağlığı Elemanları tam bağımsız olmuş koordinasyon ve denetimleri Aile Hekimlerin bırakılmış ama olağanüstü durumlarda onlara herhangi bir ek ödeme kapısı da kapanmıştır. Bu ödeme yönetmeliği itibarı ile ceza puanının 150 puana ulaşılması veya 5 kez ceza alınmış olması veya  2 yılda yapılabilecek 200 puan cezaya çalıştığı süre içinde orantılanarak ulaştığı tespitinde fesih işlemi gerçekleşmekle birlikte çok kolaylaşmıştır.

İhtar puanı dışında ki sözleşme fesihleri çoğunlukla 657 sayılı DMK’dan eklenen maddelerle yapılacaktır. Bunlar yukarıda sayılmış olmakla birlikte özet olarak; 1)15. Madde,’ Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir’dir ki sosyal medyada işi ilgili haber yapmak bu kapsama girebilecektir. Yani bir grupta bir eleştri yapsa bu da bir internet haber sitesine malzeme olsa sözleşmesi fesh edilebilecektir.

Bununla birlikte Aile Hekimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı gerekmemekte ancak DMK 48.Madde,’ Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,  bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, Siyasi partiye girmek, Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,’ fesih şartı olarak eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN