HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Yoğun Bakım ve Acil Servis Geçici Hizmetlerinde %50 Artırımlı Nöbet Ücreti İstemi | HEKİMSEN

Yoğun bakım ve acil servis hizmetleri gibi riskli birimlerde fiilen çalışılmamasına rağmen, nöbetleri esnasında bu bölümlere geçici süreli hizmet sunan hekimlere normal nöbet ücreti ödenmekte olup, DMK ek 33. maddesi ve hakkaniyet gereği bu hizmet süresiyle orantılı olarak, orada çalışan diğer personeller gibi %50 artırımlı nöbet ücretini almaları için Hekimsen tarafında idari dava açılmıştır.

Yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinde fiilen çalışılmamasına rağmen, nöbetleri esnasında bu bölümlere geçici süreli hizmet sunmasından ötürü %50 oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmemektedir.

Yoğun bakım ve acil servislerde çalışan geçici süreli hizmet sunan sağlık personelinin, bu hizmet süresiyle orantılı olarak %50 oranında artırımlı nöbet ücretinden faydalanmalarını engelleyen bir hüküm bulunmadığı gibi, bu birimlerin (yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri) risk ve hizmet şartlarını geçici süreyle paylaşan personelin hakkaniyet gereği olarak çalıştıkları süreyle kısıtlı olmak kaydıyla, bu birimlerde çalışan personelle "aynı oranda" nöbet ücretinden yararlanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla çıplak ücret yerine %50 artırımlı olarak DMK ek 33. maddesi gereği nöbet ücreti ödenmesi gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. maddesi şöyledir:

“Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığımerkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak,bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izinsuretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) aşağıdagösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ekcümle:2/1/2014-6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan sözkonusu nöbetler için yüzde elli oranında arttırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığımerkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damgavergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." 

657 sayılı DMK ek 33. madde, İYUK, yargı kararları, ombudsman kararı ve ilgili yasal tüm mevzuatlar sunularak bu mağduriyetin önüne geçebilmek için Hekimsen tarafından idari dava açılmıştır.

Tüm hekimlerimizin ve üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Anahtar Kelimeler: Nöbet Ücreti, Yoğun Bakım Nöbeti, Acil Servis Nöbeti, Yoğun Bakım Nöbet Ücreti, %50 Artırımlı Nöbet Ücreti, Acil Servis Nöbet Ücreti, Yoğun Bakım Ve Acil Servis Nöbeti, Riskli Birimlerde Nöbet Ücreti, Riskli Birimlerde Artırımlı Nöbet Ücreti, Sağlık Nöbet Ücreti, Hastane Nöbet Ücreti, Dmk 33, Doktor Nöbet Ücreti, Hekim Nöbet Ücreti, Sağlık Personeli Nöbet Ücreti, Devlet Memurları Ek 33

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN