HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Yapılan Taban Ödeme Kesintisinin İade Edilmesini Sağladık | HEKİMSEN

Tekirdağ İdare Mahkemesi Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'nın hunharca silahla öldürülmesi üzerine aldığımız 2 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle üyemizden yapılan taban ödeme kesintisinin yasal faiziyle iadesine karar verdi.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51.maddesinde; "Çalısanlar ve isverenler, üyelerinin çalısma iliskilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelistirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluslar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz." hükmüne yer verilmis olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 22. maddesinde"Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluslar kurabilir ve bunlara üye olabilirler" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Anayasanın 90.maddesinin son fıkrasında; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmus temel hak ve özgürlüklere iliskin milletlerarası andlasmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyusmazlıklarda milletlerarası andlasma hükümleri esas alınır." hükmüne yer verilmistir.

Avrupa Insan Hakları Sözlesmesi’nin "Dernek kurma ve toplantı özgürlügü" nün düzenlendigi 11.maddesinde; herkesin asayisi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için baskalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahip oldugu, bu hakların kullanılmasının, demokratik toplumda zorunlu tedbirler niteliginde olarak, ulusal güvenligin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin saglanması ve suç islenmesinin önlenmesi, saglıgın veya ahlakın veya baskalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlandırılabilecegi, bu maddenin, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında mesru sınırlamalar konmasına engel olmadıgı, kuralına yer verilmistir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18.maddesinde, "Kamu görevlileri, is saatleri dısında veya isverenin izni ile is saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir isleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez." hükmü bulunmaktadır. Avrupa Insan Hakları Sözlesmesi'nin "Toplanma ve örgütlenme özgürlügü" baslıklı 11. maddesinde; "1. Herkes, barısçıl nitelikli toplanma özgürlügü ve çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, baskalarıyla birlikte örgütlenme özgürlügü hakkına sahiptir. 2. Bu hakların kullanımına, ulusal güvenligin ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizligin ya da suçun önlenmesi için, saglıgın ya da ahlakın korunması için yahut baskalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördügü ve bir demokratik toplumda gerekli olanlardan baska hiçbir kayıtlama getirilmeyecektir. Bu Madde, silahlı kuvvetler, polis örgütü ya da Devlet idaresi mensupları tarafından bu hakların kullanılmasına hukuka uygun kayıtlamalar getirilmesini engellemeyecektir." hükmüne yer verilmistir.

12.08.2022 tarihli 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Saglık Bakanlıgı Ek Ödeme Yönetmeligi'nin, Saglık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye iliskin temel esasların düzenlendigi 5. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; a) Ek ödeme, personele saglık tesisine fiilen katkı sagladıgı sürece verilebilir. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmis bulasıcı ve salgın hastalıga yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya ugrayanların bu durumlarını saglık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalısılmıs gün olarak kabul edilir, kuralına yer verilmistir.

Dava dosyanın incelenmesinden, davacının Tekirdag ili, Çorlu ilçesi, Çorlu Agız ve Diş Saglıgı Merkezinde dis hekimi olarak görev yaptıgı, üyesi oldugu Hekimsen Sendikası tarafından alınan, "saglıkta şiddet ve buna karsı alınması istenen önlemlerin görmezden gelinmesi", "sistem ve mevzuat hatalarına iliskin problemler" ve "Kardiyolog Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın hunharca silahla öldürülmesi" olayına iliskin olarak hastaların, hekimlerin ve diğer saglık çalışanlarının mutlu oldugu ve mümkün olan en iyi saglık hizmetinin alınıp verildiği ideal bir saglık sistemini ülkemize kazandırmak, içinde bulundukları durumu kamuoyuna anlatmak ve kamuoyu desteği almak amacıyla 07.07.2022-08.07.2022 tarihlerinde yapılan is bırakma eylemine katılması ve anılan tarihlerde göre basında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, davacının maaşından 2 günlük kesinti yapılmak suretiyle ödeme yapıldığı, söz konusu kesintinin ödenmesi istemiyle davacı tarafından yapılan 08.09.2022 tarihli başvurusunun Tekirdag Valiliği ILO Saglık Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-**.***.***-***-** sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali ile davacının maaşından yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda davacının, 07.07.2022-08.07.2022 tarihlerinde görevi basında bulunmadığı ileri sürülerek dava konusu isleme konu kesinti yapılmışsa da, anılan tarihlerde davacının görevi basında bulunmamasının sebebinin, üyesi oldugu Hekim ve Diğer Saglık Çalışanları Kamu Saglık ve Sosyal Hizmetler Sendikası yetkili kurullarınca alınan 07.07.2022-08.07.2022 tarihlerinde 2 (iki) günlük is bırakma kararına dayalı oldugu, anılan sendika kararlarının içeriğinin de sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin önlenmesi amacına yönelik oldugu görülmektedir.

Yukarıda yer verilen Saglık Bakanlıgı Ek Ödeme Yönetmeliği uyarınca çalıştırılan hekime ödenecek ücret belirlenirken çalışılan gün sayısının esas alınacağı ve çalışılan gün sayısı üzerinden ücretin ödeneceği hüküm altına alınmış, aynı düzenlemeye yıllık izin veya görevlendirme gibi istisnalar getirilerek fiilen çalışılmaması durumunda da ödeme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu olayda, davacının sendikaların yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, söz konusu sendikaların almış oldugu kararların, davacının da hak ve menfaatini etkileyebileceği, bu eylemlerin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, baskalarıyla birlikte örgütlenme özgürlügü hakkının zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan; Anayasanın 125.maddesi uyarınca, idarenin hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlemleri nedeniyle kişilerin uğradığı zararların idareler tarafından karşılanması gerektiğinden, davalı idare tarafından, davacının maaşında yapılan kesintinin, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eylemi, Sendika Eylem Cezası, Sendika Eyleminin Cezası Var Mı, Doktor Eylem Yapabilir Mi, Hekim Eylem Yapabilir Mi, Hekimler Eylem Yapabilir Mi, Hekim Eylem Cezası, Sendikal Eylemin Cezası, Sendika Eyleminin Cezası, Hekimsen Eylem Cezası, Eylem Yapmanın Cezası, Eylem Kesintisi İptali, İş Bırakma Eylemi Cezası, İş Bırakma Eylemi Yasal Mı, İş Bırakma Eylemi Hukuki, Taban Ödeme Kesintisi, Ekrem Karakaya

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN