HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Kamu Disiplin Cezası ve Disiplin Soruşturması | HEKİMSEN

Disiplin cezası, kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli yasal süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması gerekmektedir.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Buna göre, disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli yasal süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, yapılacak soruşturmada varsa iddia sahipleri ile olayın açıklığa kavuşturulması için gerekli tanık ve davacının ifadelerinin alınması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte soruşturma raporunun oluşturulması, usulüne uygun şekilde ve sürede yazılı savunma hakkının tanınması, sonrasında disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.

Disiplin soruşturması esnasında soruşturma işlemlerini yapmak üzere görevlendirilen soruşturmacının görevi, hakkında soruşturma yürütülen kişinin lehine ve aleyhine olabilecek bütün delilleri toplamak ve toplamış olduğu bu deliller sonrası olaya yönelik kendi kanaatini de belirtir bir soruşturma raporu hazırlamaktır.

Savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere, soruşturma konusuyla sınırlı olmak kaydıyla, kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini haiz olan muhakkikin bu görevini yerine getirmesi esnasında olayın bir tarafı gibi hareket etmemesi, olayı kişiselleştirmemesi, soruşturma konusu dışında kanaat ve değerlendirmelerde bulunmaması, bir başka deyişle tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektirecek iş ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.

Hekimsen Hukuk Birimi, hekimlerin disiplin cezası ya da disiplin soruşturması gibi yaşayacağı tüm hukuki konularda yanındadır.

Anahtar Kelimeler: Disiplin Cezası, Disiplin Soruşturması, Hekimsen Disiplin Cezası, Hekimsen Disiplin Soruşturması, Doktor Disiplin Cezası, Doktor Disiplin Soruşturması, Hekim Disiplin Cezası, Hekim Disiplin Soruşturması, Disiplin Soruşturması Nedir, Memur Disiplin Soruşturması, Kamu Disiplin Soruşturması

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN