HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Tabip Odamızı Seviyoruz, Ancak... | HEKİMSEN

Odalar başta olmak üzere Türk Tabipleri Birliğimiz geçmişten beri çok faydalı hizmetlere imza atmışlardır. Anayasamızın 135. Maddesine göre; ’Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve üst kuruluşları; Belli bir mesleğe mensup olanların müşte...

Odalar başta olmak üzere Türk Tabipleri Birliğimiz geçmişten beri çok faydalı hizmetlere imza atmışlardır. Anayasamızın 135. Maddesine göre; ’Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve üst kuruluşları; Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.’, şeklinde görevleri tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte genel anlamda hekimlerin TTB’ne katılımları yetersiz olmuş, hemen bütün odalar gibi TTB’de kendi meslek grubunu temsil edemez hale gelmiştir.

Buna bağlı görev, faaliyet alanı dışına çıktığı düşünülen tüm meslek örgütlerinin kendi alanlarında, mevzuatları çerçevesinde meslek mensuplarının ve halkımızın ihtiyaçlarına hizmet etmeleri tarafımızca gerekli görülmektedir. Bu bağlamda devletimizin meslek mensuplarını da razı edecek uygulamaları ve mevzuatı geliştirmesi elzemdir.

Odalar ayrıca milli birlik ve beraberliğe hizmet edecek örgütlenmelerdir. Tarihimizde, kültürümüzde meslek ahlakının geliştirilmesinde çok önemli yerleri vardır. Tüm bu görevlerine hizmet edebilmek için katılımının ilgili meslek mensuplarınca isteğe bağlı değil hatta zorunlu tutulması bile düşünülebilir.

Hekimsen Sendikası olarak, hekimlerin ortak odası olan Türk Tabipleri Birliği’nin devamını istediğimizi, onların görevleri çerçevesinde özellikle siyasete bulaşmadan yapacakları tüm faydalara sendika olarak desteğimizi sunacağımızı beyan ederiz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN