HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
İş Bırakma Eylemlerine Katılım Nedeniyle Verilen Cezalar İptal Edildi (15 Aralık 2022) | HEKİMSEN

17 - 18 Şubat eylemimize katılıp iş bırakma eylemi cezası olarak uyarı cezası verilen; ardından 14 - 15 Mart iş bırakma eylemlerimize de katılıp sendikal eylem cezası olarak kınama cezası alan üyemizin kınama cezası iptali ve uyarı cezası iptali için açtığımız davalar sonucunda eylem cezası iptali gerçekleştirildi.

Konya'da 17-18 Şubat iş bırakma eylemimize katılıp işe gitmeyen ve uyarı cezası verilen; ardından 14-15 Mart iş bırakma eylemlerimizde de işe gidip iş bırakan ve kınama cezası alan üyemizin tüm cezaları açtığımız davalar sonucunda iptal edildi. Sendika hakkı ve buna bağlı olarak sendikal eylem hakkı, iç hukuk ve uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır, ceza verilemez.

Uyarı Cezası İçin Açtığımız Davanın Özeti

Konya'da doktor olarak görev yapan davacı tarafından, 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde üyesi olduğu sendikanın aldığı iş bırakma kararı nedeniyle "rutin Poliklinik denetimlerinde görev yerinde bulunmadığından" bahisle 657 sayılı Yasa'nın 125/A-b maddesi uyarınca uyarma cezası ile tecziyesine ilişkin Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 31 Mayıs 2022 tarihli işleminin; davacının sendikal faaliyet kapsamında bu eylemi gerçekleştirdiği, bu nedenle ceza verilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

Savunma Özeti

Davacının 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde görev yerini terk ettiği, bu eylemi ile sağlık hizmetini aksattığı, sendikal faaliyetin amacı aşılarak hakkın kötüye kullanıldığı, tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Karar

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan iki günlük iş bırakma eylemi çağrısına uyarak 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde görev yerini terk ettiği, bu fiilin çalışma hayatında gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı, bu durumda "özürsüz veya izinsiz olarak görev mahallini terk etmek" eyleminden söz edilemeyeceği, bu nedenle, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında uyarma cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 514,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.000,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesiden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 15 Aralık 2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Kınama Cezası İçin Açtığımız Davanın Özeti

Konya'da doktor olarak görev yapan davacı tarafından,14-15 Mart 2022 tarihinde üyesi olduğu sendikanın aldığı iş bırakma kararı nedeniyle rutin Poliklinik denetimlerinde görev başında bulunduğu halde hasta muayenesi yapmadığından bahisle 657 sayılıYasa'nın 125/B-a maddesi uyarınca kınama cezası ile tecziyesine ilişkin Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 07 Haziran 2022 tarihli işleminin; davacının sendikal faaliyet kapsamında bu eylemi gerçekleştirdiği, bu nedenle ceza verilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

Savunma Özeti

Davacının 14-15 Mart 2022 tarihlerinde görev mahallinde bulunmasına rağmen hasta muayene etmediği, bu eylemi ile sağlık hizmetini aksattığı, sendikal faaliyetin amacı aşılarak hakkın kötüye kullanıldığı, tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Karar

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan iş bırakma eylemi çağrısına uyarak 14 Mart 2022 ve 15 Mart 2022 tarihlerinde görevinde bulunmadığı, bu fiilin çalışma hayatında gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı, bu durumda "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" eyleminden söz edilemeyeceği, bu nedenle, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 525,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesiden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 15 Aralık 2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma Eylemi, İş Bırakma Cezası, Sendikal Eylem Cezası, Eylem Mahkeme Kararı, Eyleme Maaş Kesintisi, 17- 18 Şubat Eylemi, İş Bırakma Eylemi Cezası, Hekim İş Bırakma Eylemi, Hekim İş Bırakma Cezası, Hekim İş Bırakma Ceza, Uyarı Cezası İptali, Kınama Cezası İptali, Eylem Cezası İptali

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN