HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İstanbul'da Kanuna Aykırı Ceza Puanı İptal Ettirildi (02 Aralık 2022) | HEKİMSEN

18 Şubat 2022 tarihinde Hekimsen sendikasının aldığı karara uyarak iş bırakma eylemine katılan Aile Hekimi üyemiz hakkında ''Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak'' fiili kapsamında verilen ihtar ve ceza puanı ''Tipiklik'' ilkesiyle bağdaşmaması sebebiyle iptal edilmiştir.

İstanbul'da görev yapan Aile Hekimimizin 18 Şubat 2022 tarihinde sendikamızın aldığı iş bırakma kararına uyarak iş bırakmış olması sebebiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ''Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak'' fiilini işlediğinden bahisle 20(yirmi) ihtar puanı vermiştir.

İstanbul İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz sonucunda;

29 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden hazırlanan Ek-2 sayılı Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puan Cetvelinin 5. maddesinde yer alan "İzinsiz işe gelmemek" fiilinin işe gelmediği her gün için 12 (on iki) İhtar Puanı ile tecziye  edileceği; 31. maddesinde yer alan "İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak” fiiliinin 20 (Yirmi) İhtar Puanı ile tecziye edileceği kurala bağlanmıştır. 

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde, “Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir” düzenlemesine, "Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme" başlıklı 8. maddesinde, "Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir." düzenlemesi yer almaktadır.

Bilindiği üzere disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptir.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Bu bağlamda; mevzuatta öngörülen disiplin cezalarının uygulanabilmesinin ilk şartı, isnat edilen disiplin suçunun sabit olduğunun ortaya konulması olup, suçun sabit olduğundan söz edebilmek için ilgili memura atfedilen eylemin, konuya ilişkin yasal düzenlemede yer alan disiplin suçu için belirlenen tüm unsurları, "Tipiklik" şartına uygun bir şekilde barındırması gerekir.

Dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler, yukarıdaki mevzuat hükümleri ve açıklamalar ile birlikte değerlendirildiğinde; davacının 18 Şubat 2022 tarihinde sendikal faaliyet kapsamında iş bırakma çağrısına uyarak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmemesi eyleminin "İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak" fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olup,  davacının 20 (yirmi) ihtar puanı ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemin "Tipiklik" ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Böylece üyemizin sendikal faaliyet kapsamında yaptığı iş bırakma eylemi sonucunda aldığı ceza puanı iptal ettirilmiştir.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İstanbul, Hekimsen Aile Hekimi, Hekimsen Hukuk Birimi, Hekim Disiplin Cezası, Hekimsen Disiplin Cezası, Hekimsen Ceza Puanı, Ceza Puanı İptali, Hukuk Sendikal Eylem, Ceza Puanı Emsal Karar, Aile Hekimi Ceza Puanı, Aile Hekimi Ceza Puanı İptali, Ceza Puanı İptali Emsal Karar, Hekimsen Ceza Puanı İptali, Hukuk Ceza Puanı İptali

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN