HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Promosyon Anlaşmalarının Güncellenmesi İçin Dilekçe Örneği | HEKİMSEN

Artan enflasyon ve hak kayıpları nedeniyle Hekimsen Sendikası, promosyon anlaşmalarının güncellenmesi ve yenilenmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş olup bakanlığa talebini iletmiştir. Aşağıdaki dilekçe örneği ile ayrıca kişisel olarak üyelerimizin de kurumlarından talepte bulunmaları rica olunur.

Hekimsen'den Banka Promosyonları ile İlgili Dilekçe

Hekimsen Sendikası, artan enflasyon ve hak kayıpları nedeni ile promosyon anlaşmalarının güncellenmesi ve yenilenmesi için gerekli çalışmalar sonucunda bakanlığa dilekçe ile başvuruda bulunmuş ve bakanlığa taleplerini bildirmiştir. Tüm kurumlarda promosyon anlaşmalarının yenilenmesi talebi, meşru ve gerekli bir taleptir. 

Üyelerimiz de Dilekçe ile Talepte Bulunmalıdır

Bunun yanında, üyelerimizin de ayrıca kişisel olarak aşağıdaki dilekçe örneği ile kurumlarından talepte bulunmaları rica olunur.

Dilekçe örneğine, gönderinin en atlındaki gönderiye ekli dosya üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dilekçe Metni

Beyanlar

1. Kurumumuz nezdindeki personelin ödemelerinin yapılması için geçmiş dönemde promosyon anlaşması yapılmıştır. Fakat aradan geçen süre zarfında ödemelerin artması , yapılan anlaşmalardaki ödemelerin gecikmesi, promosyon bedellerinin enflasyona yenik düşmesi ve  geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemelerinin çok düşük kalmasından dolayı, yapılan anlaşma ile ulaşılmak istenen amaç arasındaki menfaat dengesi bozulmuş ve kamu görevlileri açısından hak kaybına neden olmuştur. Bilindiği üzere promosyon bedeli, kamu personelinin aylık veya ücretinin tamamlayıcı parçası olarak kabul edilmektedir. (2022/17037 başvuru no’lu Tavsiye Kararı)  O nedenle promosyon anlaşmasının yenilenmesini talep etme zarureti doğmuştur.

2. Konu ile ilgili olarak yapılan bir başka başvuruda TC TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2024/3898-S.24.6139 sayılı 2024/3372 başvuru numaralı 05/04/2024 tarihli kararında ;

“Başvuranın iddiaları, idarenin konuyla ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; çalışanlarının banka promosyon ödemelerinin güncellenmesi talepleri karşısında ekonomik gelişmeler, piyasa fiyatlarındaki artış ve bunlara bağlı olarak promosyon ödemeleri ile ilgili sözleşme yeniliğine giden kamu kurumlarının da uygulamaları dikkate alınarak, Kurumların yapılan promosyon sözleşmesi miktarlarını, ‘yenileme’ hukuki kurumu ile yenilemesinin mümkün olduğu değerlendirilmiş olup, bu taleplerinin idare tarafından yeniden ele alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.” denilerek başvuruya konu idareye “Banka promosyonu sözleşmesinin güncel ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi  gerektiği ” yönünde karar verilmiştir.

3. Yine bir başka başvuruyu değerlendiren TC TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aleyhine olarak 2024/4033-S.24.6393 sayılı 2023/17878 başvuru numaralı 19/04/2024 tarihli kararında aynı yönde karar vererek banka promosyon anlaşmalarının güncellenmesi yönünde karar vermiştir.

4. Ayrıca yapılan promosyon anlaşmalarında bir kısım bedellerin, kredi kartlarına Bankkart lira olarak ödenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştır. Fakat kredi kartı kullanmayan kamu görevlileri bu haktan mahrum kalmıştır. Yapılan promosyon anlaşmalarındaki bu ibare de geçerliliğini koruyamamış ve hak kayıplarına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak da TC TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na yansıyan başvurulardan 2023/17878, 2023/6765 başvuru numaralı kararlarda mağduriyetin ve hak kayıplarının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

5. Görüldüğü üzere promosyon anlaşmasının , ekonomik gelişmeler, fiyat artışları ve anlaşmadan arzulanan amaca ulaşılamaması nedenleriyle yenilenmesi gerekmektedir.

6. O nedenle yukarıda gösterilen kararlar doğrultusunda, promosyon anlaşmasının, Türk Borçlar Kanunu’nun, “Yenileme” başlıklı 133’üncü maddesi ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2015 tarihli  2015/3996 e.  2015/14700 k. Sayılı kararı doğrultusunda yenilenmesini talep etme zarureti doğmuştur.

Sonuç ve İstem

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda evvelce yapmış olduğunuz promosyon anlaşmasının değişen güncel koşullar göz önüne alınarak yenilenmesini,

Saygı ile arz ve talep ederiz.

Promosyon yenilenmesi için gerekli talepler, ayrıca Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlar için de talep edilmiştir. 

Hekimsen Promosyon Yenileme Başvurusu

Hekimsen Promosyon Yenileme Başvurusu

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekim Promosyonu, Banka Promosyon Güncellemesi, Banka Promosyon Güncelleme Dilekçesi, Hekim Promosyon Dilekçesi, Hekim Banka Promosyon Dilekçesi, Hekimsen Banka Promosyonu, Hekimsen Banka Promosyon Dilekçesi, Hekimsen Banka Promosyon Başvurusu, Hekimsen Banka Promosyonları Güncellenmesi, Banka Promosyonu Yenileme, Banka Promosyonu Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Banka Promosyon Anlaşmaları

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN