HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Bordrolarda Ek Ödeme Hatası ve Düzeltilmesi İçin Örnek Dilekçe | HEKİMSEN

Ek ödemeler Ocak ayında ödenmesine rağmen, bordrolarda hesaplamanın Aralık ayı vergi diliminden yapılması ile ilgili tüm basamak sağlık birimlerini etkileyen bir durum ortaya çıkmıştır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi tahakkuk esası değil, tahsil esası geçerlidir. Vergi, ödemenin yapıldığı zamana ait matraha dahil edilmelidir. Ek ödeme bordro hatası durumunda dilekçe ektedir.

Ek ödemelerde Ocak ayında ödenmesine rağmen, bordrolarda Aralık ayı vergi diliminden hesaplanması ile ilgili tüm basamak sağlık birimlerini etkileyen bir durum ortaya çıkmıştır.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tahakkuk esası değil; tahsil esası geçerlidir. Diğer bir deyişle ödemenin yapıldığı zamana ait matraha dahil edilmesi gerekmektedir.

Memur ve işçi olarak çalışan ücretlilere, 15 Aralık-14 Ocak dönemi itibariyle yapılan ödemelere uygulanan gelir vergisi tarifesi hakkındaki açıklamalara, 10 Mart 1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 166 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiş olup söz konusu Tebliğin "5. MEMUR VE İŞÇİ OLARAK ÇILAŞAN ÜCRETLİLERE 15 ARALIK-14 OCAK DÖNEMİ İTİBARİYLE YAPILAN ÖDEMELERE UYGULANAN ÖZEL İNDİRİM VE VERGİ TARİFESİ" başlıklı bölümünde, "… 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesinde, vergi tevkifatının, 94'üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtilmiş, hesaben ödeme ise, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemler olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 98'inci maddesinde de, "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ve bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar, ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar…" şeklinde yer almıştır. Aynı zamanda Tebliğ'de "Bu hükümlere göre, 15 Aralık - 14 Ocak dönemi için 15 Aralık 1990 tarihinde peşin olarak ödenen kamu personeli memur aylıklarının 1990 yılı geliri sayılması ve 1990 yılındaki esaslara göre, 15 Aralık-14 Ocak denemi için işlenmiş olarak 14 Ocak 1991 tarihinde ödenen işçi ücretlerinin ise 1991 yılı geliri sayılarak, 1.1.1991 tarihinden geçerli olan vergi tarifesinin ve özel indirim tutarlarının uygulanarak vergilendirilmesi gerekmektedir." düzenlemesine yer verilmiştir.

 Daha önceden Yönetim Kurulumuz üyesi Dr. Saygı Uğur tarafından yapılmış olan bir başvuru nedeniyle, Antalya ili Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından E-58508268-929 sayılı yazı ile Antalya Valiliği'nde görüş talep edilmiştir. Antalya Valiliği’nin cevabi yazısında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüş yazısının dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Ve görüş yazısının "Dolayısıyla Bakanlığımız bünyesinde çalışan işçilere (ve maaşını çalışarak alan memurlar dahil) 15 Aralık 2020 - 14 Ocak 2021 dönemine ait olan ve ödemesi 14 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan ücret ödemelerinin vergilendirilmesinde 2021 yılı için geçerli olan vergi tarifesinin esas alınması gerekmektedir." şeklindeki son paragrafına vurgu yapılmıştır.

Yine konu ile ilgili Erzurum Valiliği'nin 94368684-869 sayılı görüş yazısı mevcuttur.

Konu hakkında üyelerimizin idareye vermeleri için sendikamız tarafından örnek dilekçe hazırlanmış olup yazımız ekindedir. Üyelerimizin yazımız ekinde bulunan dilekçeyi şahsi bilgilerine göre düzenleyip idarelerine vermelerini tavsiye ediyoruz.

Dilekçeye olumsuz yanıt verilmesi ya da 30 gün içinde olumlu cevap verilmemesi durumunda yine web sayfamız üzerinden hukuki yardım başvurusu yapması durumunda avukatlarımızca gerekli hukuki işlem başlatılacaktır.

Üyelerimizden dilekçeyi okuyup kendilerine uyarlayarak vermeyi ihmal etmemesini rica ediyoruz. Mesela maaşında hata olmayıp ek ödemesinde hata olanlar maaş kelimesini çıkarmalıdır.

Hangi Dilekçeleri Kullanmalıyım?

Dilekçenizi üniversitelerde görev yapıyorsanız rektörlük, başhekimlik ya da vergi dairesine; birinci basamakta görev yapıyorsanız il/ilçe sağlık müdürlüklerine ya da vergi dairesine, diğer basamaklarda da başhekimliklere ya da vergi dairesine iletebilirsiniz. Bunlardan hangisine iletecekseniz o dosyayı ve yanında "Ekler" dosyasını kullanınız. Ekleri unutmayınız.

Ödemede Hata Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Yatan ek ödemelerden Taban Ek Ödeme ya da Teşvik Ek Ödeme önceki aylardan daha az ya da aynı yattıysa bu dilekçeyi kurumunuza verebilirsiniz. Geçmiş dönem ve şimdiki bordrolarınıza EKOBS ya da Ekip Portal üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Bordroda Hata, Hekimsen Dilekçe Örneği, Ek Ödeme Bordro, Ek Ödeme Bordro Hatası, Ek Ödeme Ocak Ayı, Hekim Ek Ödeme Bordro, Hekim Ek Ödeme Dilekçe, Hekimsen Ek Ödeme Dilekçe, Hekimsen Ek Ödeme Bordro Dilekçe, Hekimsen Ödeme Bordro Dilekçe

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN