HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerden 31 Temmuz 2023 Tarihinde Gönderilen Mesaja Yanıt | HEKİMSEN

Sendikamız 1 - 2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bırakma eylemi kararı almıştır. Her eylemde olduğu gibi, bu eylemde de iş bırakarak eylemimize katılacak çalışanlarımıza yine önceki iş bırakma eylemlerimize benzer şekilde yanıltıcı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu tür hukuka aykırı tehditlere karşılık Hekimsen Sendikası, tüm İl Sağlık Müdürlüklerine yanıt dilekçesi göndermiştir

Bilindiği üzere, sendikamız 1 - 2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bırakma eylemi kararı almıştır. Her eylemde olduğu gibi, önceki iş bırakma eylemlerimize benzer şekilde bu eylemde de, iş bırakarak eylemimize katılacak olan kişilere, iş bırakma eyleminin etkisini azaltmak amacı ile alıştığımız şekilde yine yanıltıcı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Aşağıda, belirli İl Sağlık Müdürlükleri ve başhekimlikler tarafından iletilen mesaj yer almaktadır:

"Sağlık çalışanlarınca İl Müdürlüklerimize verilen dilekçelerle 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde eylem yapılacağı ve iş bırakılacağı hususuna Bakanlığımızca vakıf olunmuştur. Bakanlığımızın “Sağlık çalışanlarının sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışın disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır.” şeklindeki Danıştay 12. Dairesi’nin 03.09.2022 tarih ve 2022/1068 E. sayılı ara kararıyla da yürütmenin durdurulması talebi reddedilen 25.07.2022 tarihli ve 929 sayılı yazısı geçerliliğini korumaktadır."

TCK madde 118/2 hükmünde yer alan “ …hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22.05.2013 tarih ve 2009/1063 E. 2013/1998 K.  sayılı Kararı. Kararda SENDİKAL FAALİYET GEREĞİ 1 VEYA 2 GÜN GÖREVE GELMEME FİİLİNİN disiplin cezasını gerektiren bir fiil olmadığı ve bu fiilin mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek, verilen disiplin cezasının iptal edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Resmi olmayan iletişim kanalları üzerinden, iş bırakma eyleminin etkisini azaltmak amacı ile her iş bırakma eyleminde gösterilen bu tutuma karşı, Hekimsen Hukuk Birimi iş bırakan kişilerin yanındadır. Sendikamızın aldığı karar ile uygulanacak iş bırakma eylemi hakkı, anayasa ve uluslararası hukuk düzeyinde güvence altına alınmıştır.

Hekimsen Sendikası tarafından tüm İl Sağlık Müdürlüklerine gerekli yanıt iletilmiştir.

Yanıt Dilekçesi

İlgili konuda yanıt dilekçesi, Hekimsen tarafından tüm İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir. Hekimsen Hukuk Birimi'nin bütün iş bırakan çalışanlarımızın yanında olduğunu ilgili yöneticilere ve kıymetli meslektaşlarımıza bildiriyoruz.

…… VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN : Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN)

ADRES: Yenişehir Mah. Yeni Turgut Reis Sok. No:3 Kocaeli/İZMİT

İLGİ: 31.07.2023 tarihinde idareniz tarafından “1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerindeki eylem yapılmasına karşı” hekimlere atılan bilgilendirme mesajına cevabımızdır.

BEYANLAR:

İdarenizin tarafından 31.07.2023 tarihinde “Sağlık çalışanlarınca İl Müdürlüklerimize verilen dilekçelerle 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde eylem yapılacağı ve iş bırakılacağı hususuna Bakanlığımızca vakıf olunmuştur. Bakanlığımızın “Sağlık çalışanlarının sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışın disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır.” şeklindeki Danıştay 12. Dairesi’nin 03.09.2022 tarih ve 2022/1068 E. sayılı ara kararıyla da yürütmenin durdurulması talebi reddedilen 25.07.2022 tarihli ve 929 sayılı yazısı geçerliliğini korumaktadır.” şeklinde hekimlere mesaj atılmıştır. Yapılan işbu bilgilendirme mesajı hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

 1. Uluslararası ve ulusal yargı kararları çerçevesinde sendikal eylemin anayasal bir hak olduğu ve eyleme katılım sağlanan günlerin mazeret olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu minvalde verilen cezalar idari yargı makamlarınca iptal edilmektedir. Ekte sendikamızın aldığı bu yöndeki kararların künyelerini paylaşıyoruz. İşbu kararlar incelendiğinde:
 • davacının kamu görevlisi sıfatıyla üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan kararlara uyarak sendikal eylemlere katılmak amacıyla 2 gün göreve gelmediği niteliği ve süresi de dikkate alındığında süreklilik arzetmediği anlaşıldığından, bu fiilin çalışma hayatında, gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği  ,
 • davacının, sendikal faaliyet gereği, göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı”
 • davacı tarafından yürütülmekte olan sağlık hizmetinin niteliği ve sendikal hakların korunmasına yönelik yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararındaki ilkeler dikkate alındığında, görev yerinde bulunmadığı tespit edilen personelin sendikal hak özgürlüğü kapsamında iş yerinde bulunmadığı anlaşıldığından mevzuatta öngörülen yaptırım ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı değerlendirmeleri yapılmıştır.
 1. Bu minvalde sendikamızca açılan iptal davalarının birçoğu kesinleşmiş ve bu yönde karar çıkmıştır. Bu yönde verilen kararların bir kısmı;
 • Konya 2. İdare Mahkemesi 2022/826 E. 2022/1358 K. (İptale yönelik verilen karar istinafen incelenmiş olup Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 2023/481 E. 2023/685 K. Sayılı kararı ile esastan onanmıştır. )
 • Manisa 1. İdare Mahkemesi 2022/674 E. 2022/1139 K. (İptale yönelik verilen karar istinafen incelenmiş olup İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 2023/275 E. 2023/530 K. Sayılı kararı ile esastan onanmıştır. )
 • Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 2022/210 E. 2022/998 K. (İptale yönelik verilen karar istinafen incelenmiş olup Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 2023/288 E. 2023/373 K. Sayılı kararı ile esastan onanmıştır. )
 • İstanbul 8. İdare Mahkemesi 2022/1475 E. 2022/2466 K.,
 • Danıştay 12. Dairesi’nin 27/01/2016 tarih ve 2012/10016 E. 2016/269 K. ( Kararda "“davacının söz konusu eyleminin, demokratik bir tepkinin tezahürü amacıyla gerçekleştiği ve eylemin yapıldığı tarihte kendisi sendika üyesi olmasa da, sendikal faaliyet kapsamında katıldığı 1 gün iş bırakma eylemi nedeniyle göreve gelmemiş olmasının disiplin cezası ile cezalandırılması yoluna gidilmesi halinde yasalarla tanınan demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı dikkate alındığında davacının kınama cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 20/06/2012 tarihli ve E:2012/93, K:2012/1366 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına"hükmedilmiştir.)
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22.05.2013 tarih ve 2009/1063 E. 2013/1998 K. sayılı Kararı. Kararda SENDİKAL FAALİYET GEREĞİ 1 VEYA 2 GÜN GÖREVE GELMEME FİİLİNİN disiplin cezasını gerektiren bir fiil olmadığı ve bu fiilin mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek, verilen disiplin cezasının iptal edilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır.
 1. Görüldüğü üzere idareniz tarafından yapılan değerlendirme hukuka aykırılık teşkil ederek sendikal eyleme katılma durumunda cezai müeyyide uygulanacağı yönündedir. Fakat bu eylemin hukuka aykırı olduğu yukarıda detaylıca izah edilmiştir.
 2. Öte yandan tarafınızca da artık bilindiği üzere hukuka uygun olarak yapılan sendikal eyleme karşı hukuka aykırı olarak cezai müeyyide uygulamak, TCK madde 118/2 hükmünde yer alan “ …hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” Suçunu oluşturacağı açıktır. Çünkü yukarıda izah edildiği üzere hukuka aykırı olarak ceza verilmesi, sendikal eylemin engellenmesi halini oluşturacaktır.
 3. Yine ayrıca bu durumun TCK md.257 ‘de yer alan “ Görevi Kötüye Kullanma “ suçunu oluşturacağı da açıktır. Söz konusu düzenlemede “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan … kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu suça ilişkin olarak kamu görevlisi olarak yöneticilerimizin ,hukuka uygun olarak yapılan eylem katılım fiiline hukuk çerçevesinde yaklaşmak ve eylem gününün mazeret olarak değerlendirmesi görevinin gereğidir. Fakat buna rağmen görevinin gereğini yerine getirmeyerek, sendikal eylemi yukarıdaki mevzuat çerçevesinde değerlendirmeyerek işlem yapan her kamu görevlisi ayrıca bu suçu işlemiş olacağı da açıktır.
 4. O nedenle yasal mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde; hekimlere atılan ilgi sayılı bilgilendirme mesajının hukuken hiçbir geçerliliği olmayıp, eylemin yapılacağı günlerde hekimlerin mazeretli olarak değerlendirilmesini, aksi halde hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı bildirerek,

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 31/07/2023

Gönderiye Ekli Dosyalar:

DOCX (54.17 KB)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eylem Savunma Yazısı, Ağustos Eylem Savunma Yazısı, İş Bırakma Cezası, Hekim İş Bırakma Cezası, Doktor İş Bırakabilir Mi, Hekim İş Bırakabilir Mi, Sendika İş Bırakma Hakkı, İş Bırakma Eylemi Cezası, Memur İş Bırakma Cezası, Memur İş Bırakma Eylemi Cezası, Hekimsen İş Bırakma Cezası, Hekimsen Hukuk İş Bırakma, Doktor İş Bırakma Cezası, Hekim Grev Cezası, Doktor Grev Cezası, Hekim Eylem Cezası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN