HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

TTB ve Tabip Odalarının Kurtuluş Savaşını Başlatıyoruz | HEKİMSEN

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve bazı Tabip Odaları, 6023 sayılı kanunda bahsedilen çerçevenin dışına çıkmıştır. Bu nedenle ciddiyet ve vakarını yitirmiştir. Demokratik katılım sağlamamakla, odaların ve mevcut yönetimin hatalarından hekimler de sorumludur. Tüm hekimlerimizi odalarına sahip çıkmak adına üye olmaya ve seçimlerde oylarını kullanmaya davet ediyoruz.

TTB'nin Varoluşu ve Görevleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimleri temsil eden bir meslek kuruluşudur. 1953 yılında kurulan TTB, 65 ilde faaliyet gösteren 110.000'e yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden biridir. TTB'nin varoluş amacı; Türk vatandaşlarının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetinin sağlanabilmesi için çalışmaktır. Ayrıca, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek ve hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek de TTB'nin hedefleri arasında yer almaktadır.

TTB, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na göre kurulmuş bir kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluştur. Bu statü, TTB'ye kamusal görevler yüklemekte ve geniş yetkiler vermektedir.

6023 Sayılı TTB Kanunu Madde 1: Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

TTB'nin görevleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Hekimlerin haklarını ve menfaatlerini korumak
 • Tıbbi deontoloji ve mesleki etiği belirlemek
 • Hekimlerin mesleki disiplinini sağlamak
 • Tıp eğitimiyle ilgili konularda görüş bildirmek
 • Halk sağlığını tehdit eden faktörlere karşı mücadele etmek
 • Halk sağlığını geliştirmek için öneriler sunmak
 • Hekimlerin meslek ahlakını koruma konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için çalışmalar yapmak
 • Hekimlerin meslek ahlakını ihlal eden davranışlarına karşı disiplin soruşturması yapmak
 • Tıp eğitiminin kalite standartlarını geliştirmek
 • Tıp eğitiminde yenilikçi yaklaşımları desteklemek
 • Hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmek
 • Hekimlerin ekonomik haklarını korumak
 • Hekimlerin mesleki güvenliğini sağlamak
 • Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı iş birliği yapmak

TTB'nin Amacından Sapması

Yine aynı kanunda, 

6023 Sayılı TTB Kanunu Madde 3: Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Tüm bu varoluş amaçları ve görevlerine rağmen, TTB Merkez Konseyi ve bazı Tabip Odaları, kanunda bahsedilen çerçevenin dışına çıkmıştır. Bu durum, Türk Tabipleri Birliği gibi varoluş amacı Türk hekimlerini ve Türk vatandaşlarının sağlığını korumak olan köklü bir yapının görevini yapamaz hale gelmesine sebep olmuştur. TTB bugün hem devlet yönetimi, hem halk, hem de hekimlerimizin gözünde ciddiyet ve vakarını yitirmiştir. Hatta bazı politikacılar tarafından TTB'nin kapatılması dahi gündeme getirilmiştir. Birçok hekim bu sebeplerle kendi meslek odalarına üye olmamış ya da üyelikten çekilmiştir.

6023 Sayılı TTB Kanunu Madde 4/D: Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı iş birliği yapmak

Yine kanunun vermiş olduğu "Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı iş birliği yapmak" görevi atıl kalmış, süreç boyunca devlet makamları TTB ile iş birliği yapamamıştır. Bu iş birliği ve diyaloğun bozulması, hekim haklarında sistematik bir aşınmayı da beraberinde getirmiştir. Diyalog ve iş birliğinin var olmaması yönetimin istediği şekilde itirazsız bir politika üretmesine sebep olmuştur. Tıp alanında yönetimin arzu ettiği politikalar uygulanırken hekim hakları hiçe sayılmış, kamuoyunda saygınlığı azalmış olan TTB, sesini duyuramamış ve yaptırım gücünden uzak kalmıştır.

Hekimlerin özel sektörde korumasız kalmış olması da, yine TTB'nin müdahil olma inisiyatifini kullanmada yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Serbest çalışan hekimlerden; özellikle özel hastane ve OSGB hekimlerinin, sistemin çarkları içinde ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasına müdahale edilmemiştir.

TTB ve Tabip Odaları Kurtarılacaktır

Ortaya çıkan şartlar, hekimlerin haklarını aramasına sebep olmuştur. Bu hak arama mücadelesinde 2019 yılında kurulmuş olan Hekimsen ve ardından kurulan hekim sendikaları; hekimlerin sendikalaşma çalışmalarını organize etmiştir. Sendikalaşma her ne kadar hekim haklarının alınması konusunda bazı adımların atılmış olmasını sağlasa da, kanun desteğini arkasına almış güçlü ve siyaset üstü bir TTB ihtiyacı yadsınamaz bir gerçektir. TTB'nin sendikalarla iş birliği içinde gerçek misyonuna yönelmesi; hekimlerin kaybedilmiş haklarını geri almalarını ve dünya standartlarında sağlık hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda bilimsel gerçeklerin ışığında üretilmiş sağlık politikaları ile halkımızın da, sayı kalabalığı ile ölçülen bir sağlık hizmeti değil; nitelikli bir sağlık hizmeti almalarını sağlayacaktır.

Tüm hekimlerimizi, meslek odalarına sahip çıkmak adına Tabip Odalarına üye olmaya ve seçimlerde oylarını kullanmaya davet ediyoruz.

Bu yüzden tüm hekimlerimizi odalarına sahip çıkmak adına üye olmaya ve seçimlerde oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu yolda; oluşturulacak yeni yönetimin siyaset üstü olması kaydıyla, diğer hekim sendikaları ve hekim STK'ları ile iş birliğine açık olduğumuzu bildiririz. Bu iş birliğinin ardından gelecek yeni yönetimin eşgüdümlü ya da farklı bir siyasi eğiliminin olması, hekimliği ve sağlık sistemini mevcut yönetim kadar olumsuz etkileyecektir. Hekimsen Sendikası, siyaset üstü bir yönetimin garantörü olacaktır. 

Tabip Odası Seçimlerine Davet

Tabip Odaları ve Merkez Konsey yönetimleri üyelerin kullandığı oylar ile belirlenmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; seçimlere katılmamakla, oy kullanmamakla, tabip odalarına üye olmamakla, seçimlere demokratik katılım sağlamamakla, mevcut yönetimin hatalarından direkt ya da dolaylı olarak hekimler de sorumludur.

TTB'nin kurtuluşu seninle başlar!

Mart ayının ilk haftasında üye listeleri İl Seçim Kurullarına teslim edileceğinden, henüz üye olmamış meslektaşlarımızın Şubat ayının son haftasına kadar üyeliklerini tamamlamalarının seçimlerde oy kullanma, delegelik ve yönetimlerde aday olabilme açısından önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Bu seçimler için üyelik başvuru sayısının yoğun olacağını öngörüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ttb Seçim, Ttb Seçimleri, Tabip Odası Seçimleri, Tabip Odası Seçimi Hekimsen, Ttb Seçimi Hekimsen, Ttb Seçimleri Hekimsen, Hekimsen Tabipler Birliği Seçimleri, Hekimsen Türk Tabipleri Birliği, Ttb Seçim Hekimsen, Tabip Odası Seçimleri Hekimsen, Türk Tabipleri Birliği Seçim

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN