HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Teşvik Ek Ödeme Belirsizlikleri Hakkında Başvuru | HEKİMSEN

Döner sermaye dağıtım miktarının Sağlık Bakanlığı tarafından hangi usul ve esaslara göre belirlendiği, girişimsel işlemlerin puan miktarının hangi kriterlere göre belirlendiği, SUT bedellerinin hizmet ihtiyacına cevap vermek ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmek için hangi esas ve kriterlere göre güncellendiği hususlarında bilgi edinmek için Hekimsen adına başvuru yapılmıştır.

Yeni ek ödeme yönetmeliği yürürlüğe girdiğinden itibaren, hekim teşvik ek ödeme bordrolarında yapılan incelemede “Tabip Dönem Ek Ödeme Katsayısı”nın her ay değişkenlik gösterdiği açıkça görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Teşvik Ek Ödemesi Dönem Ek Ödeme Katsayısı: “Sağlık tesisinin Bakanlıkça belirlenen dağıtılacak döner sermaye miktarının, tabip ve tabip dışı personel için sağlık tesislerinin veya ilgili sağlık tesisinin toplam puanına ayrı ayrı veya birlikte bölünmesi sonucu bulunan katsayı” şeklinde tanımlanmıştır. 

Hekimlerin teşvik ek ödemesi hesaplamasında ana çarpan olarak kullanılan "Tabip Dönem Ek Ödeme Katsayısı"nın esas faktörü olan döner sermaye dağıtım miktarının Sağlık Bakanlığı tarafından hangi usul ve esaslara göre belirlendiği ek ödeme yönetmeliğinde tanımlanmamıştır. Bu belirsizlik hekimlerin aklında alın terleriyle ürettikleri hastane tahakkukunun ne kadarının kendilerine dağıtıldığı, ne kadarının kesintiye uğratıldığı sorularını yaratmaktadır. 

Ayrıca; girişimsel işlemlerin, puan miktarının hangi kriterlere göre belirlendiği de belli değildir. 

Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde, sağlık tesislerinde gerçekleştirilen işlemlere karşılık olarak, her bir işlem için SGK tarafından sağlık tesisine ödeme yapılmaktadır. Günümüz koşullarında mali yüklerin artması ve enflasyonist ortam göz önüne alındığında SGK tarafından yapılan ödemelerin hizmet gerekliliklerine ve hizmet ihtiyacına cevap veremediği, zamanla bu durumun da derinleştiği bilinmektedir. 

Bilindiği üzere SGK tarafından SUT’a göre yapılan ödemeler sağlık tesislerinin döner sermaye miktarlarını etkilemektedir. Yukarıda izah edildiği üzere, döner sermaye miktarının etkilenmesi ise doğrudan teşvik ek ödeme miktarlarına yansımaktadır.

Özetle; hizmet ihtiyacı ve hizmet gereklilikleri için SUT miktarının güncel rakamlara ve sağlık tesislerinin ihtiyacına göre yeniden uyarlanması gerekmektedir. Fakat; hekimlerce SUT miktarlarının belirlenmesi ve hizmet ihtiyacına göre uyarlanmasındaki kriterlerin ve periyodun ne olduğu bilinmemektedir.  

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, 1.    Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan Tabip Dönem ek ödeme katsayısının belirleme kriterlerinden olan,a.    Dağıtılacak olan döner sermaye miktarının Bakanlıkça belirlenmesi işlemindeki usul ve esasların neler olduğu,b.    Sağlık tesisinde üretilen puanların, her bir işlem için puan miktarlarının belirlenmesindeki usul ve esasların neler olduğu ve işlemler için puanlama belirlenirken hangi kriterlerin uygulandığı,c.    Söz konusu Tabip Dönem Ek ödeme Katsayısının her ay değişkenlik göstermesinin sebeplerinin neler olduğu, 2.    Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan SUT bedellerinin, hizmet ihtiyacına cevap vermek ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmek için hangi esas ve kriterlere göre ve hangi aralıklarla güncellendiği hususlarında sendikamız tarafından CİMER başvurusu yapılmıştır. 

"Eşit işe Eşit ücret" mottosunu benimseyen sendikamız, bakanlık yetkililerini bir kere daha tek kalem maaş dışında adil bir çözümün olmadığını fark etmeye ve adaletsiz mevzuat düzenlemekten kaçınmak için gerekli özeni göstermeye davet etmektedir.

CİMER başvurumuz sonucunda tarafımıza gelen cevaba göre hukuki süreci takip ederek hekimlerimizin haklarını almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Üyelerimizin ve tüm hekimlerin bilgisine sunarız.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

PDF (284.76 KB)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Döner Sermaye Dağıtım Miktarı, Hekimsen Sağlık Bakanlığına Başvuru, Hekimsen Teşvik Ek Ödeme Belirsizlikleri, Teşvik Ek Ödeme Kriterleri, Teşvik Ek Ödeme Usul Ve Esasları, Hekimsen Ek Ödeme Başvuru, Hekimsen Teşvik Ek Ödeme Adaletsizlikleri, Hekimsen Sut Güncellenmesi, Hekimsen Girişimsel İşlem Puanları, Hekimsen Girişimsel İşlem Puan Miktarları

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN