HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Sağlık Bakanlığı'nda Bir İlk: Yarım Gün Çalışma Hakkı İlköğretim Çağına Kadar | HEKİMSEN

Yarım zamanlı çalışma hakkı, çocuklar ilköğretim çağına başlayana kadar verilmekteydi ancak daha önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda idarenin bu talepleri kabul etmemesi nedeniyle  bu şekilde kullanılamıyordu. Kayseri İdare Mahkemesi'nin kararı ile, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan memurlar da, yarım gün çalışma hakkından çocukları mecburi ilköğretim çağına başlayana kadar yararlanabilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesinin F Fıkrası ve Ek Madde 43’üne göre, devlet memurları belirli şartlarda yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmekteydi. Yarım zamanlı çalışma hakkı, çocuklar ilköğretim çağına başlayana kadar verilmekteydi ancak daha önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda idarenin bu talepleri kabul etmemesi nedeniyle bu şekilde kullanılamıyordu.

Sağlık Bakanlığı Yarım Gün Çalışma Hakkı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan devlet memurları için yarım zamanlı çalışma hakkı, çeşitli sebeplerle daha önce olması gerektiği gibi uygulamaya koyulmamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Kayseri İdare Mahkemesi'nde görülen bir davada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan memurların da yarım zamanlı çalışma hakkından aynı şekilde yararlanabileceğine karar verildi.

İlköğretim Çağının Başladığı Tarihe Kadar

Kayseri İdare Mahkemesi'nin kararı ile birlikte, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan memurlar da yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaya başlayacak. Bu hak, memurların çocuklarının mecburi ilköğretim çağına başlayana kadar, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini sağlıyor.

Daha Önce Kullanılmıyordu

657 sayılı kanunla verilen bu hakkı kullanmak isteyen memurların talebi, bağlı olunan kurumlar tarafından reddedilmesi ve kamuoyunda da bu hakkın bilinmemesinden dolayı memurlar tarafından kullanılmıyordu.

Devlet Memurları Kanunu'na Göre Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin F fıkrası ve Ek Madde 43'üne göre, memurlar aşağıdaki şartlarda yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilirler:

Doğum yapan memurlar, doğum sonrası analık izninin veya 104'üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.

Yarım zamanlı çalışma hakkı, memurların çocuklarının bakım ve yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı sağlayan bir haktır. Bu hak, memurların hem iş hayatlarına devam etmelerini hem de çocuklarına daha fazla vakit ayırmalarını sağlıyor.

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Kimlere Verilir?

Yarım zamanlı çalışma hakkı, aşağıdaki kişilere verilmektedir:

  • Doğum yapan memurlar
  • Eşi doğum yapan memurlar
  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Süresi Ne Kadardır?

Yarım zamanlı çalışma hakkı, çocuğun mecburi ilköğretim çağına başlayana kadar olan süre için geçerlidir. 

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Mali Sonuçları Nelerdir?

Yarım zamanlı çalışan memurların, yarım zamanlı olarak çalıştığı sürelerde, mali hakları ile sosyal yardımlarının yarısı kadar ödeme alırlar. Ancak, fiili çalışmaya bağlı ödemeleri konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

Maaş ve Sosyal Yardımlar

Bu haktan faydalanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.  Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Kıdem ve Derece

Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanılması

Yarım zamanlı çalışma hakkı, memurların dilekçe ile kuruma başvurmaları halinde kullanılabilir. Kurum, memurun talebini değerlendirerek, talebin uygun bulunması halinde yarım zamanlı çalışma izni verir. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri kurumu tarafından belirlenir.

Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Dilekçesi

Hekimsen Sendikası Hukuk Birimi tarafından yarım zamanlı çalışma hakkının kullanılması amacı ile üst birime verilecek dilekçe örneği hazırlanmıştır.

*** Hastanesi Başhekimliğine

(Üst Birime Göre Değişebilir)

Talep Eden:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Konu: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 104 ve Ek Madde 43 gereğince yarım zamanlı çalışma talebim hakkında dilekçemin sunumudur

Açıklamalar: 

Ekte sunduğum nüfus kayıt örneğinde de görüldüğü üzere *** aylık/yaşında çocuğum bulunmaktadır.

Bilindiği üzere;

657 Sayılı DMK’da "Mazeret İzni" başlığı altında 104. Maddenin F bendinde:

“F) (Ek: 29/1/2016 - 6663/6 md.) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteğihâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.(3)(4)” hükmü ile,

657 Sayılı DMK’da "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlığı altında Ek Madde 43’te:

“(Ek: 29/1/2016 - 6663/10 md.) Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104'üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.” hükmü mevcuttur.

Bu hükümler doğrultusunda tarafıma çocuğumun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan döneme kadar yarım zamanlı çalışma hakkı verilmiştir. Bu nedenle tarafıma bu hakkın tanımlanarak, çocuğumun mecburi ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarım zamanlı çalışma mesaisi uygulanmasını , gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

**/**/2023

Ek: Nüfus Kayıt Örneği

Talep Eden: ***

İmza: ***

Dilekçe örneğini aşağıdaki ek üzerinden indirebilir, kendinize uygun şekilde düzenleyerek kullanabilirsiniz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Yarım Gün Çalışma Hakkı, Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı, Sağlık Bakanlığı Yarım Gün Çalışma, Sağlık Bakanlığı Yarım Zamanlı Çalışma, İlköğretim Çağına Kadar Yarım Zamanlı Çalışma, İlköğretime Kadar Yarım Gün Çalışma, Devlet Memuru Yarım Gün Çalışma Hakkı, Devlet Memuru Yarım Çalışma Hakkı, Sağlık Bakanlığı Personeli Yarım Gün Çalışma, Doktor Yarım Gün Çalışma Hakkı, Hekim Yarım Gün Çalışma Hakkı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN