HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
12 Haziran 2023 Tarihi İtibari ile Tüzük Değişikliği Yapılmıştır | HEKİMSEN

Sendika Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzden aldığı yetkiye istinaden bazı düzenlemeler ve disiplin yönetmeliğimiz için tüzük değişikliği yapmıştır. Kıymetli üyelerimize saygıyla duyurulur.

Sendika Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzden aldığı yetkiye istinaden, bazı düzenlemeler ve disiplin yönetmeliğimiz için Tüzük Değişikliği yapmıştır.

Yönetim Kurulumuz bu yetkiyi Tüzük 18 Madde 'hh' bendine göre; 'hh) Genel Kuruldan alacağı yetki ile Tüzük Değişikliği yapmak. Bu Tüzük değişikliği uygulaması yapmadan önce tüm üyelere resmi e-mail adresleri ve beyan ettikleri telefon numaraları üzerinden konu ile ilgili bilgi vermek ayrıntıyı resmi web sitesinden yapmak şeklinde olur. Hemen akabinde yapar ancak bu durum Olağanüstü Genel Kurulun oluşmasına sebep olursa tüzük değişikliğini bu Olağanüstü Genel Kurul yapar veya yapmaz. O süreye kadar tüzük değişikliği geçerlidir.' maddesinden almaktadır. Buna göre yapılan tüzük değişikliği aşağıda yazıldığı şekliyledir;

Üyelikten Çıkarılma bu bölüme yapılmış ekler aşağıda verilmiştir;

Madde 7:

(1) Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır;

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmayı süreklilik haline getirmek,

b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarını sürekli hale getirmek,

c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,

d) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

e) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,

f) Sendika üyelerini, sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek,

g) 4688 Sayılı Kanun’da sayılan üyelikten kesin çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunmak,

h) Sendika harcamalarında usulsüzlük yapmak,

i) Mazeretsiz üst üste üç ay süre ile üyelik aidatını ödememek.

(2) Disiplin Kurulunca haklarında üyelikten çıkarma cezasıyla tecziye istenilen üyeler hakkında, Genel Kurulca verilen karar kesinleşinceye değin hukukî yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç olmak üzere üyelikten kaynaklanan diğer haklarını kullanmaktan men edilirken üye kesintisi yapılmaya devam edilir.Madde 18 ‘hh’ bendinde, ‘resmi e-mail adresleri ve beyan ettikleri telefon numaraları’ yerine‘resmi e-mail adresleri veya beyan ettikleri telefon numaraları’ gelecek ve bendin sonuna da ‘2. Genel Kurul ve sonrası Yönetim Kurulu Genel Kuruldan tüzük değiştirme yetkisini sadece yapılacak yönetmelikleri eklemek veya mevzuata uygun düzeltmek veya adres değişikliği yapmak için alabilir’ hükmü konulacaktır.

Madde 18’in Sonuna ‘ıı’ Bendi Olarak Eklenecek Bölüm:

Fiyat Tespit Komisyonu: Bu komisyonda bir üye Merkez Denetim Kurulu üyesi veya Merkez Denetleme Kurulu yedek üyelerinden, 1 üyesi Merkez Disiplin Kurulu veya yedek üyelerinden, bir üyesi sendika mali müşaviri, Sendika Yönetim Kurulundan Mali Hizmetler Başkanı bulunur. Komisyon Başkanı Sendika Mali Hizmetler Başkanıdır ve eğer gerek görürse bu komisyonda görev alacak kişi veya kişileri bu komisyona ekler. Sendika memurlarından görevlendirilecek biri bu komisyonun sekreteryasını yapar. 5 bin TL(bu ücret tüzüğe geçtiği tarihe TEFE TÜFE’ye göre güncellenir) üzerinde tüm alımlarda bu komisyon alınacak ürün için alt ve üst limit fiyatlarını belirler ve satın alımı yapacak birime bunu iletir. Bunu olabilecek en kısa sürede yapması beklenir hiçbir zaman 48 saati geçemez. Tüm önerilen fiyatlar tarih ve fiyat aralığı yine örnek ürünler olarak kayıt altına alınır. Satın alma yapacak birim işlemi tamamlayınca alınan üründe ilgili yere tarih, görsel ve fiyat olarak kayıt altına alınan belgeye eklenir. Bu komisyon aynı zamanda özel, tüzel veya resmi kurum ve kuruluşlarla, üyeleri ve sendikal kullanım için anlaşmalar yapar. Herhangi bir uyuşmazlıkta, olay sendika Yönetim Kurulu Başkanına iletilir. Gerek görülürse Yönetim Kurulu kararı ile ürün alınır.

Şubeler ya da Temsilciler, kurum kuruluşlarla anlaşma yapacaklarında tüm görüşme şartlarını bu komisyona iletir. Komisyon anlaşma sağlanacak kurum veya kuruluşla anlaşmayı tekrar mütalaa eder, uygun bulursa anlaşmayı yapar. Veya şube veya temsilciyi anlaşma için yetkilendirir. Bununla beraber tüm taşınır ve taşınmazların alımı ve satımı yetkisi Yönetim Kurulundadır. Bu yetkiyi her seçimde Genel Kurul’dan alır. Taşınırlarla ilgili yetkiyi yukarıda tanımlanmış komisyona kullandırtır veya gerek görürse bizzat bu yetkisini kullanarak tasarrufta bulunur.

Madde 19’dan ‘Yeniden yapılan oylamada başkanın bulunmadığı tarafın farkı 2 ve üstünde değilse başkanın bulunduğu taraf kazanır.’ cümlesi çıkarılmıştır.

Madde 27 Merkez Disiplin Kurulu Bölümüne Aşağıda Yazılı Olan Bölüm Eklenecektir:

(1) Merkez Disiplin Kurulu; Sendika Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak sendika delegeleri arasından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(2) Merkez Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Sendika Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Sendika Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Merkez Disiplin Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri ve soruşturmacı, kendileriyle ilgili soruşturmalarda kurul toplantılarına katılamaz, görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

(4) Disiplin Kurulu kararları, 4688 Sayılı Yasa, Sendika Tüzüğü ve Sendikanın Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerekçelendirilir. Disiplin Kurulu, konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği değerlendirilen hususlarda hiçbir sendikal organa başvurmadan adli makamlara ihbarda bulunur. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri kurul tarafından görevlendirilen üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca karar, soruşturmanın taraflarına ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

(5) Merkez Disiplin Kurulu; sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına veya soruşturma sonucunda uyarma ve kınama cezası ya da disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verir. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit görülen üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(6) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapar.

(7) Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını veya üyelikten çıkarılmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısı; Merkez Denetleme Kurulunun daveti üzerine Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılır ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde disiplin soruşturması yapar.

(8) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapar.

(9) Disiplin Kurulu, sendika üyelerinden birini veya Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği sendika avukatlarını soruşturmacı olarak görevlendirebilir.

(10) Disiplin kurulu, daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Merkez Yönetim Kurulundan soruşturma onayı ister.

(11) Disiplin Soruşturmasının usul ve esasları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin Cezaları

(1) Disiplin cezaları;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Üyelikten çıkarma.

(2) Uyarma ve kınama cezası Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten çıkarma cezası Sendika Genel Kurulu tarafından verilir.

(3) Üyelikten temelli çıkarma cezası genel kurulun kararı ile verilir.

(4) Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi 7 iş günüdür ve bu süre ilgiliye savunmada bulunmasının tebliğinden itibaren başlar.

(5) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararının tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(6) Üyelikten çıkarılma cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üyenin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez.

(7) Disiplin suçları, verilecek cezalar, cezalara itiraz ve sürelere ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirtilir.

Uyarma Cezası

(1) Uyarma; yönetici ve üyenin davranışlarında ve görevinde daha duyarlı davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezası;

a) Tevdi edilen görevleri zamanında yapmamak,

b) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

c) Özürsüz ve izinsiz olarak görevli olduğu kurul ve komisyon toplantılarına geç katılmak,

d) Sendikaya ait araç, gereç ve benzeri eşyaları özel işlerinde kullanması,

e) Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunmak,

f) Sendika kurul ve komisyonlarının çalışmalarında huzur ve sükûnu bozmak,

g) Görevin yerine getirilmesine yönelik olarak sendika tarafından kendisine sunulan imkânların kullanılmasında tasarruf kurallarına riayet etmemek,

h) Kendisine tevdi edilen sendika eşyalarının korunmasında gerekli hassasiyeti göstermemek,

i) Sendika çalışmalarına kayıtsız kalmak ve zorunlu organların kararlarını kasten uygulamamak,

j) Sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak,

k) Sendika yöneticileri açısından taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

l) Sendika üyelerine ve yöneticilerine söz ve hareketle sataşmak,

m) Sendika yöneticileri açısından görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

n) Sendika yöneticileri açısından sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak,

o) Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırmak,

p) Yönetici olduğu birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engellemek,

q) Soruşturma iş ve işlemlerinde kişisel kin ve garezle işlem tesis etmek,

r) Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken tarafsız davranmaması,

Fiillerinin işlenmesi hallerinde verilir.

Kınama Cezası

(1) Kınama; kişiye, soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezası;

a) Uyarı cezası alan yönetici ve üyenin, ceza almasını gerektiren fiil ve hallerini sürdürmesi ya da aynı yıl içinde birden fazla uyarı cezasını gerektirir fiilin işlenmesi,

b) Yöneticilerin, özürsüz ve izinsiz olarak üyesi oldukları kurul toplantılarına üst üste üç kez katılmaması, üçten fazla toplantıya geç katılması,

c) Sendika yöneticilerine ve üyelerine yönelik genel ahlaka ve adaba aykırı sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak,

d) Toplum nezdinde üyeler ve diğer yöneticiler üzerinde olumsuz görüş oluşturmayı hedefleyerek sendika yöneticilerinin görevleri veya özel hayatlarıyla ilgili olarak dedikodu yapmak, asılsız ve mesnetsiz ithamda bulunmak,

e) Yetkili bulunmadığı halde, sendika organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak,

f) Sendika yetkili organlarınca alınan eylem ve faaliyet kararlarına geçerli bir mazereti olmaksızın uymamak,

g) Sendikaya ait yerlerde ve sendikal görevleri sırasında genel ahlak kurallarına uymayan davranışlarda bulunmak,

h) Yetkisi olmadığı halde sendika adına iş ve işlemler yürütmek,

i) Sendikanın ilke ve amaçlarına aykırı bir yaşam tarzını sürekli hale getirmek,

j) Sendika yöneticilerinin üyeler ve kamuoyu nezdinde küçük düşürülmesine yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmak,

k) Sendika üyeleri hakkında tahkir ve tezyif içeren yazılı veya sözlü beyanatlarda bulunmak, bunları yaymak, neşretmek,

l) Üyelerin kişisel bilgilerin kullanmak suretiyle kendisine maddi çıkar ya da menfaat elde etmek,

m) Sendikanın kurumsal bilgilerini kullanmak suretiyle sendikaya zarar verilmesine imkân sağlamak,

n) Sendikanın mali açıdan zarar görmesine neden olacak kasıtlı davranışlarda bulunmak,

o) Sahip olduğu yetkileri sendika üyelerinin aleyhine kullanmak,

p) Sendika üyeleri arasında bir veya birden fazla üyenin ya da kendisinin yararını gözeterek ayrımcılık yapmak,

q) Sosyal Medyada ahlak dışı paylaşımlarda bulunmak.

Fiillerinin işlenmesi halinde verilir.

Disiplin Soruşturmasına İlişkin Tedbirler

(1) Yönetici veya temsilci hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde Merkez Yönetim Kuruluna derhal yazılı olarak bildirimde bulunulur. Merkez Yönetim Kurulu; hakkında disiplin soruşturmasına başlanan yönetici veya temsilcinin, soruşturmanın salahiyeti için soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verebilir.

(2) Yönetici veya temsilci için verilen uyarma ve kınama cezasının kesinleşmesinden sonra Merkez Yönetim Kurulu; sendikanın salahiyeti için cezası kesinleşen yönetici veya temsilcinin görevden kesin olarak uzaklaştırılmasına karar verebilir. Hakkında kesin olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilen kişi, Genel Kurula kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

(3) Üyelikten çıkarılması için Genel Kurula sevk edilen yönetici veya temsilci, kesin olarak görevden uzaklaştırılır ve Genel Kurulun vereceği kararın kesinleşmesine kadar sendikanın hiçbir yönetim veya temsilcilik organında görev alamaz.

(4) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılacak kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Disiplin Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz

(1) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde;

a) Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Merkez Yönetim Kuruluna,

b) Şube Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Disiplin cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

(2) Genel Kurulda üyelikten çıkarılmasına karar verilenler, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde İş Mahkemelerinde dava açabilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları; itirazın evrak defterine kaydedildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

(4) Yönetim Kurulları; itiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılmasına ya da işbu yönetmelikte ve sendika tüzüğünde yazılı cezalardan daha hafif olanına karar verebilir. Ancak daha ağır bir cezaya karar vermez.

(5) Merkez Yönetim Kurulu, itiraz üzerine yapacağı incelemeye esas olmak üzere görevlendireceği kurum avukatlarından hukuki mütalaa isteyebilir. Şube Yönetim Kurulu ise Merkez Yönetimin kurulunun bu iş için görevlendireceği avukatlardan hukuki mütalaa isteyebilir.

Disiplin Cezalarını Af Yetkisi

(1) Sendika Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Yönetim Kurulları tarafından önerilmiş olması şartıyla, disiplin cezalarını af yetkisi, Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Bu durumda verilmiş olan disiplin cezası bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı

(1) Disiplin soruşturması; ihbar veya şikâyetin yapıldığı ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenildiği andan itibaren 1 yıl ve herhalde fiil ve hallerin vuku bulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmak zorundadır. Bu sürelerin geçirilmesi halinde yönetici ve üyeler hakkında disiplin soruşturması açılamaz.

Şube Disiplin Kurulu

(1) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak şube üyeleri veya delegeleri arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(2) Şube Disiplin Kurulunun asil üyeleri, Şube Genel Kurulunu takip eden 7 gün içinde en yaşlı asil üyenin başkanlığında toplanır ve ilk toplantısında gizli oylamayla bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Toplantılar internet üzerinden çevrimiçi yapılabilir. Kurulun asil üyeliklerinde boşalma olması halinde sıraya göre yedek üye, Şube Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Tebliğden itibaren 14 gün içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde sıraya göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Şube Disiplin Kurulunun toplanma ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin Kurulu üyeleri ve soruşturmacı, kendileriyle ilgili yapılacak kurul toplantılarına katılamaz, görüş beyan edemez ve oy kullanamaz.

(4) Disiplin Kurulu kararları, 4688 Sayılı Yasa, Sendika Tüzüğü ve Sendikanın Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerekçelendirilir. Disiplin Kurulu, konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiği değerlendirilen hususlarda hiçbir sendikal organa başvurmadan adli makamlara ihbarda bulunur. Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri kurul tarafından görevlendirilen üye tarafından karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Ayrıca karar, soruşturmanın taraflarına ve ilgili yönetim kuruluna yazı ile tebliğ edilir.

(5) Şube Disiplin Kurulu; sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına veya soruşturma sonucunda uyarma ve kınama cezası ya da disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verir. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit görülen üye hakkında “üyelikten çıkarılma” kararı için Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

(6) Sendika üyeleri ya da üçüncü kişiler tarafından Şube Yönetim Kuruluna verilen şikâyet ve müracaat dilekçeleri sonucunda Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde disiplin soruşturması yapar.

(7) Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile veya şube sınırları içinde sendika tüzüğüne, yönetmeliklerine, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak

(8) Üye veya yöneticilerle ilgili usulsüzlük, yolsuzluk ve tüzükte belirlenen suçlar kapsamında görevden alınmalarını veya üyelikten çıkarılmalarını gerektirecek hallerle sınırlı olmak üzere Disiplin Kurulu başkan ve yardımcısı; Şube Denetleme Kurulunun daveti üzerine Denetleme Kurulunun ilgili toplantısına katılır ve Denetleme Kurulundan soruşturma kararı çıkması halinde disiplin soruşturması yapar.

(9) Disiplin soruşturması işlemleriyle ilgili olarak ifade alma, tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görevlendirme ve benzeri diğer işlemleri yapar. Gerektiğinde disiplin soruşturması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından bu iş için görevlendirilen sendika avukatlarının desteğini ister.

(10) Disiplin kurulu, daha önce disiplin cezası verdiği bir üye hakkında aynı veya başka bir konuda ikinci bir soruşturma yapılması gerektiği takdirde Şube Yönetim Kurulundan soruşturma onayı ister.

(11) Disiplin Soruşturmasının usul ve esasları Sendika Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.’

Madde 35 Değişikliği:

Madde 35 – Şube Yönetim Kurulunda aylıksız izinli sayılan şube yönetim kurulu üye sayıları a,b ve c şıkları aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir;

a)4000 ile 4500 üyesi olan sendika şubesinde 1 yönetim kurulu üyesi 

b)4501 ile 5500 üyesi olan sendika şubesinde 2 yönetim kurulu üyesi

c)5501 ile 7500 üyesi olan sendika şubesinde 3 yönetim kurulu üyesi’, olarak değiştirilmiştir.

Madde 37’de sehven yazılmış olan;

(1) Şube Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı (başkan vekili), başkan yardımcısı (mali işler), başkan yardımcısı (teşkilatlanma), başkan yardımcısı (basın ve iletişim), başkan yardımcısı (eğitim ve sosyal işler) ve başkan yardımcısı (mevzuat ve toplu sözleşme) olmak üzere yedi üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya delegelerin1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı kadar yedek üyenin seçimi de gerçekleştirilir. Bölümü şu şekilde değiştirilmiştir;

(1) Şube Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan yardımcısı(vekili), Başkan yardımcısı (teşkilatlanma), Başkan yardımcısı (basın ve iletişim), Başkan yardımcısı (mevzuat ve hukuksal işler) olmak üzere beş üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından;aday olan şube genel kurulu delegeleri veya delegelerin 1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, Şube Yönetim Kurulu yedek üye sayı olarak 5(beş) aday daha seçilir.

Madde 50’nin Sonuna Eklenecek Bölüm:

Sendikamızda ilk 5 bin üyeye kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin ücretsiz izne ayrılma hakkı bulunmamaktadır. Her 5 bin üyede bir Yönetim Kurulu Üyesi ücretsiz izne ayrılabilir. Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretsiz izne ayrılmada öncelik sıraları ise:

1) Başkan

2) Sendika Strateji ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

3) Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

4)İki Başkan Yardımcılarından biri

5) Toplu Sözleşme, Mevzuat ve Hukuksal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

daha sonra uygun olan ücretsiz izne ayrılır. Bu sıra Yönetim Kurulu kararına göre değiştirilebilir. Ücretsiz izne ayrılacak sendika yöneticilerinin ilki kamuda çalışırken görevi gereği kamudan alabileceği maksimal ücreti alabilir. Başkan yardımcıları ayrılırken aralarında kamuda çalışırken daha fazla alan olursa ücretler o rakama güncellenir. Başkan ise bu rakamdan en çok %10 fazla alabilir. Ücretsiz izne ayrılacak Şube Yönetim Kurulu başkanı en çok Sendika Başkanının aldığı ücretin %75’i kadar, Başkan yardımcıları da %60’ı kadar alabilir.

Madde 58 – Sendika Kurucuları:

Sendikamız aşağıda ismi yazılı hekimler tarafından kurulmuştur. Adres bilgileri vb. gerekli doküman sendika kuruluş başvuru evraklarında tebliğ edilmiştir.

Kurucu Başkan

Ad SoyadD. YeriD. TarihiBaba AdıBranşı
Uzm. Dr. Adil KURBANAnkara02.03.1968SüleymanAile Hekimliği Uzmanı

Kurucu Üyeler

Ad SoyadD. YeriD. TarihiBaba AdıBranşı
Dr. Ogün UÇARÇan13.02.1965MuammerAile Hekimi
Op. Dr. Tolunay SEVİNGİLEskişehir23.02.1972RemziKVC Cerrahı Uzm.
Dr. Mehmet ÜNLÜSOYAnkara5.01.1981AliAile Hek. Uzmanı
Dr. Saygı UĞURGazipaşa20.12.1987KerimAile Hekimi
Op. Dr. Hakan ÖZKANDargeçit7.09.1986İbrahimKBB Cerrahı Uzm.
Uzm. Dr. Salih Yahya AKSANYARKeçiören31.07.1986NecatiHistoloji ve Embriyoloji
Muhammet Ali YİĞİTKarabük8.12.1970MuratAile Hekimi
Dr. Abdurrahman AKGÜLBaskil5.04.1980BayramAile Hekimi
Dr. İbrahim TAKABatman29.08.1990Mehmet ŞahFTR Uzmanı
Dr. Salih YılmazgilKonya5.05.1963MustafaAile Hekimi
Op. Dr. Yasin CanbazÇorum12.04.1981Ali OsmanEl Cerrahisi Uzmanı

Dt. H.Hakan Kuş ve Op. Dr. Ali Haydar Dadacı kendi talepleri ile kurucu üyelikten ayrılmış olmaları nedeniyle kurucu üye listesi yukarıda listeye göre güncellenmiştir.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

PDF (186.72 KB)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Tüzük Değişikliği, Hekimsen Tüzük, Hekimsen Tüzük Değişti Mi, Hekimsen Tüzükte Değişiklik, Hekimsen Tüzük Değişiklikleri, Hekimsen Tüzük Değişimi, Hekimsen Tüzük Değişikliği Mayıs, Hekimsen 2023 Tüzük, Hekimsen 2023 Tüzük Değişikliği, Hekimsen Tüzüğü Değişiklik, Hekimsen Tüzüğü

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN