HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sendika İş Yeri Temsilcimizin Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirmesi İptal Edildi (30 Aralık 2022) | HEKİMSEN

Sendika iş yeri temsilcimizin il içi geçici görevlendirilmesi sadece sendika iş yeri temsilcimiz olduğu için iptal edilmiştir. Kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri için oluşturdukları sendikalar ile haklarının korunmasının sağlanması adına sendika iş yeri temsilcilerinin görev yerlerinin değiştirilmesi noktasında ilgili mevzuat uyarınca açık ve kesin bir gerekçenin bulunması gerektiği şüphesizdir.

Sendika iş yeri temsilcimizin il içi geçici görevlendirilmesi sadece sendika iş yeri temsilcimiz olduğu için iptal edilmiştir. Bu karar hukuka aykırı olarak görevlendirilen diğer temsilcilerimiz için de emsal teşkil edecektir.

Davanın Özeti

Ankara Şehir Hastanesinde uzman olarak görev yapan davacı tarafından, 07 Temmuz 2022 tarihi ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında on altı gün süre ile Ankara'daki başka bir hastaneye geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 29 Haziran 2022 tarihli işleminin; hukuka aykırı olduğu, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası’nın (HEKİMSEN) iş yeri temsilcisi olarak 10 Mayıs 2022 tarihinde atandığı, bu hususun dikkate alınmadığı ileri sürülerek iptali istenildi.

Karar

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18. maddesinde; "Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini (…) sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. (...)" hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara Şehir Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının, ilk olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihli yazısı ile Ankara'daki diğer hastanede uzman tabip ihtiyacının 30 Haziran 2022 tarihine kadar Ankara Şehir Hastanesinden karşılanmasının istenilmesi nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde başka bir uzman doktorun 1-15 Haziran 2022 tarihleri arasında, davacının ise 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında görevlendirildiği, davacının 15-25 Haziran 2022 tarihleri arasında iş göremezlik raporu alması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinin 20 Haziran 2022 tarihli işlemi ile 25-30 Haziran 2022 tarihleri arasında görevlendirildiği, yine Ankara'daki diğer devlet hastanesinin Uzman Tabip (Kardiyoloji) ihtiyacı bulunduğundan bahisle 7-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçici görevle görevlendirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendikalar aracılığıyla haklarının korunmasının sağlanması adına sendika iş yeri temsilcilerinin görev yerlerinin değiştirilmesi noktasında ilgili mevzuat uyarınca açık ve kesin bir gerekçenin bulunması gerektiği de şüphesizdir.

Uyuşmazlığa konu olayda, davalı idarece ihtiyaç sebebiyle davacının geçici olarak başka bir hastaneye görevlendirildiği belirtilmiş ise de; davacının görev yaptığı hastanede birçok kardiyoloji uzmanının bulunduğu, anılan geçici görevlendirmelerde görevlendirilen personelin hangi standartlara ve kurallara bağlı olarak, hangi sıklıkla görevlendirildiğinin belli olmadığı, ayrıca davacının işbu dava konusu işlemden önce de anılan hastanede geçici olarak görevlendirildiği ancak Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikasının (HEKİMSEN) iş yeri temsilcisi olduğu hususunun görevlendirildiği dönemler içerisinde dikkate alınmadığı anlaşıldığından; dava konusu geçici görevlendirme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 481,40-TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, öncesinde talep edilmemesi halinde artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacılara re'sen iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 30 Aralık 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme Emsal, Usulsüz Görevlendirme İptali, Hekimsen Usulsüz Görevlendirme, Hekimsen Görevlendirme İptali, Hekimsen Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Usulsüz Görevlendirme Hekimsen, Hukuk Geçici Görevlendirme, İş Yeri Sendika Temsilcisinin Görevlendirilmesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN