HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

ADSH ve ADSM'lerde Yeşil Alan Vasıtasıyla Uzman Diş Hekimi'ne Hasta Sevki Hakkında | HEKİMSEN

Bazı illerde ADSH ve ADSM'lerde, başhekimlikler tarafından tesis edilen uygulama gereğince, diş hekimlerinden uzman diş hekimine yeşil alan vasıtasıyla hasta sevk edilmesi işlemi sistemsel olarak kapatılarak yada kota getirilerek hastaların sevk edilmesinin engellendiği görülmektedir. Hekimsen Hukuk Birimi, yeşil alan sevki ile ilgili yaşanan bu problemin çözümü adına girişimlerine başlamıştır.

Ankara, İstanbul ve diğer bazı illerde ağız diş sağlığı hizmeti verilen ADSH ve ADSM'lerde, başhekimlikler tarafından tesis edilen uygulama gereğince, diş hekimlerinden uzman diş hekimine yeşil alan vasıtasıyla hasta sevk edilmesi işlemi sistemsel olarak kapatılarak yada kota getirilerek hastaların sevk edilmesinin engellendiği görülmektedir. Oysaki bu uygulama yasaya, hasta ve hekim haklarına aykırılık teşkil etmektedir.

Bilindiği üzere Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi madde 6’da: "Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatına göre hareket eder. Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir." hükmü düzenlenmiştir. Yine mezkur düzenleme Madde 14’te: "Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icabettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir." hükmü düzenlenmiştir. Anlaşılacağı üzere söz konusu uygulama Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine aykırılık teşkil ederek hekimin vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket etmesinin ve hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni göstermesinin önüne geçmektedir. 

Öte yandan hastanın durumunun gerektirmesine rağmen uzman diş hekimine bu uygulama nedeniyle sevk edilememesi, hasta hakları ihlali doğurmaktadır. İlave olarak hastanın uzman diş hekimi tarafından tedavisinin engellenmesi halinde ortaya çıkacak olan komplikasyonlardan doğrudan diş hekimi sorumlu olacak ve bu durumda malpraktis sorumluluğu gündeme gelecektir.

Hekimin teşhis ve tedavi açısından özgür iradesine müdahale eden ve hekimi mesleki sorumluluk cezaları ile muhatap edebilecek olan bu uygulamayı tesis eden Başhekimlerin Türk Diş Hekimleri Birliğine ve ilgili ilin Diş Hekimleri Odasına şikayet edilebilecekleri de aşikardır.

Hekimsen hukuk birimi, Yeşil Alan tabir edilen uzmana sevk sisteminin açılmasına yönelik, İl Sağlık Müdürlük'lerine itiraz dilekçesi hazırlayarak olayın hukuki yönden çözülmesi için girişimlere başlamıştır.

Değerli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hekimsen Hukuk Birimi Dilekçesi:

... Başhekimliği'ne

Talep Eden:

Adres:

Konu: “Yeşil Alan Uygulaması Vasıtasıyla Uygun Görülen Hastaların Uzman Diş Hekimine Sevk Edilmesinin Engellenmesi” Uygulamasının Kaldırılması Talebi 

Beyanlar:

  1. Başhekimliğiniz tarafından tesis edilen uygulama gereğince, hastaların diş hekimlerince uzman diş hekimine yeşil alan vasıtasıyla sevk edilmesi işlemi sistemsel olarak kapatılarak bu hastaların sevk edilmesinin engellendiği görülmektedir. Oysa ki bu uygulama yasaya, hasta ve hekim haklarına aykırılık teşkil etmektedir.
  2. Bilindiği üzere Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Madde 6’da “Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatına göre hareket eder.  Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir.” hükmü düzenlenmiştir. Yine mezkur düzenleme Madde 14’te “Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icap ettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir.” hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa, başhekimliğiniz tarafından tesis edilen bu uygulama, diş hekiminin vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket etmesini ve hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni göstermesinin önüne geçmektedir. Anlaşılacağı üzere söz konusu uygulama Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine aykırılık teşkil etmektedir.
  3. Öte yandan hastanın durumunun gerektirmesine rağmen uzman diş hekimine bu uygulama nedeniyle sevk edilememesi halinde hasta hakları ihlal edilmektedir. Hastanın durumuna göre tedavi verilememesi halinde ortaya çıkacak olan sonuçlardan doğrudan diş hekimi sorumlu tutulacak ve bu durumda da hekimin mesleki sorumluluğuna gidilmesi yani “Malpraktis Sorumluluğu” gündeme gelecektir.
  4. Yukarıda sayılan nedenlerle başhekimliğinizce tesis edilen, diş hekimi tarafından uygun görülen hastaların yeşil alan uygulamasıyla uzman diş hekimine sevk edilmesinin engellenmesi uygulamasının kaldırılmasını, aksi halde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı bildirerek gereğini, 

Saygı ile arz ve talep ederiz.

Tarih

Talep Eden

İlgili dilekçe ektedir.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği Yeşil Alan Sevk, Diş Hekimi Uzmana Sevk, Diş Hekimliği Yeşil Alan Sevki, Diş Hekimliğ Sevk Nedir, Diş Hekimliği Sevk İşlemi, Hekimsen Diş Hekimliği, Hekimsen Diş Hekimi, Hekimsen Diş Hekimliği Dilekçe, Hekimsen Yeşil Alan Dilekçe, Hekimsen Diş Hekimliği Yeşil Alan

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN