HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sendikamız Ankara'da Basın Açıklaması Yaptı (27 Ağustos 2021) | HEKİMSEN

Aşağıda ki linkten basın açıklamamızın bir kısmına ulaşabilirsiniz. Hekimsen Sendikası Basın Açıklaması Hekimsen Sendikası Basın Açıklamasıdır Basın...

Basın açıklamamıza geçmeden önce güncel 6. Toplu Sözleşme sorununa değinmeden geçemeyiz. Bu toplu sözleşmede memurların maaşları erimiş olmakla birlikte çok hayret verici adalet bilgisine Anayasaya aykırı anlaşmalar yapılmıştır. Lütfen kendinize sorun bunları siz olsanız kabul eder misiniz ?

1)Sağlıkta 3 sendika hariç hiçbir sendika üyesi devlet desteği alamayacaktır. Bu destek üye başı bu sendikalar için 3 ayda 400 TL’ye çıkarılmıştır. Yani bu sendikalara üye olanlar ticaret yapmaktan çok kar elde eder durumda olacaklardır

2)Hekimlerin Ek ödemesi kesilmiş diğer personele ise % 20 arttırılmıştır. Dikkat edin basın açıklamasının başlarında  açıklamalarda izah etmeye çalıştık İnsana müdahale hakkı, tanı tedavi bilgisi yalnız hekimlerdedir. Zaten özlük hakları verilmeyen hekimlerin ek ödemesi bile daha da azaltılmıştır.

Sendikamızın yaptığı bir çalışmaya göre Tıp Fakülteleri standart bir Mühendislik Fakültesine göre 3.2 kat fazla ders saati içerir. Yine yapılan bilimsel çalışmalarda hekimlerin kullandıkları kelime çeşitliği diğer vatandaşlarımıza göre neredeyse 2 kat fazla ona en yakın mühendisliğin de ortalama % 20 üzerindedir. Hiçbir meslekte malpraktis yoktur, direk hayata, sağlığa hizmet eden tek meslek Tıptır. Aşılanmanın olmadığı dönemde hekimler toplum ortalamasına göre 4-5 kat fazla vefat etmişler ancak görev şehidi bile sayılmamışlardır.

Hastanelerde çalışan hekimlerin tüm hekimler gibi hak ettikleri maaş katsayısı verilmemiştir. Yine ek ödeme ile kompanse edilmeye çalışılan ücretleri en ön safta pandemi ile mücadeleleri sırasında bile neredeyse hiç verilmemiş veya kısmen verilmiş  tamamına yakınının geliri TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırının altınadır. Tüm sağlık çalışanları da bu durumdadırlar.

Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen hekimler esnek mesai ile çalışmamış çalıştıkları nadir vakitlerde ise nöbet ücreti gibi tüm haklarından mahrum kalmışlardır.( Çok kolay hatta çoğunluk itibarı ile bütçe artışı gerektirmeyecek sorunlarımızın yapılamama nedenleri içine bürokratik kesimin bir kısmının bu örnekte görüldüğü gibi faydayı lüzumu talepleri uygulamaya geçirememeleri olduğunu da düşünmekteyiz.)İdari hatalar mobbing vb tüm hata ve eksikler, çalışan hekim, diş hekimi ve tüm sağlık çalışanlarını adeta canından bezdirmiştir.

Hekimlere karşı saygısızlık ve değersizleştirme nedeniyle günde ortalama 40 veya üstü yaşanan sağlıkta şiddet vakalarında sağlık çalışanı yalnız bırakılmakta sağlık bakanlığının verdiği avukatlık sistemi ile hakları alınmamakta, suçluların suçlarının üstü örtülmektedir. Hekimler uygulama ve idari hatalar nedeniyle hastanelerde silahlı güvenlik istihdamı varken bile korunaksız bırakılmakta, görevini yerine getirmeyen sistem ve çalışanları nedeni ile ciddi saldırılara maruz kalmaktadırlar. Hatta hayati tehlikeler yaşayıp, mesleklerini yapamaz duruma gelmektedirler. Diş hekimleri sanatını icra edememekte, yeni diş hekimliği uygulamaları SGK tarafından ödenmemekte, yanlış SUT puanlamasıyla vakitlerini uzun süren tedavilere ayıramamakta, tüm gayretlerine rağmen kötü diş laboratuvarlarının ürettiği yetersiz protezler ve sistem eksiklikleri ile yaptıkları işten ne kendileri ve ne de hastaları mutlu olmakta ve TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırının altında yaşamaktadırlar. Daha önceki basın açıklamaları hariç bakanlığımıza ilettiğimiz 19 talebin hemen hiçbirisi yerine getirilmemiştir.

İdari hata ve uygulamalar, maaşa esas katsayı düşüklüğü, çıkarılmak istenen ve hala yanlış uygulamalarla zaten önemli bir kesimi yoksulluk sınırı altında yaşayan hekimleri birde malpraktis yasası tehdit etmektedir. Zira bu yasada veya şu an ki uygulamada bakanlık devre dışı bırakılmış, komplikasyon ile tıbbi hata karıştırılmış ve hekimler hiçbir zaman ödeyemeyecekleri meblağları ödeme durumunda bırakılmışlardır. Artık uzmanlık branşlarında hasta ile karşılaşılmayan preklinik branşlar cazip olmuştur.

2. talebimiz ise sadece yönetmelikte A veya B sınıfına geçen ASM’lerde çalıştırılması zorunlu tutulmuş ek asgari iki elemandan hiç olmazsa birisinin silahlı güvenlik görevlisi olabilmesi olmuştur. Bu kadar küçük bir talebimize bile olumsuz yanıt verilmesi güvenliğimize verilen önemi de göstermiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan sendika olarak tüm saha ile ilgili uygulamalarda saha temsilcilerinin görüşlerinin alınması istenmiş bunun üstüne Aile hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği çıkarılmış, bütün bu idari hata ve oluşturulan sıkıntılar içinde mücadele eden Aile Hekimlerine yapamayacakları bir iş teklif edilip yönetmelik içinde ki çeşitli bölümlerce maaşları kesintiye uğratılmıştır.

657 sayılı kanunun ceza ve disiplin maddeleri eklenmiş çok basit nedenlerle sözleşmenin feshi mümkün kılınmıştır. Örnek olarak aile hekimi bir hastaya diyet önerse ve hastayı takibe alsa hasta kilo alsa bu takip görevinde hatalı kabul edilmekte ve gelir kaybına uğramaktadır. Hangi öğretmenimize sınavda öğrencileri yeterince başarılı olamazsa maaş cezası verilmekte hangi hakim savcımız verdiği bir yanlış karar yüzünden ceza almaktadır! Hastalarının hastaneye gitme oranı bile aldıkları maaşı etkiler durumdadır. 1. Basamak ile 2. Basamak sağlık hizmetleri birbirine rakip hizmet midirler?

Bunu uygulamanın imkansızlığı ayrıca şu nedenlerledir. Aile hekimliği zaten ciddi görevler yüklenmiş bir hekimliktir, hatta hekimler bir hasta muayenesi için harcadıkları vaktin yaklaşık 4- 5 katını bu yapılan işlemin kaydı için harcamaktadırlar. Düzene sokulmamış raporlar vermeleri istenmekte ancak tanı koyamayacakları hastalıklar için sorumlu tutulmakta ve kanuni cezalara muhatap olmaktadırlar. Bu raporları veremeyeceklerini beyan etseler darp ve şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Aşılama işi başlı başına bir mücadele olmuş onam almayan hatta telefon numarası veremeyen hastaları aşılamak için mücadele vermişlerdir. Aşılama işi sağlık çalışanı için çok kolaydır esas sorun aşı yapmak değil kaydetmek olmuştur. Mesela aynı saate Bakanlığın verdiği randevular onlarca hastanın aynı anda gelmesine neden olmuş bakanlığın server hataları, kayıt işlemlerinin aldığı vakit hatta yine Bakanlığımızın sunucu sorunları (aşı yapılmış mesajı bile almış hasta aşılanmamış görünmüştür) hastalarla hekimleri karşı karşıya getirmiştir. Ayrıca il-ilçe sosyo ekonomik gelişme düzeyleri öyle bir değiştirilmiş ve buna bağlı katsayı öyle azalmıştır ki çoğunluk itibarı ile hekimler bu nedenle bile anlamlı düzeyde maaş kaybına uğrayacaklardır. Bütün bu işler içinde bu yönetmelik ile iş yükleri daha da arttırılmış kendilerini sosyal medya da bile ifade edemez hale getirilmiş birde maaşınız artacak denmiş ancak çoğunluk itibarı ile gerçekte düşürülecektir.

Başta hekimler tüm sağlık çalışanları mutsuz, huzursuz edilmiş, değersizleştirilmiş haklı taleplerine kulak tıkanmış güvenlik ihtiyaçları bile görmezden gelinmiştir.

Sendikamız haklarımızın alınması sağlık sisteminin doğru yapılanması tüm insanlarımızın mutluluğu için gerekli her türlü sendikal faaliyeti yapmakta kararlıdır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

27/08/2021-Ankara

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN