HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Malatya’da Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirme İptal Edildi (27 Ekim 2022) | HEKİMSEN

Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nden Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici görevlendirilme çıkarılan üyemizle ilgili, bu görevlendirmenin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır ve hekimimizin Şırnak’a kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemizin, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı emrine 2 ay süreyle geçici görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır ve hekimimizin Şırnak’a kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Yapılan geçici görevlendirmenin, “… 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelinin pozisyonlarının bulunduğu sağlık kuruluşunda görev yapmalarının asli kural olduğu, ancak bu kurala yine anılan kanunun 3. maddesinin 4. fıkrasında tahdidi olarak sayılmış bulunan durumlarda sözleşmeli sağlık personelinin geçici olarak görevlendirilebileceği belirtilerek istisna getirildiği, bu istisnai hallerin ise deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları, doktor ve hemşirelerin diyaliz eğitimi olduğu görülmektedir.” ve

“Bu durumda, belirtilen istisnai haller dışında, başka bir yerde ihtiyaç bulunması halinde 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli sağlık personelinin geçici olarak görevlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye anılan kanunda yer verilmediğinden, Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde görev yapan davacının istisnai düzenlemelerde yer verilmeyen bir hususa ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulacak sağlık hizmetlerine dair Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol gerekçe gösterilerek sözleşmeli pozisyonunun bulunduğu kurum dışındaki bir kuruma geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” denilerek hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir (21.09.2022’de alınan karar.)

Hekimsen, kanuna aykırı şekilde yapılan bütün görevlendirmelerde hekimlerimizin yanındadır.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme Emsal, Usulsüz Görevlendirme İptali, Hekimsen Usulsüz Görevlendirme, Hekimsen Görevlendirme İptali, Hekimsen Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Usulsüz Görevlendirme Hekimsen, Hukuk Geçici Görevlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN