HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

16 Temmuz 2021'de Eylem Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası 16/07/2021 tarihinde iş bırakma eylemi kararı almış olup bu eylemi uygulayacak birimlerimiz daha sonra açıklanacaktır. Bu tarihin daha önce veya daha sonraya tedvir kararı Yönetim Kurulumuzdadır.

Sendikamızın yaptığı bir çalışmaya göre Tıp Fakülteleri standart bir Mühendislik Fakültesine göre 3.2 kat fazla ders saati içerir. Yine yapılan bilimsel çalışmalarda hekimlerin kullandıkları kelime çeşitliği diğer vatandaşlarımıza göre neredeyse 2 kat fala ona en yakın mühendisliğin de ortalama % 20 üzerindedir. Hiçbir meslekte malpraktis yoktur, direk hayata, sağlığa hizmet eden tek meslek Tıptır. Bundan önce sendikamız defalarca sağlık bakanlığımıza taleplerde bulunmuştur. Bu elzem taleplerin önemli bölümünün yerine getirilememiş olması dolayısıyla 3 ayrı eylem yapmıştır.

Hastanelerde çalışan hekimlerin tüm hekimler gibi hak ettikleri maaş katsayısının verilmemiştir. Yine ek ödeme ile kompanse edilmeye çalışılan ücretleri en ön safta pandemi ile mücadeleleri sırasında bile  neredeyse hiç verilmemiş veya kısmen verilmiş artık tamamına yakınının geliri TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırının altına inmiştir. Hemen tüm sağlık çalışanları da bu durumdadırlar. Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen hekimler esnek mesai ile çalışmamış çalıştıkları nadir vakitlerde ise nöbet ücreti gibi tüm haklarından mahrum kalmışlardır. İdari hatalar mobbing vb tüm hata ve eksikler, çalışan hekim, diş hekimi ve tüm sağlık çalışanlarını adeta canından bezdirmiştir. Günde ortalama 40 veya üstü yaşanan sağlıkta şiddet vakalarında sağlık çalışanı yalnız bırakılmakta sağlık bakanlığının verdiği avukatlık sistemi ile hakları alınmamakta, suçluların suçlarının üstü örtülmektedir. Sağlıkta şiddet vakalarında artırılmış cezalara rağmen en düşük cezalarla olay kapatılmaya çalışılmakta, hekimler uygulama ve idari hatalar nedeniyle hastanelerde silahlı güvenlik istihdamı varken bile korunaksız bırakılmakta  görevini yerine getirmeyen sistem ve çalışanları nedeni ile ciddi saldırılara maruz kalmaktadırlar. Hatta hayati tehlikeler yaşayıp, mesleklerini yapamaz duruma gelmektedirler. Diş hekimleri sanatını icra edememekte, yeni diş hekimliği uygulamaları SGK tarafından ödenmemekte, yanlış SUT puanlamasıyla vakitlerini uzun süren tedavilere ayıramamakta, tüm gayretlerine rağmen kötü diş laboratuvarlarının ürettiği yetersiz protezler ve sistem eksiklikleri ile yaptıkları işten mutlu olamamakta ve TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırının altında yaşamaktadırlar. Daha önceki basın açıklamaları ve bakanlığımıza verdiğimiz bilgiler ve taleplerimiz o kadar gerekli ve maalesef eksiklikler nedeniyle çok ve bazen de öyle teknikti ki derlense ciddi hacimli bir kitap olabilir.

İşte bunlarla birlikte sahadan yeterli haberi olmayan yetkililerin çıkardığı uygulamalar sahada uygulanamaz durumdadır ancak ısrarla uygulanmaya çalışılmakta ve her kesime zarar vermektedirler.

İdari hata ve uygulamalar, maaşa esas katsayısı düşüklüğü, çıkarılmak istenen ve hala yanlış uygulamalarla zaten önemli bir kesimi yoksulluk sınırı altında yaşayan hekimleri, malpraktis yasası tehdit etmektedir. 

Saygınlığımız, güvenliğimiz tehdit altındadır ve bunun için yaptığımız hemen hiçbir talebimiz yerine getirilmemiştir.

En son olarak Sağlık Bakanlığımızdan çıkarılacak uygulama ve yönetmeliklerde saha temsilcilerinden geri bildirim alınması işbirliği yapılıp doğru ve uygulanabilir bir sistem içinde çalışanların, hizmet alanların mutluluğunun güvenliğinin de sağlanması talep edilmiş ancak hiçbir şey değiştirilememiştir.

2. talebimiz ise sadece yönetmelikte A veya B sınıfına geçen ASM’lerde çalıştırılması zorunlu tutulmuş ek asgari iki elemandan hiç olmazsa birisinin silahlı güvenlik görevlisi olabilmesi olmuştur. Bu kadar küçük bir talebimize bile olumsuz yanıt verilmesi güvenliğimize verilen önemi de göstermiştir.

Üstüne birde arkasından Aile hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği çıkarılmış, bütün bu idari hata ve oluşturulan sıkıntılar içinde mücadele eden Aile Hekimlerine 657 sayılı kanunun ceza ve disiplin maddeleri eklenmiş çok basit nedenlerle sözleşmenin feshi mümkün kılınmıştır. Maaşa esas katsayıyı kronik hasta takibi ile arttıracağız derken tam tersi indirme yolu açılmıştır. Örnek olarak aile hekimi bir hastaya diyet önerse ve hastayı takibe alsa hasta kilo alsa bu takip görevinde hatalı kabul edilmekte ve gelir kaybına uğramaktadır. Hangi öğretmenimize sınavda öğrencileri yeterince başarılı olamazsa maaş cezası verilmekte hangi hakim savcımız verdiği bir yanlış karar yüzünden ceza almaktadır !

Bunu uygulamanın imkansızlığı ayrıca şu nedenlerledir. Aile hekimliği zaten ciddi görevler yüklenmiş bir hekimliktir, hatta hekimler bir hasta muayenesi için harcadıkları vaktin yaklaşık 4- 5 katını bu yapılan işlemin kaydı için harcamaktadırlar. Düzene sokulmamış raporlar vermeleri istenmekte ancak tanı koyamayacakları hastalıklar için sorumlu tutulmakta ve kanuni cezalara muhatap olmaktadırlar. Bu raporları veremeyeceklerini beyan etseler darp ve şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Aşılama işi başlı başına bir mücadele olmuş onam almayan hatta telefon numarası veremeyen hastaları aşılamak için mücadele vermişlerdir. Aşılama işi sağlık çalışanı için çok kolaydır esas sorun aşı yapmak değil kaydetmek olmuştur. Mesela aynı saate Bakanlığın verdiği randevular onlarca hastanın aynı anda gelmesine neden olmuş bakanlığın server hataları, kayıt işlemlerinin aldığı vakit hatta yine Bakanlığımızın sunucu sorunları (aşı yapılmış mesajı bile almış hasta aşılanmamış görünmüştür) hastalarla hekimleri karşı karşıya getirmiştir. Ayrıca il-ilçe sosyo ekonomik gelişme düzeyleri öyle bir değiştirilmiş ve buna bağlı katsayı öyle azalmıştır ki çoğunluk itibarı ile hekimler bu nedenle bile anlamlı düzeyde maaş kaybına uğrayacaklardır. Bütün bu işler içinde bu yönetmelik ile iş yükleri daha da arttırılmış kendilerini sosyal medya da bile ifade edemez hale getirilmiş birde maaşınız artacak denmiş ancak çoğunluk itibarı ile gerçekte düşürülecektir. Aile Hekimlerinin onlara verilen bu nüfus ile bu performansı göstermeleri mümkün görünmemektedir.

Başta hekimler tüm sağlık çalışanları mutsuz, huzursuz edilmiş, değersizleştirilmiş haklı taleplerine kulak tıkanmış güvenlik ihtiyaçları bile görmezden gelinmiştir.

İşte bu nedenlerden ötürü Hekimsen Sendikası 16/07/2021 tarihinde iş bırakma eylemi kararı almış olup bu eylemi uygulayacak birimlerimiz daha sonra açıklanacaktır. Bu tarihin daha önce veya daha sonraya tedvir kararı Yönetim Kurulumuzdadır.

KAMUOYUNA DUYURULUR

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN