HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sağlık Mazereti Nedeniyle Tayini Yapılmayan Üyemizin Tayini İstediği Şehre Yapılmıştır | HEKİMSEN

Üyemizin sağlık mazereti nedeniyle yapılmayan tayini açtığımız dava nedeniyle yapılmış ve yargılama giderleri davanın açılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle idareye bırakılmıştır.

Davacı hekimimiz tarafından, Mazeret Durumu Kurası kapsamında saglık mazeretisebebiyle istediği şehre atanma talebinin reddedilerek bir başka ile atanmasına dair işlemin çeşitli sebeplere bağlı olarak haksız ve hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek Hekimsen tarafından iptali istenmiştir.

İdari yargıda yargısal denetim, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı olup, idari yargı yerlerince,hukuka aykırı olduğu tespit edilen işlemlerin kural olarak iptaline hükmedilmektedir. İdari işleminhukuka uygunluk denetiminin ise, işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yapılacağı konusunda öğreti ve yargı içtihatlarında fikir birliği bulunmaktadır.

İptal davasının konularından birini oluşturan bireysel idari işlemler, belli kişiler üzerinde yenibir hukuki durum oluşturma veya değiştirme gibi sonuçlar doğurmakta olup, görevli ve yetkili yargımerciince iptal edilinceye veya işlemi tesis eden idarece geri alınıncaya, kaldırılıncaya, değiştirilinceye veya düzeltilinceye kadar hukuki geçerliligini korumaktadır. Dolayısıyla bireysel işleme karşı açılmış biriptal davası söz konusu ise, işlem geri alınmadığı sürece işleme yönelik hüküm kurulması esastır. Şayet ilgili idaresince bireysel işleme karşı açılmış olan davada, dava devam etmekteyken söz konusu işlemin iptali yönünde işlem tesis edilmişse, iptal edilen işlem tesis edildiği tarihe kadar geriye yürür; başka bir deyişle, iptal edilmiş olan idari işlem, iptal kararı üzerine hiç tesis edilmemiş sayılacağı ve tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale geleceği açıktır.

İdari yargıda, açılan bir dava devam etmekte iken davanın açılmasına sebebiyet veren konuda, idarelerce yeni bir işlem tesis edilmek suretiyle, menfaat ihlalini oluşturan durumun ortadan kaldırılması halinde, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda hüküm kurulması gerekliliği yerleşik içtihatlarla benimsenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hekimimiz tarafından, Mazeret Durumu Kurasıkapsamında sağlık mazereti sebebiyle farklı bir ile atanmasına dair işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Çeşitli sebeplerle istediği ile atanmak için yaptığı başvuru kabul edilerek istediği hastanede göreve başladığı tespit edilmiştir. Bu durumda, devlet hizmet yükümlülüğü kurasında mazereti kabul edilmeyen hekimimizin dava açması sonrasında başvurusunun Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilerek istediği şehre atanması nedeniyle bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna ulaşıldığından, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; dava açıldıktan sonra davacının atanma talebinin kabul edildigi görüldüğünden, yargılama giderinin, davanın açılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, davalı idare üzerindebırakılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mazeret Durumu Kurası, Hekimsen Yargılama Gideri, Yargısal Denetim, Hukuka Uygunluk, Menfaat İhlali, Devlet Hizmet Yükümlülüğü

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN