HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Eskişehir'de Kanuna Aykırı Ceza Puanı İptal Ettirildi (25.10.2022) | HEKİMSEN

Sendika kurucumuz Salih YILMAZGİL’in, sendikal eylem kararı ile, 16.08.2021 tarihinde iş bırakması nedenli 12 ihtar ceza puanı ile cezalandırılmasına ilişkin alınan karar sonucu uygulanan bu usulsüz işlem, açmış olduğumuz dava sonucunda iptal edilmiştir.

Sendikamızın kurucularından, aynı zamanda aile hekimi olan Dr Salih Yılmazgil’in 16.08.2021 tarihinde, sendikal eylem kararına uyarak 1 gün işe izinsiz gelmediğinden bahisle Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği uyarınca 12 ihtar ceza puanı ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Bu işlemin hukuka aykırı olduğu, üyesi olduğu sendikanın iş bırakma kararı doğrultusunda sosyal bir anayasal hak olan sendikal faaliyette bulunma hakkını kullanarak 16/08/2021 tarihinde iş bıraktığı belirtilerek bu cezaya itiraz edilmişti ama cezaya yaptığımız itiraz da haksız şekilde reddedilmişti. 

Tüm bu sebeplerle açtığımız davada, “…kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendikalar tarafından, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarının ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bu konulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturulmasının sağlanması amacıyla aldıkları kararlar uyarınca kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda herhangi bir sakınca bulunmadığı; anılan eylemlerin Anayasanın 51. ve AİHS'nin 11. maddesi kapsamında korunması gerektiği…”, “… sendika kararının amacının, hekimlerin haklarına ve ideal bir sağlık sistemine; dolayısıyla, kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarının ve çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine matuf olduğu görüldüğünden, kararda yer verilen ulusal ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümleri ile Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, eyleminin sendika hakkı kapsamında kaldığı ve bu sınırı aşmadığı kanaatine varılarak, göreve gelmeme nedeni olup kullandığı sendika hakkının özüne dokunacak şekilde davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir (26.09.2022'de alınan karar).

Böylece kurucu üyemizin sendikal faaliyet kapsamında yaptığı iş bırakma eylemi sonucunda aldığı ceza puanı iptal ettirilmiştir.

Hekimsen, kanuna aykırı şekilde yapılan bütün görevlendirmelerde hekimlerimizin yanındadır.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Hukuk Birimi, Hekim Disiplin Cezası, Hekimsen Disiplin Cezası, Hekimsen Ceza Puanı, Ceza Puanı İptali, Hukuk Sendikal Eylem, Ceza Puanı Emsal Karar, Aile Hekimi Ceza Puanı, Aile Hekimi Ceza Puanı İptali, Ceza Puanı İptali Emsal Karar, Hekimsen Ceza Puanı İptali, Hukuk Ceza Puanı İptali

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN