HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Yoğun Talep Üzerine Sendikamız 15 No'lu Kararını Yayınlıyoruz | HEKİMSEN

Haberimizi tekrar veriyoruz. Bu haberimizde birşey daha eklemek istiyoruz. Bizim eylemimize katılmış ama herhangi bir ceza almış tüm meslektaşlarım ve diğer sağlık çalışnaları ister üye olsunlar ister olmasınlar bizden hukuksal destek alacaklar. Lütfen bize resmi telefon numar...

Haberimizi tekrar veriyoruz. Bu haberimizde birşey daha eklemek istiyoruz. Bizim eylemimize katılmış ama herhangi bir ceza almış tüm meslektaşlarım ve diğer sağlık çalışnaları ister üye olsunlar ister olmasınlar bizden hukuksal destek alacaklar. Lütfen bize resmi telefon numaramızdan ulaşın.

Sendikamız 14,15,16.12.2021 tarihlerindeki son iş bırakma eylemleri öncesinde Sağlık Bakanlığı’mız ile diyaloğa girip görüşme talep etmiştir.  Ancak bu basit talebimiz bile bakanlık tarafından görmezden gelinmiştir.

Sağlık Bakanlığı sadece son görüşme talebimizi değil, başta hekimlere yapılan bunca haksızlıkları ve hekimlerin tüm sorunlarını görmezden gelmektedir. Hekimlerin tüm sorunları basın-yayın tarafından da adeta gizlenmekte, halkımız çoğu zaman bilgilendirilmemekte, daha vahimi ise yanlış bilgilendirilmektedir. Bunun sonucu olarak da kendi hekimleri hakkında suizanda bulunmaktadırlar.

Sendikamız, Sağlık Bakanı’mıza yazdığı son mektubunda 6 talep iletmiştir. Bu taleplerin 4’ü mali artış gerektirmemektedir. 2’si ise sadece haklarımızın verilmesi ile ilgilidir. Ancak hiçbir talebimiz yerine getirilmemiş; üstelik bizimle diyaloğa bile girilmemiştir. Bu taleplerin bütününe birden baktığımızda,  sağlık sistemini her kesim için idealize etmeye yönelik olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Bu güne kadar hekimlerin hiçbir haklı talebi dinlenilmemiş, adeta hekimler kışkırtılmıştır !

Yaklaşık 2 yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerde uzun zamandır uygulandığı gibi kamu personelinin de e-devlet üzerinden sendikasından ayrılma, sendikaya girme ve değiştirme işlemlerini yapabileceğini açıklamıştı. Ancak düzenlenmesi 1 hafta bile sürmeyecek bu değişiklik 2 yıl geçmesine rağmen yapılmamıştır. Bununla birlikte sendikamıza üye olmak isteyenlere bazı kurumlarda zorluk çıkarılmaktadır. Bir ilde 1 yıl geçmesine rağmen sendikamıza üye olmak isteyen hekimlerin üyelik işlemleri yapılmamış; ancak bizim suç duyurusunda bulunmamız üzerine üyelik işlemleri başlatılmıştır. Bu suçu işleyenler ise muhakkik atanarak aklanmışlardır.

COVİD-19 pandemisinin özellikle başındaki aşılamanın olmadığı dönemde hekimlerin COVİD-19’a bağlı vefat oranı normal popülasyona göre 4-5 kat fazla olmasına rağmen hekimler görev şehidi bile sayılmamışlardır.

Malpraktis yasası adilce ve çok basit olarak düzenlenebilecekken, düzenlenmemektedir. Bunun sonucu olarak da hekim arkadaşlarımıza 4,5 milyon TL’ye varan cezalar verilebilmektedir. Adam öldürenler iyi hal indirimi ile hapisten 4-5 yılda çıkarken hangi tazminatı vermektedirler?!  Hekim olmayıp tıbbi girişim yapanların hemen hiç ceza almaması da kabul edilemez bir durumdur.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde ciddi güvenlik sorunu vardır. Tıbbi idari sistemi kendilerine uydurmaya çalışan hadsiz, edepsiz, saygısız insanlar: ‘Ya benim dediğim olur ya şimdi size gösteririm.’ diyebilmekte, sağlık çalışanını darp edebilmekte ve elini kolunu sallayarak çıkıp gitmektedir. Bu güvenlik açığına çözüm olarak ilettiğimiz (bütçe artışı gerektirmeyen) talebimiz maalesef geri çevrilmiştir.

Başta hekimlerin hakları öyle yadsınmıştır ki, son toplu sözleşme sonrası Acil Polikliniği’nde çalışan bir hekimle bir hemşire Şubat 2022’de hemen hemen aynı ücreti alacak duruma gelmiştir. Biz hemşirelerimiz için hakları yeniyor derken, hekimlerimizin hakları açıkça gasp edilmiştir.

Keza tüm tıp ve diş hekimlerimiz aynı durumdadırlar. Yanlışlarla mücadele etmekten adeta mesleklerini yapamaz hale gelmişlerdir.

Aile Hekimliğinde Cari Giderler 3 yılda ortalama % 250 artmış; ancak % 50 cari gider artışı verilmiştir.

En son Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği, adeta aile hekimlerine,’3 maymunu oynayın ve daha çok çalışın bu şekilde gelirinizi artıralım’ demiş; ancak gelirleri eksiltme yolunu açmıştır.

Şu durumu ise tekrar hatırlatmak istiyoruz: Hekimlerin özlük haklarından ağırlıklı olarak emekliliklerini kapsayan bir iyileştirme yapılmış, hemen tüm sendikalar bu iyileştirmeye karşı eyleme gitmişlerdir. Bu vakıa, verilen bir hak düzenlemesine karşı yapılan ilk eylem olarak tarihe geçmiştir. Bu eylemlerin sonucu olarak, bu kısmi iyileştirmeyi yapan 'Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu' yapılması planlanan düzenlemeyi iptal etmiş ve bu iyileştirme teklifini geri çekmiştir. Akabinde alt komisyonlar kurulmuş ancak hiçbir sonuç alınamamıştır.

Hekimler bu aşağılamayı kabul etmemektedirler. Başta yukarıda belirttiklerimiz olmak üzere bütün haklı taleplerimiz nedeniyle, 21 Ocak 2022 tarihinde uyarı mahiyetinde bir ‘İş Bırakma Eylemi’ yapmayı sendika yönetimimiz gerekli bulmuştur.

Bu durumun devamı halinde şubat ayında peş peşe iş bırakma eylemlerinin gelebileceğini yetkililerimize bildiririz.

Sendikamız 21.01.2022 tarihinde tam gün iş bırakma eylemi yapacaktır. Acil Servis ve Poliklinikleri, Covit, Doğum Salonu, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarımız da iş bırakma eylemi yapmak Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır. Covid tanı, tedavi, filyasyon ve servislerde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinikler kurumlarında acil icapçı veya nöbetçi bulundurmak şartıyla eyleme katılmalıdırlar. Acil servis ve poliklinikleri ise yeşil triajlı hastalarda sadece ampirik ve olması gerektiği gibi polikliniklere yönlendirmek şeklinde tedavi vereceklerdir

İş bırakma eylemi yapan hekim ve diğer sağlık çalışanımızın güvenlik vb nedenlere kurumlarında bulunmamaları sendikamızca tavsiye edilmektedir.

Hayırlı olması dileklerimizle.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN