HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hukuka Aykırı Geçici Görevlendirme İptal Edildi (24 Nisan 2023) | HEKİMSEN

4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan üyemize Whatsapp üzerinden tebliğ edilmeye çalışılan, görevlendirmeyi yapan kurumun görevlendirme yapma yetkisi olmamasından dolayı görevlendirme iptal edildi. Hekimsen Hukuk Birimi kanuna aykırı tüm geçici görevlendirmelere karşı üyelerimizin yanındadır.

****** Devlet Hastanesi'nde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli doktor olarak görev yapan üyemizin, 20/*/20** tarih ve E-****** sayılı işlem ile ****** Hastanesindeki ihtiyaca binaen tebliğ tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçici görevlendirildiği, anılan işlemin iptali istemiyle açtığımız davada;Yapılan görevlendirme için yapılan tebligatın usulüne uygun yapılmadığı, whatssapp üzerinden tebliğ edildiği, vali oluru olmaksızın vali yardımcısı tarafından tesis edilen işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında il içi görev değişikliği ve geçici görevlendirmenin sadece Vali tarafından yapılabileceği, geçici görevlendirilebilmesi için 4924 sayılı Kanun hükümlerinde sayılan şartlardan hiçbirinin olmadığı, bu şekilde bir görevlendirme yapılmasının hukuka aykırı olduğu, muvafakatinin alınmadığı, harcırah ve yolluk verilmediği, işlemin geçici görevlendirmeye ilişkin olması nedeniyle idarenin savunması alınması durumunda uygulanmakla etkisi tükeneceğinden idarenin savunmasının alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedik.

Karar

İdare hukukunda yetki hangi makama verilmiş ise sadece o makam tarafından kullanılabilir. Kural olarak bu makam sahip olduğu yetkiyi de bir başka makama devredemez. Ancak bu kurala "yetki devri" ve "imza devri" istisna teşkil etmektedir. Yetki devrinin, ancak kanunun açıkça izin vermesi halinde ve yine açıkça izin verdiği konular hakkında yapılabileceği ilgili yasalarda ve yargı içtihatlarında kabul edilmektedir.Olayda; davalı idare tarafından her ne kadar görevlendirme onayının 5442 sayılı İl İdaresiKanununa ve ****** Valiliği İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesine uygun olduğu ileri sürülmüş ise de, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; valilerin, hesabata ve teknik hususlara ait islerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisini devredebilecekleri, bunun dışındaki yetkilerini münhasıran bizatihi kendilerinin kullanması gerektiği, valiye tanınan söz konusu atama yetkisinin, vali yardımcısı tarafından kullanılamayacağı açık olduğundan davalı idarenin söz konusu savına itibar edilmemiştir. Bahsedilen durum, (yetki devri gibi hususlar aksi Kanun hükümleri ile öngörülmedikçe) yetkinin idare hukukundaki tekelliğinden ve münhasırlığından kaynaklanmaktadır.

Bu durumda; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesi ile il memurlarının il içinde nakil, tahvil ve görev yerlerinin değiştirilmesi, geçici görevlendirilmeleri konularında Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, Valiye tanınan bu yetkinin Vali Yardımcısı ya da herhangi bir Bakanlığın ilçe müdürleri tarafından hiçbir surette kullanılamayacağı açık olduğundan, davacının işlemin tebliğinden itibaren 3 ay süre ile ****** Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesine ilişkin Vali Yardımcısı tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Öte yandan, geçici görevlendirme niteliğinde ve belirli süre uygulanmakla etkisi tükenecek olan dava konusu işlemin davanın esası hakkında verilecek karara kadar uygulanması durumunda esas hakkında verilecek karardan beklenen hukuki menfaat sağlanamayacağı, davacı açısından manevi yönden telafisi güç zararlara sebebiyet verilebileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme Emsal, Usulsüz Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Mardin Geçici Görevlendirme, Hukuka Aykırı Görevlendirme, Hekim Hukuka Aykırı Görevlendirme, Hekim Görevlendirmeleri, Hekim Görevlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN