HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Hekimsen'den Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Yazı | HEKİMSEN

Hekimsen, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği sonrasında YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan meslektaşlarımız için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması için kanuni dayanakları ile birlikte düzenleme talep etmiştir.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 12/08/2022 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliği, hekimlerin ek ödemeleri konusunda bazı değişiklikler getirmiş buna bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda hekimlerin ek ödemeleri anlamlı düzeyde artmıştır.

Ancak hekimler sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda değil; diğer birçok Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na bağlı kurum ve kuruluşlarda da çalışmaktadırlar. Bu nedenle bakanlık ve kurumlarda çalışan diğer hekimler bu ek ödeme düzenlemesi kapsamı dışında kalmışlardır. YÖK’e bağlı olarak aynı üniversitede çalışan Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hekimlerle üniversite kadrosundaki hekimlerin gelirleri arasında anlamlı düzeyde bir fark oluşmuştur.

Aşağıda derlenmiş olan YÖK ile ilgili mevzuatta bu tür bir yanlış uygulamaya izin verilmemiştir.

2809 sayılı 30/03/1983 tarihli Yükseköğretim Kurulu Teşkilat Kanunu Dördüncü Bölüm Geçici Maddeler Madde 3c bendinde; “Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden ödenir.” hükmü yazılmıştır.

Yine aynı mealde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, lisansüstü eğitimin yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsadığı belirtilerek, tıpta uzmanlığın Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu tanımlanmış, aynı Kanunun 50’nci maddesinin (d) fıkrasında, lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilecekleri hükme bağlanmış, aynı maddenin (e) fıkrasında da tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık ve ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığı’ndaki personelin aylık ve ödeneklerinin göz önünde tutulacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Yükseköğretim Kanunu ve Üniversite Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 4) ve (Seri No: 12)’de “2547 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin (d) fıkrasıyla lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin her defasında bir yıl için öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilecekleri, (e) fıkrasıyla da, tıpta uzmanlık öğretimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde aynı durumda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki personelin aylık ve ödeneklerinin göz önünde tutulacağı öngörülmüştür. Ayrıca sözü edilen (e) fıkrasına göre yapılacak uygulamaya açıklık getiren 2809 sayılı Kanun’un geçici 3’üncü maddesinin (c) bendinin 5’inci fıkrasında, tıpta uzmanlık öğretimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki farkın hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kendilerine tazminat olarak ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır.” ifadesi ile bu iki kanun maddesine tekrar açıklama getirilmiştir.

2022 yılı Ağustos ayının 15’inde maaş ve ek ödeme için YÖK’e bağlı üniversitelerde,  tıpta uzmanlık öğrencilerine yatırılmış sadece sabit ek ödeme karşılığı tutar, eğitim araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi gören sağlık bakanlığına bağlı personelden 7.784,24 TL; öğretim görevlilerine yatırılmış tutar ise 10.300,00 TL daha düşüktür. Bu ödeme yapılırken yürürlükteki kanunlar göz önünde bulundurulmamıştır.

Anayasamızın 125. maddesi olan “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” cümlesinden de görüleceği üzere her kurumunidarecileri, çalışanlarının maddi kayba uğramamaları konusunda gereğini yapmak veya yapmamaktan sorumludurlar.

Bu bağlamda üniversite kadrosunda çalışan, eğitim-öğretim alan asistan ve uzman hekimlere ödemelerde hesaba katılmamış bu tutarın da ödenmesi, ileriye yönelik ortalama puana göre alacakları teşvik ek ödemelerinin de dikkate alınarak ödemeye devam edilmesi gerekmektedir. Yine diğer hekim olan akademik personel için de Sağlık Bakanlığı’nda çalışan aynı kıdem ve akademik tanım içine giren personelle asgari maaş denkleştirilmesi yapılması iş barışı ve hakkaniyetin sağlanması açısından elzemdir. Bu kanuni gereklerin ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hekimsen Sendikası olarak üyelerimizin özlük haklarını korumak ve geliştirmek çerçevesinde görevlerimiz içinde olan bu yetkiyi kurumunuza hatırlatır, sendikal haklarımızı kullanmadan yetkililerin görevlerini yapıp çalışan meslektaşlarımızı mağdur etmemelerini, Yükseköğretim Kurulu’na arz ederiz.

E - İmzalı Resmi Yazıyı İndir

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Yök, Yök Kadrosu Hekim, Ek Ödeme Yök Kadrosu, Üniversite Ek Ödeme, Üniversite Kadrosu Ek Ödeme, Hekimsen Yök Yazı, Hekimsen Üniversite Ek Ödeme, Hekimsen Yök Ek Ödeme, Hekimsen Yöke Resmi Yazı, Hekimsen Yök'E Resmi Yazı, Hekimsen Özlük Hakkı Yök, Hekimsen Yükseköğretim Kurulu

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN