HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Ameliyathane Nöbet Ücretlerinin %50 Artırımlı Ödenmesini Sağladık | HEKİMSEN

6. Dönem Toplu Sözleşmede "Nöbet Ücreti" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında, "Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretlerinin %50 artırımlı ödeneceği" hükme bağlanmıştır.

Karar veren Trabzon İdare Mahkemesince, duruşma için önceden belirlenen 08 Mart 2023 tarihinde davacı vekili Av. Gökşin Güdek Uğur tarafından düzenlenen yetki belgesiyle yetkili kılınan Av. Maral Turkuaz Pekkan ve davalı idareyi temsilen Av. Sefa Kamacı’nın geldiği görülüp, açılan duruşmada taraflara usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dava dosyası incelenmek suretiyle isin gereği görüşüldü.

Dava, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, ameliyathane nöbet ücretlerinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesine yönelik 18.**.202* tarihli başvurusunun KTÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Yürütme Kurulunun 03.**.2022 tarihli ve 202*/** toplantı sayılı kararına istinaden reddine ilişkin işlemin iptali ile davacının ameliyathane nöbet ücretlerinin idareye başvuru tarihi olan 18.05.2022 tarihinden geriye doğru 60 günlük süre dikkate alınarak başlamak üzere %50 artırımlı olarak ödenmesi gereken tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 128. maddesinde, "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük isleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 Md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33. maddesinde, "Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir... Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca imzalanan ve 25.08.2021 tarihli Resmi Gazete’mde yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 3. maddesinin 1. fıkrasında, "Bu kararın 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacağı", "Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı Üçüncü Bölümün "Nöbet Ücreti" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında, "Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretlerinin %50 artırımlı ödeneceği" hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, ameliyathane nöbet ücretlerinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesine yönelik 18.05.2022 tarihli başvurusunun KTÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Yürütme Kurulunun 03.**.20** tarihli ve 20**/** toplantı sayılı kararına istinaden reddine ilişkin işlemin iptali ile davacının ameliyathane nöbet ücretlerinin idareye başvuru tarihi olan 18.05.2022 tarihinden geriye doğru 60 günlük süre dikkate alınarak başlamak üzere %50 artırımlı olarak ödenmesi gereken tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33. maddesi ve yukarıda anılan Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan yoğun bakım, acil servis, 112 acil sağlık hizmetleri, diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alındığında, %50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanma koşulunun hizmet değil birim bazında değerlendirilmesi ve bahsi geçen birimlerde görev yapan personele nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmesi gerektiği açıktır.

Bakılan davada, dava dilekçesi ekinde yer alan KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının 26.**.20** tarihli ve ***** sayılı yazısında  "hastanelerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon servisi olmadığı için tutulan tüm nöbetlerin hastanenin ameliyathanesinde tutulduğunun" belirtildiği, yine dilekçeye ekli "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Mayıs 2022 Nöbet Listesi’nin incelenmesinden de davacının isminin 08, 11, 16, 19 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde "Anestezi Ameliyathane" bölümünde yer aldığı görüldüğünden ve böylelikle davacının ameliyathanede nöbet tuttuğu hususu sabit olduğundan, ilgili Toplu Sözleşmenin açık hükmü uyarınca davacının ameliyathanede tuttuğu nöbetler için ödenen nöbet ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi gerekirken başvurusunun uygun bulunmayarak reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davacının ameliyathane nöbet ücretlerinin idareye başvuru tarihi olan 18.05.2022 tarihinden geriye doğru 60 günlük süre dikkate alınarak başlamak üzere %50 artırımlı olarak idareye başvuru tarihinden itibaren isleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği de açıktır.

Anahtar Kelimeler: Nöbet Ücreti, Acil Servis Nöbeti, %50 Artırımlı Nöbet Ücreti, Acil Servis Nöbet Ücreti, Yoğun Bakım Ve Acil Servis Nöbeti, Riskli Birimlerde Nöbet Ücreti, Riskli Birimlerde Artırımlı Nöbet Ücreti, Sağlık Nöbet Ücreti, Hastane Nöbet Ücreti, Dmk 33, Doktor Nöbet Ücreti, Hekim Nöbet Ücreti, Sağlık Personeli Nöbet Ücreti, Devlet Memurları Ek 33, Ameliyathane Nöbeti, Arttırımlı Nöbet Ücreti

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN