HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

1. Basamak Hekimlerinin Geçici ASM Görevlendirmesinde Yatırılmayan Ek Ödeme İçin Örnek Dilekçe | HEKİMSEN

1. Basamak hekimleri sıklıkla ASM'lere geçici görevlendirilmektedir. 4198 Sayılı yönetmelikle gerekli ek ödemelerin yapılması suretiyle geçici aile hekimliği yapacak olan hekimler teşvik edilerek aile hekimliği hizmetinin devamlılığı esas alınmıştır. Fakat bahsedilen ücretlerin ödenmemesi ile nihai amaç olan hizmetin devamlılığı esası da zedelenmektedir. Bu konuda hazırlanan dilekçemiz ektedir.

İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı birinci basamak kurumlarında (İSM, TSM vs.) meslektaşlarımız sıklıkla Aile Sağlığı Merkezlerine geçici aile hekimi olarak görevlendirilmektedir. Bu görevlendirmeler sonunda 4198 Sayılı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 19. maddesinin ilgili fıkralarınca ödeme yapılması gerekmekte iken, bazı illerde bu ödemenin yapılmadığına, bazılarında ödeme yapılmasına rağmen farklı hesaplamalar yapıldığına, bazılarında ise zamanında ödeme yapılmadığına dair meslektaşlarımızdan geri bildirim almaktayız.

4198 Sayılı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 5. fıkrasında:

 “…Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun gereğince döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (20’nci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir. (Ek cümle: RG-25/8/2022-31934-C.K-5988/2 md.) Geçici aile hekimine ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile hekiminin, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz.” denilerek geçici olarak Aile Hekimliğinde görev yapılması durumunda alınacak ücretin ödeme koşulları belirtilmiştir.

Yönetmelikle belirlenen ödeme koşullarına rağmen, illere göre değişken ödeme yapılması da, ödemenin yapılmaması da, geciktirilmesi de kabul edilemezdir.

Söz konusu ücretlerin ödenmemesi, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin ruhuna da aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu düzenleme ile gerekli ödemelerin yapılması suretiyle geçici aile hekimliği yapacak olan hekimler teşvik edilerek aile hekimliği hizmetinin devamlılığı esas alınmıştır. Fakat bahsedilen ücretlerin ödenmemesi ile yönetmeliğin ulaşmak istediği niai amaç olan hizmetin devamlılığı esası da zedelenmekte olup bu durum mezkur hükümle ulaşılmak istenen nihai amacın da önüne geçmektedir.

Bilindiği üzere Anayasa Md. 18’de “… Angarya yasaktır.”  Hükmü düzenlenmiştir. Tesis edilen geçici görevlendirme ifa edilmiş olup, bu görevlendirme için mezkur hükümler gereğince gereken ücret ödenmemektir. Bu durum da muhakkak ki angarya çalışma kapsamına girmekte ve görüldüğü üzere anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.   

Sağlık Bakanlığından taşra teşkilatlarına gereken talimatları vermesini ve hekimlerimizin hak gaspının önüne geçmesini bekliyoruz.                                    

Ayrıca; yapılan bu görevlendirmelerde, “Valilik Oluru” ile ve tebliğ zamanının usulüne uygun olması ve araç tahsisi ile mağduriyetler oluşturulmadan gerekenlerin yapılması gerektiğini de hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Meslektaşlarımızdan, ekli dosyadaki dilekçeyi kendilerine uyarlayarak müdürlüklere vermelerini, yasal süre sonunda cevap alınamaması ya da olumsuz cevap alınması halinde web sayfamızdan hukuki yardım başvurusu yapmalarını istiyoruz.

Tüm haksızlıklara karşı hekimlerimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı tekraren bildiriyoruz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Geçici Aile Hekimliği, 1. Basamak Hekimleri, 1. Basamak Hekimlerine Görevlendirme, Geçici Asm Görevlendirilmesi, Ek Ödeme Dilekçesi, Görevlendirme Dilekçesi, Hekimsen Dilekçe, 4198 Sayılı Yönetmelik, Asm Görevlendirmesi, Asm Geçici Görevlendirmesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN