HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
4924 Sözleşmeli Hekimlerin Hak Kaybı Konusunda Dilekçe | HEKİMSEN

4924 Sözleşmeli Hekimler ile ilgili kanunda yapılan son değişiklik kanunun amacına hizmet etmeyip mağduriyetlere neden olmaktadır. Hekimsen Hukuk Birimi gerekli hukuki girişimleri başlatacak olup 4924 Sözleşmeli Personel konulu genelge ile mağduriyet yaşayan tüm hekimlerimizin bu dilekçeyi başhekimliklerine / müdürlüklerine iletmeleri, gelen cevapları bize iletmeleri rica olunur.

4924 Sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun” adından da anlaşılacağı üzere sağlık personeli eksikliği duyulan yerlerde sözleşme ile daha yüksek ücretlerle personel istihdam etme amacıyla çıkarılmıştır. Mevzuatta yapılan son değişiklik kanunun amacına hizmet etmeyip mağduriyetlere neden olmaktadır. Devlet hizmet yükümlülüğü olanların sözleşmeli çalışma imkanı ellerinden alınmıştır. Yan dal uzmanı olanlar dahi sözleşme yapamamaktadır.

Bugüne kadar eleman temininde güçlük çekildiği için sözleşmeli çalıştırılan birçok hekimin sözleşmesi 31 Aralık 2022 itibariyle sonlanacak ve sözleşmesi yenilenmeyecektir. Kadrodan fazla sözleşme talebi olduğu taktirde kura çekimi yapılacak, aynı iş yerinde eşit iş yapan hekimler farklı ücretler alacaktır ki, bu haksız uygulama önceden beri devam etmektedir. Acil servisler gibi iş yükü çok ağır, şiddet ve bulaş gibi risklerin en fazla olduğu birimlerde çalışan birçok meslektaşımız da sözleşme yenilenmemesi nedeniyle gelir kaybına uğrayacaktır.

Hiçbir meslek grubunda olmayan devlet hizmet yükümlülüğü uygulaması hekimlere reva görülmekte, yaşam şartları ağır, iş yükünün fazla olduğu birçok bölgede hekimler diplomalarına adeta ipotek konularak metazori çalıştırılmaktadır. Yapılan değişiklik hekimi değersizleştirmek ve ucuz iş gücü olarak görmektir. Bugüne kadar “beyaz reform” adı altında yönetmelik değişiklikleri ile yapılmış olan küçük gelir iyileştirmeleri hekimlerin değerini bulması yerine adaletsiz gruplara bölmüş; iş barışını bozmuş ve hekim camiasını mutlu edememiştir.

Uygulanan politikaların birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasına bakarak görüyoruz ki Türkiye'de hekimlik değerini kaybedecektir. Bundan sonra Üniversiteye girişlerde ilk 15.000 gibi sıralamalar yerine 50.000 hatta 100.000 gibi sıralamalar görmek mümkün hale gelecektir. Yüksek puanla Tıp Fakültesi kazanan çalışkan çocukların yerine ortalama puanla kazanan vasati çocukların yetişmesiyle Gazi Yaşargil, Münci Kalayoğlu, Ömer Özkan gibi dünyaca ünlü doktorları görmek artık pek mümkün olmayacaktır. Tıp ilmine bu ihaneti yapan mevzuat hazırlayıcılar yıllarca takbihle anılacaktır.

Hekimsen Hukuk Birimi'nin konu hakkında hazırlamış olduğu dilekçe örneğine aşağıdan göz atabilir, dosya eki üzerinden dilekçeyi indirebilirsiniz. 4924 Sözleşmeli Personel konulu genelge ile mağduriyet yaşayan tüm hekimlerimizin bu dilekçeyi başhekimliklerine / müdürlüklerine iletmeleri, gelen cevapları web sitemizden 'Hukuki Destek'e başvurarak Hukuk Birimimize iletmeleri rica olunur. Yapılacak hazırlıkların ardından gerekli tüm hukuki girişimler Hekimsen tarafından başlatılacaktır.

 

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilme/Sözleşme Yenileme Talebi Hakkında 

Hastanemiz  ......  Bölümünde 4924 sayılı kanuna göre / 657 sayılı kanuna göre pratisyen/uzman hekim olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/9 sayılı genelgesinden bugün itibariyle haberdar oldum. Sözleşme yenilenmelerine bir gün kala yayınlanan genelge , açıkça kanuna aykırılık teşkil etmekle birlikte işbu genelge nedeniyle mağdur edilmiş bulunmaktayız. Söz konusu genelgenin birinci maddesinde "Devlet hizmet yükümlülüğü bulunanların, bu yükümlülüğü sona ermeden sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır." ibaresi yer almaktadır.

  1. 2022/9 sayılı Genelge hükmü 3359 sayılı Kanun, 4924 sayılı kanun ve 4924 sayılı Kanun Yönetmeliği’ne açıkça aykırıdır. 
  2. 3359 sayılı Kanunun Ek Madde 3’te açıkça "Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda Devlet memuru olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilir. Bu süreler ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararı ile kısaltılabilir. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir." düzenlemesi mevcuttur. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere idarenin takdir yetkisinde olan bir husus bulunmamaktadır. Başka türlü yorumlanamayacak kadar açık bir kanun hükmüne aykırı bir genelgeye dayanılarak işlem tesis edilemeyecektir.
  3. Mezkur kanun maddesi ile devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirenler adına tanınmış olan hak düzenleyici işlem niteliğinde olan 2022/9 sayılı genelge ile ortadan kaldırılmıştır. İşbu genelge görüldüğü üzere 3359 sayılı Kanunun hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 
  4. Normlar hiyerarşisinde en alt basamakta yer alan genelgeler gibi düzenleyici işlemler, üst norm olan Kanun’a ve Yönetmeliğe aykırı olamaz; aykırılığı halinde ise geçersiz olacaktır. Nitekim kanunlarda öngörülen şartlar ve mevcut haklar genelgeler ile ihlal edilemez. Kanun ve yönetmelikte olmayan şartlar genelge ile öngörülemez ve değiştirilemez olup; genelge ile ancak ve ancak yönetmelik ve kanunlarca çizilen çerçeve içinde dairesinde detayları düzenlenebilecektir. Bu halde ilgili genelge açıkça Kanunlara ve Yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle geçersiz olup, uygulanabilirliği bulunmamaktadır.
  5. Öte yandan yine bilindiği üzere İdare Hukuku’na “Haklı Beklenti İlkesi” hakimdir. İşbu ilke ile “ Bireyin hukuki iş ve işlemlere girişirken tabi olduğu mevzuat hükümlerinin kendisine de uygulanacağı yönündeki beklentisini “ ifade etmektedir. Haklı beklenti , idarenin bir düzenleyici işlemine, bir taahhüdüne  veya uzun süren bir uygulamasına güvenerek bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleridir. Mezkur genelge ile de görüleceği üzere, söz konusu kanuni düzenlemeler ile tarafımda oluşan yasal ve haklı beklenti boşa çıkarılmış ve bu ilkenin hilafına işlem tesis edilmiştir. 
  6. Yine söz konusu genelge hükmü kamu yararı, eşit işe eşit ücret ilkesi, öngörülebilirlik ilkelerine açıkça aykırı olduğu gibi aynı işyerinde aynı statüde çalışan hekimler arasında da ciddi miktarda bir maaş farkının ortaya çıkması gibi bazı sorunlara da yol açarak iş barışını da bozacaktır.

İzah ettiğim gerekçelerle, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmayı / daha önce mevcut olan sözleşmemin yenilenmesini / atamamın gerçekleştirilmesini talep ederim. 

Aksi takdirde açıkça hukuka aykırı bir düzenlemenin mağduru olmam nedeniyle, haklarımı ihlal eden bu iş ve işlemlere karşı dava ve diğer yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

Dilekçeyi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: 4924, 4924 Sözleşmeli Hekim, 4924 Sözleşmeli Hekim 2022, 4924 Sözleşme, 4924 Sayılı Kanun, 4924 Sözleşmeli Hekim Kadroları, 4924 Kadroları, Yeni 4924 Kadroları, Hekimsen 4924, Hekimsen Hukuk Birimi, Hekimsen 4924 Dilekçe, 4924 Yan Dal, Hekimsen 4924 Hukuki, Hekimsen 4924 Dava, Hekimsen Hukuki Dava

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN