HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Mobbing 'İ Asla Kabul Etmiyoruz | HEKİMSEN

Bilindiği üzere; 24/7/2003  tarihinde  resmi gazetede 25178 sayılı kanunla uygulamaya konulan ve "eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini ...

Bilindiği üzere; 24/7/2003  tarihinde  resmi gazetede 25178 sayılı kanunla uygulamaya konulan ve "eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenleyen" 4924 sözleşmeli kadroya tabi çalışma ve çalıştırılma uygulaması devam etmektedir. 

Kanunun 3. maddesinde " Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. (Değişik ikinci cümle: 28/3/2007-5614/7 md.) Ancak sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler (…) (1) olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabip ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu sürenin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir." ibaresine ve 4924 sözleşme metni madde 5' te kanun gereği bu maddeye atıfta bulunulmasına ve iki taraflı olarak imza altına alınmasına rağmen uygulamada farklılıklar olduğuna şahit oluyoruz.

İl sağlık müdürlüklerince 4924 sözleşmeli kadrodaki özellikle uzman hekimlere il içinde farklı bir birimde görevlendirme yazıları tebliğ edilmektedir. Gerekçe ve dayanak olarak Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu kararnamesi madde 371, 3. bendi " İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir." gösterilmektedir ki bu görevlendirmelerin çoğunun sonucu adaletsiz ve dengesiz bir dağılım örneği sergilemektedir. Şöyle ki; ilçelerden il merkezlerine yapılan görevlendirmelerde ilçelerde uzman hekim sayısı çoğunlukla sıfıra düşmektedir ki bu durumda adaletli ve dengeli bir dağılımdan söz edilmesi mümkün değildir. Bu durumda periferdeki vatandaşın sağlık hizmeti alma gibi temel bir haktan yoksun bırakıldığı açıktır. Bir diğer husus da şudur ki; burada kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çakışması söz konusudur ve hukukçuların büyük çoğunluğu norm hiyerarşisinde kanunun üstünlüğünden yana görüş bildirir. 

HEKİMSEN olarak bu yanlıştan vazgeçilmesi, aksi halde bu görevlendirmelerin bir mobbing aracı olarak kullanıldığı yönünde tavır takınacağımızın bilinmesini isteriz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN